Změny v rezortu zdravotnictví v roce 2015

20 / 12 / 2014

logo-mzcrOd 1. 1. 2015 budou zrušeny regulační poplatky ve zdravotnictví, tj. regulační poplatek 30 Kč za klinické vyšetření u lékaře a za recept v lékárně. Zůstává pouze regulační poplatek 90 Kč za návštěvu pohotovosti. Poplatek 100 Kč za den pobytu v nemocnici byl zrušen již výrokem Ústavního soudu, a to od 1. 1. 2014. Nemocnicím, lékařům a lékárnám bude tento výpadek kompenzován díky prosazenému zvýšení plateb za státního pojištěnce a skrze tzv. úhradovou vyhlášku. Více informací naleznete zde:

//www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-zrusila-poplatky-za-navstevu-lekare-a-za-recept-v-lekarnach-_9289_3030_1.html

 

 • Podařilo se nám prosadit zvýšení tarifních platů zaměstnanců ve zdravotnictví o 5 %, a to od 1. 1. 2015.

 

 • Začátkem roku 2015 měly nastat změny v lázeňské péči. Týkají se zejména možnosti prodloužení opakovaných léčebných pobytů u řady onemocnění včetně pobytů dětí a dorostu, dále pak prodloužení délky pobytu komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u vybraných indikací z 21 na 28 dnů a stanovování doby základního pobytu převážně v délce 21 dnů, pouze v indikovaných případech v délce 14 dnů. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která upravuje rozsah hrazené lázeňské péče, ale nebyla kvůli pozměňovacímu návrhu pana poslance Hovorky prozatím přijata. Toto dočasné vakuum budeme řešit přechodným opatřením tak, aby pacienti v žádném případě nebyli poškozeni a navrhované délky lázeňských pobytů se jim dostalo v plné výši. Více informací k chystané novele naleznete zde:

 

//www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-nemecekplnim-dalsi-slib-pacientumprodluzujeme-pobyty-v-laznich-_9561_3030_1.html

 

 • 1. ledna 2015 dochází k úpravě kompetencí v dozoru nad stravovacími službami, které dosud prováděly výhradně orgány ochrany veřejného zdraví, zejména tedy příslušné krajské hygienické stanice. Od ledna budou úřední kontroly v sektoru stravovacích služeb vykonávány třemi dozorovými orgány, a to orgány ochrany veřejného zdraví, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou. Oznamovací povinnost o zahájení nebo ukončení činnosti v rámci stravovacích služeb se i nadále plní pouze vůči místně příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví (krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hl. m. Prahy).

 

V plánu na první měsíce roku 2015:

 

 • V lednu 2015 předložíme vládě takzvaný protikuřácký zákon, který nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb. Přestože byl zákon č. 379/2005 Sb. od nabytí účinnosti několikrát novelizován, stále zůstává potřeba provést řadu změn a zkvalitnit stávající právní úpravu s hlavním cílem, a to snížit užívání návykových látek, včetně spotřeby tabáku či škodlivého užívání alkoholu. Proto nový návrh mimo jiné obsahuje:
  • omezení dostupnosti tabákových výrobků, tabákových potřeb, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a alkoholických nápojů; zavádí se např. nové povinnosti pro provozovatele provozovny stravovacích služeb vedoucí k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži,
  • rozšíření míst, kde bude zakázáno kouřit, a další opatření k posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři,
  • zpřehlednění a zkvalitnění právní úpravy v oblasti organizace a provádění integrované protidrogové politiky; právní ukotvení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jako stálého poradního orgánu vlády pro danou oblast a ukotvení funkce Národního protidrogového koordinátora,
  • rozšíření okruhu kontrolních orgánů a zpřesnění jejich působnosti v oblasti ochrany zdraví před návykovými látkami podle tohoto návrhu zákona
  • řešení problematiky protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanic, a to prostřednictvím novelizace zákona o specifických zdravotních službách.

V návrhu zákona bude obsažen zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb bez jakýchkoliv výjimek.

Zákaz kouření se bude vztahovat pouze na vnitřní prostory provozoven stravovacích služeb.

Užívání elektronických cigaret nebude v restauracích povoleno. Na používání vodních dýmek v čajovnách se bude také vztahovat zákaz kouření.

 

 • V 1. čtvrtletí roku 2015 bude v Parlamentu ČR projednávána tzv. „transparenční novela“ zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jejím obsahem je především naplnění některých závazků vyplývajících z programového prohlášení vlády ČR pro oblast zdravotnictví. Jejími hlavními cíli jsou pak:

a) zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami

b) poskytování informací zdravotních pojišťoven MZ ČR a MF ČR

c) zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob

d) sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami

e) snížení povinného přídělu do rezervního fondu

f) specifikace právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven

 

 • Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky se bude nadále rozvíjet projekt DRG Restart, jehož cílem je zejména zajistit, aby byl systém financování lůžkové péče založen na robustních a reprezentativních datech a umožnil tak plně transparentní kontrolu toho, kdo a za co je odměňován. Více informací k tématu naleznete zde:

//www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-predstavilo-projekt-drg-restart-_9803_3030_1.html

 

 • Ministerstvo zdravotnictví se v roce 2015 bude zabývat také novelizací tzv. „Konopné vyhlášky,“ kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Navrhovaná novela například zvyšuje maximální dovolené množství předepsaného konopí pro jednoho pacienta na měsíc, a to z 30 na 180 gramů.

 

 • V roce 2015 budeme také usilovat o novelizaci zákona o léčivech, přičemž hlavním cílem je zamezení reexportů léčivých přípravků, neboť současná legislativa není dostačující.

 

 • V rámci boje proti všem formám korupce ministerstvo realizovalo a v roce 2015 bude dále realizovat Interní protikorupční program, na jehož základě jsou vytvořeny i Rezortní protikorupční programy jednotlivých přímo řízených organizací. Všechny protikorupční programy jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých PŘO včetně webu MZ. Ministerstvo zdravotnictví má své zastoupení v Mezirezortní koordinační skupině pro boj s korupcí.

 

Platí již nyní:

 

 • Od 13. prosince 2014 je povinnost informovat konečného spotřebitele o přítomnosti alergenů jak v balených, tak i nebalených potravinách. Forma tohoto sdělení je ponechána na provozovateli, zákazník ale musí být dopředu obeznámen s tím, kde se tyto informace nacházejí.