Vyjádření PVZP: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v boji za zdravotní pojištění cizinců používá klamná tvrzení

11 / 11 / 2015

Unknown-15

(Praha, 11. listopadu 2015) - Poslední říjnový den zorganizovalo konsorcium neziskovek v rámci kampaně za zdravotní pojištění migrantů debatu, ve které se ohánělo řadou problémů spojených se stávajícím stavem. Deset výhrad uváděných v materiálu konsorcia se ovšem nezakládá na pravdě.

Pojišťovna VZP, a. s. jako významný hráč na trhu pojištění cizinců musí reagovat na lživé argumenty, které ji potenciálně poškozují:

1. tvrzení: „Problematický je i fakt, že již uzavřenou smlouvu lze kdykoliv vypovědět.“

Skutečnost: Pojistnou smlouvu nelze vypovědět „kdykoliv“. Pro vypovězení pojistné smlouvy jsou zákonem stanovena přesná pravidla, a to jak na straně pojistníka, tak na straně pojistitele.

2. tvrzení: „[Vypovězení smlouvy kdykoli] má za následek vysokou nejistotu ohledně vlastního postavení pojištěného cizince. Pokud je ten odkázán na dlouhodobou léčbu, nemá žádnou jistotu, že mu bude poskytnutá péče hrazena po celou dobu poskytované léčby.“

Skutečnost: Pokud pojistná událost (a tím i nárok na pojistné plnění) vznikla v době platnosti pojištění, jsou za pojištěnou osobu hrazeny náklady na pojistné plnění až do výše sjednaného limitu i po skončení tohoto pojištění.

3. tvrzení: „[Pokud cizinci vznikne účast v systému veřejného zdravotního pojištění], tak mu pojišťovna nespotřebované pojistné již nevrátí.“

Skutečnost: Neplatí vždy, že bychom nespotřebované pojistné nevraceli. Případů, kdy vracíme nespotřebované pojistné je celá řada, informace lze získat v pojistných podmínkách.

4. tvrzení: [Pokud klient zjistí, že potřebuje čerpat zdravotní péči] zmíněné výluky a limity najednou začnou hrát zásadní roli.“

Skutečnost: U PVZP si klient může sjednat i pojistný produkt bez výluk (EXCLUSIVE). Je pouze na volbě klienta, jaký pojistný produkt si vybere, zda požaduje produkt s výlukami nebo bez výluk. Tvrzení, že výluky najednou začnou hrát zásadní roli je velmi zavádějící, klient je s pojistnými podmínkami seznámen vždy před uzavřením pojistné smlouvy a přesně ví, jaké výluky sjednané pojištění obsahuje.

5. tvrzení: „[V případě narození dítěte, jehož rodiče nemají trvalý pobyt ani občanství] systém výluk ve všeobecných pojistných podmínkách však umožňuje komerčním pojišťovnám lékařskou péči při takové nestandardní situaci nepokrýt.“

Skutečnost: PVZP nabízí pojistný produkt, kdy je zajištěna poporodní péče o novorozence matky, která je v době jeho narození pojištěna u PVZP tímto pojištěním, a to až do věku 3 měsíců novorozence bez přerušení kontinuity hospitalizace a do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

6. tvrzení: „Když dostala [klientka ] bolesti, měla problémy sehnat jediného lékaře, který by byl ochoten ji přijmout a ošetřit.“

Skutečnost: Každý klient má k dispozici asistenční službu pojistitele. V případě pojistné události je povinen kontaktovat asistenční službu, která mu vždy potřebného lékaře najde.

7. tvrzení: [Klientka, které skončilo povolení k zaměstnání a která tak přestala být pojištěncem veřejného zdravotního pojištění] porodila syna a zdravotní péči spojenou s porodem si byla nucena hradit sama, přestože po dobu téměř pěti let odváděla pojistné na veřejné zdravotní pojištění.“

Skutečnost: Po ukončení účasti na veřejném zdravotním pojištění měla paní možnost sjednat si adekvátní soukromé pojištění.

8. tvrzení: „I přes sjednání tohoto speciálního (a také dražšího) pojistného tarifu [určeného nastávajícím matkám a zahrnujícího i poporodní péči o novorozence], bude [v případě narození dítěte s vrozenou vadou] tato péče hrazena rodiči.“

Skutečnost: U PVZP není pravda, že je-li sjednáno pojištění novorozence, pak pojišťovna v případě vrozené vady v rámci sjednané poporodní péče neplní.

9. tvrzení: „Mezi nepojistitelné osoby kromě těchto předčasně narozených dětí patří i řada dalších osob: osoby s těžkými nervovými poruchami (stádia roztroušené sklerózy, epilepsie), osoby s duševními nemocemi.“

Skutečnost: PVZP výluku na duševní nemoci v pojistném produktu KZPC nemá.

10. tvrzení: „V jiných případech se pojišťovny rády odkazují na ustanovení, která jim umožňují nehradit péči u těch nemocí, kde příčina onemocnění má kořeny ještě v době před uzavřením pojištění!“

Skutečnost: Je-li příčina onemocnění v době před sjednáním pojištění, lze si u PVZP sjednat pojistný produkt EXCLUSIVE, který i toto pojistné riziko kryje.

Jak je vidět, neziskovky opět jen spíše lobbují za vlastní kampaň proti komerčnímu pojištění, než aby jim skutečně záleželo na kvalitní zdravotní péči o cizince. Svými lživými a neúplnými tvrzeními nejen zhoršují  postavení kvalitních komerčních pojišťoven a  situaci  na pojistném trhu v České republice, ale mohou přivodit obrovské problémy samotným cizincům a neblahé ekonomické důsledky pro české občany. Není jasný důvod, proč neziskovky neinformují cizince řádně a úplně o možnostech a šíři nabízených pojistných produktů. Problematice zdravotního pojištění zřejmě vůbec nerozumí. Pojišťovna VZP, a.s. velmi ochotně poskytne informace o zdravotním pojištění cizinců komukoli, kdo o tyto informace projeví zájem.

 

Halina Trsková,

obchodní a marketingová ředitelka Pojišťovny VZP, a. s.