Pacientský hub: Servis pro organizace pacientů zajistilo ministerstvo zdravotnictví a městská část Praha 10

Pacientský hub: Servis pro organizace pacientů zajistilo ministerstvo zdravotnictví a městská část Praha 10
foto: mzcr.cz/Radní Michal Kočí a náměstek ministra Radek Policar
21 / 10 / 2020

Dlouhodobá spolupráce pacientských organizací a MZ ČR má pro veřejnost nyní viditelnější podobu. V rámci profesionalizace činnosti jednotlivých skupin vznikl HUB – otevřené místo, které mohou členové i vedení využívat pro aktivní činnost. Prostory poskytla MČ Praha 10. Co vlastně znamená konkrétně spolupráce, či lépe podpora MZ ČR? Z odboru komunikace jsme získali odpovědi.

Pacientské organizace jsou poslední léta podporovány Ministerstvem zdravotnictví ČR, co nabízí ministerstvo v případě tohoto projektu?

Ministerstvo zdravotnictví si důležitost pacientských organizací a jejich práce pro pacienty uvědomuje, aktivně je podporuje – a to v úzké spolupráci s pacientskými organizacemi samotnými. Tři roky na Ministerstvu zdravotnictví funguje a stále se rozvíjí Oddělení podpory práv pacientů, které má podporu pacientů a pacientských organizací a jejich účast na řízeních ve zdravotnické politice přímo na starost. Z iniciativy tohoto oddělení vznikl také projekt Pacientský hub, jehož prostory v pražských Vršovicích se budou slavnostně otevírat 18. listopadu 2020.

Roli pacientských organizací nevidíme „pouze“ v poskytování nenahraditelných služeb pacientům. Velmi důležitá je i jejich role zástupce pacientů – jejich práv a zájmů. Za tímto účelem vznikla při ministerstvu Pacientská rada, což je ústřední orgán, který je připomínkovým místem pro všechny materiály Ministerstva zdravotnictví týkající se práv pacientů. Jednotlivá témata se pak projednávají v pracovních skupinách, zástupci pacientů nominovaní Pacientskou radou jsou členy v podstatě všech pracovních skupin řešících na ministerstvu jednotlivé problematiky.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň dlouhodobě usiluje o udržitelnost pacientských organizací. Činnost a pravidelný provoz těchto organizací je nutné podpořit formou finančních dotací z veřejných prostředků, na financování by se mohly podílet také zdravotní pojišťovny.

hub / mzcr.cz

V čem vidíte praktické a efektivní využití pro členy těchto skupin?

Projekt Pacientský hub vznikl na podporu pacientských organizací, pacientů i veřejnosti. Jeho klíčovými aktivitami jsou: provoz sdíleného pracovního a komunitního prostoru v pražských Vršovicích, zajišťování komplexního vzdělávacího programu, správa interaktivního webového portálu a organizace osvětových akcí pro veřejnost.

V hubu budou probíhat akce, které pomohou pacientským organizacím na cestě k soběstačnosti, nezávislosti a posílí jejich kompetentnost pro obhajování práv pacientů. Může to být například školení nebo jiná forma vzdělávání v oblasti legislativy a právu ve zdravotnictví, k fungování a financování neziskových organizací, ke kvalitě a dostupnosti zdravotnických služeb, základy prezentace na webu a sociálních sítích a mnohé další. Pacienti se dovědí o svých právech a povinnostech, získají informace, které jim umožní aktivněji pečovat o své zdraví a zapojovat se do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví. Hub myslí také na širokou veřejnost, pro kterou bude organizovat osvětové a preventivní akce, od nichž si projekt slibuje zvyšování zdravotní gramotnosti. Zároveň zde budou probíhat i neformální akce: Besedy, vernisáže nebo promítání filmů se zdravotní tematikou. Některé z akcí budou organizovat přímo pacientské organizace.

Pacientský hub nabídne příležitost ke vzájemné spolupráci s různými partnery. Může se jednat o poradenství, předávání zajímavých informací, zkušeností, zajímavé tipy na financování pacientských organizací nebo dobrovolnictví, medicínský nebo sociologický výzkum a spoustu jiných aktivit, které budou pro pacienty užitečné. Spolupráce bude oboustranná, partneři mohou od pacientů a pacientských organizací prostřednictvím hubu získat jedinečnou zpětnou vazbu a podněty.

Projekt Pacientský hub je unikátní nejenom svým posláním, ale i multifunkčností. Vedle účasti na vzdělávacích a kulturních akcích mohou pacientské organizace v hubu také pracovat ve sdíleném prostoru (coworku) i ve třech zasedacích místnostech, pořádat vlastní členské schůze, preventivní a osvětové akce pro veřejnost, organizovat vzdělávací či společenské akce pro členy pacientské organizace, komunikovat s ostatními organizacemi a odborníky osobně i online, sdílet zkušenosti a vzájemně se od sebe učit, využívat konzultační služby probíhající v hubu. V rámci webového portálu www.pacientskyhub.cz mohou užívat individuální kartu (stránku) pacientské organizace jako své dočasné webové stránky; přidávat vlastní články, fotky, přílohy i akce do kalendáře; schvalovat členství nových zájemců v pacientské organizaci.

Rovněž pro pacienty bude hub organizovat vzdělávací a kulturních akce, budou zde moci pracovat v rámci pacientské organizace ve sdíleném prostoru (coworku), prostřednictvím portálu hubu se přihlásit na aktivity hubu, procházet články, prezentace a záznamy ze vzdělávacích akcí a mnohé další. A samozřejmě i pro ně bude Pacientský hub místem ke komunikaci, sdílení zkušeností i dobré praxe.

 

Máte i variantu online využití, ke které se dnes hodně institucí upíná?

Ano, s online variantou se samozřejmě počítá a byla v plánu vždy, tedy nejen s ohledem na epidemiologickou situaci v souvislosti s Covid-19. Ne všichni pacienti nebo zástupci pacientských organizací mají příležitost se do hubu dostavit osobně. V plánu jsou: streamování, videokonference, webináře atd. Z řady vzdělávacích aktivit budou také na webových stránkách Pacientského hubu k dispozici záznamy a prezentace.

Řada organizací má také krajskou nebo nižší strukturu, například Svaz diabetiků ČR. Plánujete pobočky nebo regionální partnerské huby?

Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, který je financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014–2021 z programu Zdraví. V současné době je fyzický prostor v Praze – Vršovicích, kvůli potřebě celostátní působnosti bude velká část programu probíhat též online. Rozšíření projektu o další pobočky nyní není možné. Samotným záměrem projektu však je posílení pacientského segmentu, který by měl do budoucna projekt včetně provozu hubu převzít. Není přitom vyloučeno, že místní „pobočky“ vzniknou.


 

Pacientský hub má 3 základní pilíře:

a)    Prostor pro vzdělávání a školení pacientských organizací i jednotlivých pacientů a v rámci osvěty také veřejnosti formou přednášek, seminářů a konferencí.

b)    Webový portál zahrnující online vzdělávací obsah a videozáznamy pořízené z akcí, které se budou v hubu konat, a které tak budou dostupné všem. Součástí portálu bude Customer Relationship Management (CRM) systém pro realizační tým, díky kterému bude možné efektivněji cílit informace na jednotlivé pacienty a pacientské organizace.

c)    Prostor pro setkávání a výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi pacientskými organizacemi navzájem a dalšími aktéry v oblasti zdravotní péče (neziskovými organizacemi, mediky, lékaři, akademiky, vývojáři aplikací atd.) s účelem zlepšit komunikaci pacientských organizací s dalšími relevantními aktéry a jejich vzájemné propojování.

  

 

Střecha nad hlavou na desítce

 

Městská část Praha 10 se na plošném celostátním projektu podílí významně – poskytuje nebytový prostor. Jaké jsou důvody a cíl spolupráce? Zeptali jsme se člena Rady Michala Kočího (Piráti):  

michal koci / pirati.cz

Pacientské organizace jsou poslední léta podporovány Ministerstvem zdravotnictví ČR, co nabízí Městská část Praha 10 kromě nebytového prostoru?

Velmi rádi zapojíme činnost hubu do komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území naší městské části. Vzájemnou informovanost a spolupráci, tedy tzv. síťování rozličných služeb, považujeme za velmi podstatný prvek, z něhož mají užitek jak samotné organizace, tak zejména uživatelé služeb. Současně jsme připraveni pomoci s informováním o aktivitách a akcích hubu.

 

V čem vidíte praktické a efektivní využití pro členy těchto skupin?

Velmi oceňuji, že HUB je koncipován na bázi reprezentativnosti, tj. že se na jeho vedení mají podílet samotní pacienti. Bude tedy neutrální, transparentní. Rovněž má za cíl hledat inovativní přístupy, sdílet dobrou praxi, eliminovat fámy, tedy napomáhat k profesionalizaci pacientských organizací. V neposlední řadě má podporovat pacienty v aktivním životu.

 

A v čem je přínos pro MČ?

Vítám, že místní organizace, které působí v zdravotní a sociální oblasti získají prostor pro odborný rozvoj a pacienti z naší MČ v docházkové vzdálenosti moderní poradenské pracoviště.

 

Můžete vyjednat i spolupráci s Vinohradskou nemocnicí pro zvláštní případy, případně dalšími přímo řízenými?

Zástupce FNKV jsme již o připravované spolupráci s MZ na záměru hubu informovali. Prvotní reakce na možnost zapojení se do spolupráce byla velmi kladná. Několik společných schůzek se zástupci MZ, FNKV i radnice se již uskutečnilo. Pacientský hub samozřejmě podporuje spolupráci se zdravotnickými zařízeními a o partnerství s FNKV budeme mít určitě zájem. Vinohradská nemocnice už nyní spolupracuje s některými pacientskými organizacemi napřímo.

Autor: Jan Hovorka/red

Tagy článku