Všeobecná fakultní nemocnice v Praze otevírá nově zrekonstruovanou srdeční katetrizační laboratoř, součástí je nový koronární angiograf

28 / 01 / 2017

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na II. interní klinice – klinice kardiologie a angiologie se v lednu otevírá nově zrekonstruovaná katetrizační laboratoř. V rámci obnovy došlo k výměně starého přístroje za nový koronární angiograf, který bude zajišťovat kompletní rentgenové zobrazení pro všechna diagnostická a intervenční vyšetření v rámci Komplexního kardiovaskulárního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tato obměna přináší zvýšení kvality poskytované péče. Nový přístroj umožní léčit více nemocných, zlepšuje se i úroveň zobrazení a dochází i ke snížení radiační zátěže pro pacienty a pro ošetřující personál.

 

Nově instalovaný přístroj Artis Q.zen Ceiling je v současné době nejmodernější angiografický přístroj od společnosti Siemens Healthcare. Pomocí něj se budou zajišťovat všechny intervence na koronárním řečišti (tepnách srdce), dále perkutánní implantace aortální chlopně (náhrada chlopně katetrizační cestou – bez nutnosti operace) a všechny nekoronární intervence (uzávěry defektů a patologických komunikací). „Tento přístroj patří ve své kategorii mezi světovou špičku. Přístroj poskytuje mimořádně kvalitní obrazové výstupy s použitím velmi nízké dávky rentgenového záření, což je důležité nejen pro samotného pacienta, ale i pro lékařský personál. Navíc umožňuje léčit více nemocných, a to kvalitnějším způsobem,“ vysvětluje doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D., primář kliniky a zástupce přednosty II. interní kliniky VFN a 1. LF UK. Oproti starší generaci má přístroj větší plochu detektoru s délkou stran 30x30 cm, novou výkonnější rentgenku, která umožňuje provádět déletrvající zákroky a velkoplošný monitor, na kterém mohou lékaři v průběhu výkonu zobrazit až 24 různých videosignálů vedle sebe. Je vybaven 3D zobrazením a řadou pokročilých softwarových aplikací, které významně pomáhají při vyšetření. „Nový přístroj výrazně přispěje ke zvýšení provozuschopnosti, spolehlivosti a bezpečnosti při poskytování zdravotní péče v katetrizační laboratoři II. interní kliniky,“ doplňuje prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Nový přístroj nahradil zařízení Coroskop Plus Polydoros od výrobce Siemens, které sloužilo v nemocnici sedmnáct let.

 

Jedná se o druhou instalaci svého druhu v České republice

Ve světovém měřítku patří Česká republika díky vynikající organizaci na přední místa v péči o nemocné s akutním infarktem a ischemickou chorobou srdeční, která je však zároveň v ČR velice častým onemocněním. Předpokladem úspěšné péče je široká a nepřetržitá dostupnost center vybavených srdečními katetrizačními laboratořemi.

Nově otevřená katetrizační laboratoř II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK je významnou investicí z prostředků Ministerstva zdravotnictví České republiky. Celkové náklady na pořízení zdravotnické technologie činily cca 32 mil. Kč. „Tato investice přináší významné zlepšení kvality poskytované péče pro pacienty s kardiovaskulárními chorobami nejen ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, ale i v celé České republice,“ zmiňuje Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

Srdeční katetrizační laboratoř

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje v Srdeční katetrizační laboratoři II. interní kliniky superspecializovanou péči pro pacienty v oblasti rutinní i akutní intervenční kardiologie. Zajišťuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Velká část provozu zahrnuje akutní kardiologický program, v němž jsou léčeni pacienti s akutním infarktem myokardu. Těmto pacientům je nutné poskytnout neodkladnou péči pro vysoké riziko úmrtí při závažných kardiovaskulárních komplikacích. Provádí se zde v průměru 2 500 vyšetření za rok, z toho 800 intervencí a více než 350 ošetření pacientů s akutním infarktem myokardu. Kardiologie představuje hlavní náplň činnosti kliniky. V roce 2015 prošlo jejími ambulancemi přibližně 50 000 nemocných s kardiovaskulární problematikou, především s ischemickou chorobou srdeční, chlopenními vadami, kardiomyopatiemi, poruchami srdečního rytmu a s plicní hypertenzí.

 

II. interní klinika kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK je domovem unikátních center v celosvětovém měřítku

II. interní klinika poskytuje komplexní péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobami a je součástí Komplexního kardiovaskulárního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V současné době je přednostou kliniky prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Hlavní náplní II. interní kliniky je kardiologie a angiologie (péče o nemoci periferních tepen a žil) včetně pregraduální a postgraduální výuky v rámci 1. LF UK a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. II. interní klinika je domovem unikátních center s významem jak v našem, tak i v celosvětovém měřítku. Jedná se mimo jiné o Centrum pro plicní hypertenzi, Centrum pro léčbu pacientů s Fabryho chorobou a ECMO centrum. Klinika se také významně podílí na vědeckých pracích 1. LF UK a VFN a je v současné době také zapojena do mnoha grantových projektů a výzkumných záměrů v kardiovaskulární problematice.

 

Pro další informace:

Filip Brož, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, e-mail: , tel.: 607 082 521

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

www.lf1.cuni.cz

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK) je v současnosti nejstarší lékařská fakulta ve střední Evropě a největší z českých lékařských fakult. Jejími základními studijními programy jsou všeobecné lékařství a zubní lékařství. Kromě toho 1. LF UK nabízí studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů, v letošním akademickém roce zde studuje 4426 pregraduálních a 934 postgraduálních studentů.

1. LF UK je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském výzkumu – svědčí o tom jak počty a kvalita publikací, tak i řešených grantových projektů. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka probíhá na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce, ale i v dalších mezioborových centrech včetně řady celostátních.