VZP: Protonovému centru bude nabídnuta smlouva podle doporučení radiačních onkologů

15 / 04 / 2014

Všeobecná zdravotní pojišťovna chce co nejdříve ukončit vleklé spory s Protonovým centrem v Praze. Zejména v zájmu pacientů se rozhodla ke vstřícnému kroku – protonovému centru nabídne smlouvu, která vychází z doporučení Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Doporučení této společnosti, která je v radiační onkologii největší odbornou autoritou v České republice, označili za závazná účastníci kulatého stolu, kteří se v únoru sešli ve Sněmovně na pozvání předsedy výboru pro zdravotnictví Rostislava Vyzuly.

 VZP je připravena nabídnout protonovému centru smlouvu již na zítřejší schůzce. Návrh smlouvy bude zahrnovat seznam možných indikací vhodných pro protonovou léčbu v té podobě, v jaké ho vypracovala Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky.

Určité síly důkazů o vyšší prospěšnosti protonové terapie oproti fotonové bylo zatím dosaženo v indikacích pro léčbu vzácných diagnóz – očního melanomu, chordomu a nádorů CNS u dětí. Kompletní seznam diagnóz je uveden v příloze této tiskové zprávy.

Jak dále odborná společnost doporučila, nebude nicméně samotná diagnóza automaticky důvodem k indikaci protonové terapie. Tu bude vždy u každého konkrétního pacienta posuzovat a případně potvrzovat vedoucí lékař oddělení radiační onkologie Komplexního onkologického centra dle bydliště pacienta, a to na základě doporučení multidisciplinární komise odborníků pro danou chorobu.

VZP věří, že Protonové centrum v Praze poté, co v minulých dnech v médiích deklarovalo snahu dosáhnout dohody, uvítá nynější návrh smlouvy jako nejlepší řešení stávající situace. Za logickou podmínku pro uzavření smlouvy VZP považuje rovněž uzavření dohody o narovnání, která bez jakýchkoliv dalších vzájemných nároků ukončí veškeré dosavadní právní spory.

VZP je přesvědčena, že smírné řešení situace je nejlepší variantou nejen pro obě strany sporu, ale zejména pro pacienty. Zároveň eliminuje možná rizika negativního dopadu do veřejných financí. Pojišťovna proto očekává, že právě v zájmu onkologických pacientů bude Protonové centrum v Praze ochotno smlouvu o jejich léčení uzavřít.

Bez ohledu na výsledek se nic nemění na faktu, že VZP stejně jako doposud vždy zajistí protonovou léčbu každému svému pojištěnci, pro kterého je podle odborníků skutečně nezbytná.

Příloha

Aktualizovaný seznam možných diagnóz pro protonovou léčbu

Radioterapie protony u dětských malignit

Protonovou terapii jako alternativu k fotonovému záření u dětských pacientů lze zvážit u následujících diagnóz:

  • ozařování kraniospinální osy (meduloblastom),
  • nádory mozku a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,
  • nádory oblasti pánve, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,
  • paraspinálně uložené sarkomy a jiné nádory, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,
  • ve vybraných případech lymfomů mezihrudí, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,
  • nádory oka indikované k radioterapii, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu optických drah druhostranného oka.

Radioterapie protony u dospělých pacientů

Protonovou terapii jako alternativu k fotonovému záření lze zvážit v těchto diagnóz:

  • vybrané nádory CNS (především chordomy a nádory baze lební) a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,
  • nádory oka, např. melanom uvey, nelze-li fotonovou technikou zajistit ochranu optických drah druhostranného oka,
  • vzácné typy nádorů a jejich nezvyklá lokalizace v blízkosti kritických orgánů,
  • nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně i v případě použití moderních technik fotonové radioterapie (IMRT, stereotaktická radioterapie, radiochirurgie).

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Zdroj: vzp.cz

VZP_modul-A_barva