Zdravotnictví čeká příští rok několik důležitých zákonů a vyhlášek

Zdravotnictví čeká příští rok několik důležitých zákonů a vyhlášek
foto: Archiv redakce/Logo MZ
22 / 12 / 2020

Nový rok přinese do českého zdravotnictví několik důležitých změn na poli právních předpisů z dílny Ministerstva zdravotnictví. K 1. lednu by měla nabýt účinnosti vyhláška měnící seznam zdravotních výkonů, ale také například vyhláška o preventivních prohlídkách mající za cíl upřesnit rozsah preventivních prohlídek.

Mimo to ministerstvo předpokládá nabytí účinnosti novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám a o změně zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

Nabytí účinnosti se očekává u zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám a o změně zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jeho cílem je zajistit úhradu očkování proti COVID-19 z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně příslušné očkovací látky, pro všechny pojištěnce účastné v systému veřejného zdravotního pojištění České republiky. Návrh řeší také nárok na odškodnění případné újmy způsobené očkováním proti COVID-19.

Také v roce 2021 můžeme dále počítat s vyhláškou o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro tento rok. Ty se stanovují každoročně pro případ, že by se zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb nedohodli na způsobu a výši úhrady zdravotních služeb a regulačních omezeních jinak. Celkový meziroční nárůst nákladů na péči za všechny segmenty činí cca 19,5 miliard Kč, a to před započtením mimořádných nákladů na řešení onemocnění COVID-19 v roce 2021. Tyto mimořádné náklady zahrnují testování na onemocnění COVID-19 a úhradu vakcíny. Přesto, že jsou těžko predikovatelné, střední odhad těchto nákladů se pohybuje ve výši okolo 6,6 mld. Kč a celkový růst nákladů na péči po jejich započtení tak činí cca 26,2 mld. Kč oproti roku 2020. Tento údaj vychází z aktuální predikce stavu ekonomiky České republiky v roce 2021, která počítá se zvýšením platby za státní pojištěnce.

Velmi očekávaná je také novela vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Jejím cílem je provést potřebné změny v seznamu zdravotních výkonů, který slouží k vykazování zdravotních služeb poskytnutých poskytovateli zdravotních služeb pojištěncům. Dojde tak k zařazení nových výkonů i aktualizaci stávajících výkonů, které svým obsahem neodpovídaly skutečnosti, a dále k vyřazení výkonů, které se již nepoužívaly při vykazování zdravotní péče a byly nahrazeny modernějšími metodami či technologiemi. V souvislosti se zařazováním nových výkonů zpravidla dojde k rozšíření a doplnění pravidel pro vykazování zdravotních výkonů. Vyhláškou budou provedeny nezbytné změny s ohledem na platnou a účinnou právní úpravu, rozvoj jednotlivých medicínských oborů nebo také míru inflace. V novém roce je počítáno také s novelou vyhlášky o preventivních prohlídkách, jejímž cílem je vhodně modifikovat a upřesnit rozsah preventivních prohlídek dětí a rozšířit všeobecnou preventivní prohlídku pro dospělé o doporučení pacientovi podrobit se ve vymezeném věku preventivnímu očnímu vyšetření. 

Důležitou novinkou jsou také vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene, a to konkrétně chirurgického, patologického, oftalmologického, dermatovenerologického a urologického. Postupně budou vydávány obdobné vyhlášky i pro další základní kmeny.

V návaznosti na novelu zákona o ochraně veřejného zdraví přinese nový rok také novelu vyhlášky o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Ta nově stanovuje povinnost sledování a hodnocení výskytu mnohobuněčných organismů ve vodě ke koupání v přírodních koupalištích. Toto doplnění bylo provedeno vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu biologického znečištění vod ke koupání a s tím souvisejícím nárůstem výskytu cerkáriové dermatitidy u koupajících se osob v přírodních koupalištích v několika posledních rekreačních sezonách. Doposud nebyl výskyt jejich původců v koupacích vodách řešen preventivně, ale obvykle až po nahlášení prvních onemocnění.

Počátkem roku 2021 se očekává také nabytí účinnosti novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, který má nově stanovit, že medici po absolvování 8 semestrů studijního programu všeobecné lékařství a po úspěšně vykonané zkoušce z ošetřovatelské péče nebo péče o nemocné anebo obdobného předmětu v rámci tohoto studijního oboru získávají způsobilost k výkonu povolání praktické sestry a studenti  studijního programu zubní lékařství po absolvování čtyř semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studia oboru zubní lékařství a po složení zkoušky z předmětu preklinické zubní lékařství nebo podobného předmětu v rámci tohoto studijního oboru získají způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářka.

Tagy článku