Vyjádření ministerstva zdravotnictví k výsledku kontroly NKÚ

Vyjádření ministerstva zdravotnictví k výsledku kontroly NKÚ
foto: mzcr.cz/Logo MZ
22 / 03 / 2021

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) bylo vládou pověřeno zajistit ochranné pomůcky. Bezprostředně poté zřídilo pro daný účel tým centrálního nákupu a tým distribuce. Okamžitě zahájilo nákupní operace a obratem distribuovalo 10 000 respirátorů z pohotovostních zásob a dále 50 000 respirátorů zakoupených během prvních dvou dní vyhlášení nouzového stavu.

Na českém i světovém trhu byl absolutní nedostatek ochranných pomůcek vyvolaný pandemií COVID-19.

 

Panovala bezprecedentní situace v obchodování s danými komoditami provázená nejrůznějšími ochranářskými, obchodně politickými, epidemiologickými opatřeními a horečnými nákupními aktivitami všech států. V důsledku těchto okolností vzrostly v daném období mnohanásobně ceny osobních ochranných pomůcek na českém i mezinárodním trhu, měnily se každým okamžikem, několikrát denně, a to v závislosti na mnoha aspektech, které s ohledem na danou situaci byly zhola nepředvídatelné a bylo zcela nezbytné na ně operativně reagovat. Navzdory tomu, že centrální nákup probíhal za těchto podmínek, kdy v témže okamžiku všechny státy světa usilovaly o pořízení stejných komodit, zajistilo

 

Ministerstvo zdravotnictví během prvních dvou týdnů dodání do ČR, resp. rozdistribuovalo zdravotníkům více než 2 miliony respirátorů, 8 milionů ústenek a 3 miliony rukavic. Zásobování ochrannými pomůckami bylo stabilizováno v horizontu dvou týdnů.

 

NKÚ naznačuje, že spolu Ministerstvo vnitra (MV) a Ministerstvo zdravotnictví nespolupracovaly a že to mohlo vyústit v určité problémy. V prvé řadě je nezbytné uvést, že spolupráce probíhala na denní bázi, a to jak v oblasti přepravy do ČR, tak v oblasti distribuce. Existence dvou nákupních týmů – MV a MZ – stát nijak neoslabila, neboť MV nakupovalo především v přímo v Číně a zásobovalo kritickou infrastrukturu, pracovníky v sociálních službách a další skupiny obyvatel, zatímco MZ nakupovalo od jiných dodavatelů, z různých částí světa a zásobovalo zdravotnické pracovníky. Jednalo se o vzájemně se doplňující obchodní aktivity Vlády ČR ve snaze oslovit za situace mimořádně naléhavé potřeby co nejvíce možných a spolehlivých dodavatelů daných komodit a zabezpečit ochranné pomůcky na jedné straně a za situace, kdy v mezinárodních obchodních vztazích neplatila standardní obchodní pravidla a zvyklosti. Chaos a doslova „komerční džungle“ na počátku pandemie panovaly na celém globálním trhu a jistě ho nezpůsobilo to, že v ČR nakupovaly ochranné pomůcky dva úřady.

 

K procesu nákupu lze uvést, že i přes extrémně náročné a do té doby nepoznané podmínky, nákupní tým vedl od počátku své činnosti transparentní, doložitelnou a řádnou evidenci obchodních případů, vynakládal veškeré úsilí na dodržování pravidel nakládání s veřejnými prostředky a pravidel 3E, u všech dodavatelů dopředu prověřoval předem stanovené stejné podmínky, jaké ukládá zákon pro zadávání veřejných zakázek a další zákonné normy. S ohledem na to, že MZ v drtivé většině platilo dodavateli až po faktickém dodání zboží, byla tato úroveň prověřování více než dostatečná. Ministerstvu zdravotnictví se nikdy nestalo, že by zaplatilo za zboží a neobdrželo ho, což svědčí o tom,

že prověřování dodavatelů bylo dostatečné.

 

K pochybnostem o kvalitě dodávaného zboží MZ uvádí, že přistoupilo co možná nejdříve – dne 27. 3. 2020 – k testování všech respirátorů, a to poté, co byla saturována prvotní, nanejvýš urgentní poptávka zdravotníků a kdy již bylo možno zadržovat distribuci dostupných ochranných pomůcek pro zdravotníky 3 – 4 dny (čekáním na výsledek testu). Do 27. 3. 2020 distribuovalo MZ necelého půl milionu respirátorů, z nichž odhadem 100 000 mělo certifikát CE, zajišťující dostatečnou kvalitu. Po 27.3. 2020 otestovalo MZ každou dodávku respirátorů s výjimkou těch s platným označením CE, které testováním procházejí již při jejich uvedení na trh a u kterých dodavatel ministerstvu doložil příslušnou a ověřenou dokumentaci, a proto u nich akreditovaná laboratoř znovu testování neprováděla. V případě, že některý z dodavatelů dodal více druhů respirátorů, testovalo MZ každý druh samostatně. V případě, kdy dodavatel přivážel zboží do skladu SSHR postupně, testovalo MZ zboží i z každé dílčí dodávky. Po 27. 3. 2020 MZ nikdy nedistribuovalo respirátory, které by testem kvality neprošly. Je třeba zdůraznit, že kvalita osobních ochranných pomůcek, které pořídilo a distribuovalo MZ, nebyly nikdy předmětem reklamace ze strany přijímacích českých subjektů, které je využívaly v boji proti pandemii.

 

Bereme na vědomí ty nálezy NKÚ, které poukazují na to, že v daném období nouzového stavu nebyly ze strany MZ stoprocentně dodrženy některé stanovené procesní požadavky pro oblast nákupu, oběh účetních dokladů, předběžnou řídící kontrolu či že MZ nepořizovalo podrobné záznamy o všech jednáních týkajících se nákupních aktivit. Je však zcela jednoznačné, že v situaci, kdy Česká republika čelila světové pandemii, doprovázené globálním nedostatkem ochranných pomůcek, věnovalo MZ s plnou odpovědností, uvážlivostí, ale současně s veškerou rozhodností a úsilím svoji pozornost splnění meritorního úkolu stanoveného Vládou ČR – zabezpečení osobních ochranných pomůcek pro naše zdravotníky.

Tagy článku