Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc: Cena Jana Evangelisty Purkyně

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc: Cena Jana Evangelisty Purkyně
foto: fnmotol.cz/MUDr. Jarmila Drábková
19 / 06 / 2020

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v letošním roce udělilo nejvyšší ocenění – Cenu Jana Evangelisty Purkyně – paní doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Cena jí byla slavnostně předána dne 17. června 2020 na zámku v Libochovicích. GRATULUJEME!

Je jen málo osobností naší medicíny, které by tak významně formovaly obor svého působení. Paní docentka MUDr. Jarmila Drábková, CSc., takovou osobností nepochybně je. S úžasem můžeme pohledět na šíři jejího zájmu, na výběr témat a na neúnavnou snahu navýšit úroveň poznání i léčebné praxe. Vždy dokázala odhalit to podstatné, uměla se zaměřit na problematiku jevící se v dané chvíli jako rozhodující. Obor anesteziologie a intenzívní medicína ji oprávněně považuje za svojí ikonu. Její profesní dráha je vlastně dráhou zrození, emancipace a růstu tohoto klíčového lékařského oboru, který spoluvytvářela.

mudr drabkova fn motol

V době, kdy se mu začala věnovat – ještě jako lékařka atestovaná v oboru gynekologie a porodnictví - to byla pouze anesteziologie. Docentka Drábková rychle rozpoznala potřebu užšího zaměření, rozeznala potřeby svých pacientek, ať se to již týkalo zajištění bezbolestnosti při porodu či péče o závažné komplikace těhotných i rodiček. A o tom co dělala, publikovala. Současně také pochopila i nutnost vnitřní konsolidace oboru a při vzdělávání i budování povědomí sounáležitosti všech anesteziologů se v odborné společnosti zapojila do spolkové činnosti. Ve výborech a komisích federální, národní a posléze i české společnosti anesteziologie a resuscitace, posléze i s přídavkem „a intenzívní medicíny“ pracuje po více než čtyři desítiletí! Její opakované zvolení je nejlepší vizitkou úcty a odborné autority, které se v komunitě anesteziologů a intenzivistů oprávněně těší.

Na počátku sedmdesátých let se odborné činnosti anesteziologů rozšířily i o péči o kriticky nemocné a docentka Drábková se posléze důsledně tímto směrem zaměřila. Pracovala zde nejenom ve funkcích vedoucích lékařů. Velmi brzo pochopila nutnost obohatit léčebné i ošetřovatelské postupy o to, co je příznačné právě v péči o kriticky nemocné. Od té doby se datuje její neúnavná pedagogická i publikační činnost zaměřené jak na lékaře, tak i na nelékařský personál – na sestry. Právě ony jí vnímají nejen jako učitelku a mentorku, ale i důsledného advokáta svých profesních zájmů. Docentka Drábková neúnavně psala, přednášela a na současné úrovni intenzívní medicíny i intenzívní péče v tuzemsku má svoji nepopiratelnou zásluhu. Vždy vnímala nutnost vzdělávání zdravotnických pracovníků. To plyne jak z její vrozené píle a zvídavosti, tak i z pocitu zodpovědnosti vůči nemocným.

Nelze nezmínit její několik desítiletí trvající funkci odborné redaktorky Referátového výběru z anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny. V minulosti, kdy informační zdroje byly vzácné a kontakt s odbornými periodiky ze západní Evropy i zámoří obtížný, hrálo toto periodikum jedinečnou roli kontaktu s odborným zahraničím. To, že přetrvalo do současnosti je také dokladem jeho kvality a mimořádného úsilí docentky Drábkové.

Vývoj intenzívní medicíny přinesl nové problémy – přechod do chronicity, nově vznikající nosologické jednotky. I zde docentka Drábková vystihla trend vývoje a zaměřila se tímto směrem, nejenom v praktické rovině. Spolusestavila první tuzemskou monografii věnovanou následné intenzívní péči. I v tomto zůstává nadále průkopnicí.

Respekt a odborná autorita, které se docentka Drábková těší, není omezena jen na vlastní obor. Vždy vnímala nutnost mezioborového i mezidisciplinárního přesahu. To uskutečňovala také na půdě ČLK (Česká lékařská komora), kde se podílí na činnosti Etické komise. Za svoji profesní, pedagogickou i publikační činnost zaslouženě získala mnoho ocenění. Jejich výčet by byl dlouhý. Zůstává tak jedinečnou a neopakovatelnou osobností nejen oboru anesteziologie a intenzívní medicína, ale celé české medicíny. Osobností, které si vážíme a máme jí v úctě.

Michal Stavinoha

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

 Zdroj: fnmotol.cz, cls.cz

 

Tagy článku