ČLS JEP: Stanovisko k péči o COVID-19 pacienty

ČLS JEP: Stanovisko k péči o COVID-19 pacienty
foto: www.cls.cz/ČLS JEP
29 / 09 / 2021

Na základě iniciativy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a Národního dispečinku intenzivní péče proběhlo dne 16. 9. 2021 za přítomnosti předsedy ČLS JEP prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. setkání zástupců vybraných odborných společností s cílem formulovat základních teze pro fungování systému zdravotní péče pro situace nárůstu pacientů covid-19 v budoucnu.

Výstupem jednání je níže formulované stanovisko panelu ke strategii poskytování zdravotní péče při nárůstu počtu pacientů s onemocněním Covid-19 v České republice.


1) Eradikaci nákazy virem SARS-CoV-2 v populaci nepovažuje panel za reálný cíl. Panel doporučuje onemocnění covid-19 zařadit k dalším z řady přenosných onemocnění, na které se zdravotní systém musí přiměřeně adaptovat ve své struktuře a činnosti.


2) Panel považuje za zásadní, aby zvýšení počtu pacientů s Covid-19 nevedlo k redukci péče o jiná onemocnění. Hodnota obsazení kapacity pracovišť intenzivní péče (IP) pacienty Covid-19 pro zahájení omezování jiné zdravotní péče může být regionálně specifická a variabilní mezi jednotlivými pracovišti v rámci kraje i mezikrajově. Za rámcovou hodnotu obsazení kapacity IP pacienty s Covid-19 a souvisejícím dopadem na rozsah obvyklé zdravotní péče považuje panel cca 20 %.


3) Panel doporučuje, aby péče o pacienty s Covid-19 vyžadující hospitalizaci, byla i nadále založena na existující síti nemocnic a jejich spolupráci, nikoliv na principu “centralizace péče o Covid-19”. Každé lůžkové zařízení má mít zajištěno organizačně a logisticky samostatnou „cestu“ pro pacienty s podezřením na onemocnění Covid-19.


4) Pro udržení průchodnosti nemocnic považuje panel za nezbytné prosazovat princip, že po 21 dnech od vzniku příznaků je pacient s onemocněním Covid-19 tzv. bezinfekční, nevyžaduje speciální protiepidemická opatření a může být přeložen na pracoviště následné péče.


5) V chirurgických oborech panel považuje za prioritní zachovat onkologickou operativu. Při redukované kapacitě panel doporučuje referovat pacienty do jiných zařízení s aktuálně dostupnou kapacitou.


6) Panel považuje ochranu zdravotnického personálu za rozhodující faktor udržení funkční kapacity nemocnic při nárůstu nemocných s Covid-19 vyžadujících hospitalizaci. Panel doporučuje využít všechny možnosti prosazení očkování u zaměstnanců nemocnic.


7) Institut krajských koordinátorů intenzivní péče a národní dispečink lůžkové a intenzivní péče považuje panel za hlavní nástroj dosažení efektivní spolupráce mezi nemocnicemi.


8) Za místo s nejvyšším rizikem šíření nákazy SARS-CoV-2 a dopadem na osoby s vysokou pravděpodobností těžkého průběhu Covid-19 považuje panel zejména osoby vyžadující institucionální nebo domácí sociální či pečovatelské služby nebo jejich ekvivalenty. Panel doporučuje využít všechny možnosti prosazení očkování rovněž u všech osob poskytující předmětné služby.


9) Panel doporučuje prosazování 3. dávky očkování proti SARS-CoV-2 u všech osob nad 60 let věku. Panel doporučuje prosazovat očkování u všech pacientů podstupující velké operační výkony.


10) Panel doporučuje průběžnou mediální edukační a informační kampaň zaměřenou na osoby, které jsou ohroženy těžkým průběhem a/nebo smrtí v důsledku onemocnění Covid-19.


11) Obavy z nedostatečné úhrady nákladných léků pro léčbu a/nebo profylaxi Covid-19 (např. monoklonální protilátky) nepovažuje panel za důvodné.


Složení panelu (abecedně)


• doc. MUDr. Balík Martin, Ph.D., EDIC (Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP)
• MUDr. Brejník Pavel (Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP)
• MUDr. Cabrnochová Hana, MBA (Česká vakcinologická společnost ČLS JEP)
• prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D., FCCM (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP) - editor stanoviska panelu
• prof. RNDr. Dušek Ladislav, Ph.D. (Ústav zdravotnických informací a statistiky)
• prof. MUDr. Gürlich Robert, Ph.D. (Česká chirurgická společnost ČLS JEP)
• MUDr. Kolouch Petr (Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy)
• prof. MUDr. Koziar Vašáková Martina, Ph.D. (Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Ministerstvo zdravotnictví ČR)
• doc. MUDr. Prausová Jana, Ph.D., MBA (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
• prof. MUDr. Svačina Štěpán, DrSc. (předseda ČLS JEP)
• MUDr. Šonka Petr (Sdružení praktických lékařů)
• doc. MUDr. Vymazal Tomáš, Ph.D., MHA (Národní dispečink intenzivní péče)

www.cls.cz

Tagy článku