Vláda schválila ministerstvem navržené odměny pro záchranáře, jejichž nasazení pomohlo při boji s koronavirem

Vláda schválila ministerstvem navržené odměny pro záchranáře, jejichž nasazení pomohlo při boji s koronavirem
07 / 05 / 2020

Zdravotnické záchranné služby jsou klíčovou složkou zdravotnického systému. Zvlášť při pomoci s epidemií COVID-19 na českém území tvořily nedílnou součást nasazení všech zdravotnických složek. Vláda nyní schválila uvolnění finančních prostředků na odměny pracovníků 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, kteří se přímo podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

Všem 7 000 lékařům a nelékařským pracovníkům poskytovatelů zdravotnické záchranné služby tak bude za březen, duben a květen 2020 vyplacena jednorázová odměna ve výši 40 tisíc Kč za každý měsíc (na 1 pracovní úvazek).

Vláda na svém jednání schválila jak navýšení finančních prostředků na odměny zdravotnických pracovníků 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby o 1 124 495 568 Kč, tak i navýšení finančních prostředků na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů o 28 000 000 Kč. Provoz odběrových týmů, vybavení a zdravotnické výkony totiž nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Finanční prostředky o celkové výši 1 152 495 568 Kč budou uvolněny z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví.

Zdravotnické záchranné služby se jako základní složka integrovaného záchranného systému podílí na záchranných a likvidačních pracích při zvládání všech kategorií mimořádných událostí. Jsou vybudovány nejen pro zvládání záchrany života při těžkých úrazech, srdečních a plicních onemocnění, cévních mozkových příhodách, ale pro veškeré urgentní život ohrožující stavy u dospělých, dětí i seniorů. V době zvládání epidemie COVID-19 byli jejich zaměstnanci vystaveni vysokému riziku nákazy.

„Odměna pracovníkům záchranné služby je výrazem poděkování za jimi odvedenou práci v těžkých podmínkách a ocenění jejich osobního přístupu k řešení epidemie. Jejich činnost nelze přerušit či řešit formou home office. Každý den si tak museli oblékat ochranné obleky, aby v nich mohli několik hodin zajišťovat odběry vzorků, komunikovat s pacienty, pomáhat při jejich umísťování do zdravotnických zařízení či sociálních služeb. Večer obleky odkládali, aby si druhý den nové opět navlékli a pokračovali v této náročné práci, která vyžaduje dobrou komunikaci, adaptaci, empatii a odbornost v jednom. Všichni zdravotničtí pracovníci byli, jsou a budou při řešení těchto krizových situací našimi hrdiny a já jim za jejich práci nesmírně děkuji,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Od 1. března 2020, ještě před vyhlášením nouzového stavu, byly postupně u všech 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby (dále ZZS) vytvářeny mobilní odběrové týmy, které vyjížděly k odběrům vzorků u pacientů, u nichž bylo indikováno podezření z nákazy novým koronavirem. Všichni poskytovatelé ZZS operativně zavedli do systému běžného provozu speciální tým spolu s vyčleněným vozidlem a další nezbytnými prostředky (osobní ochranné prostředky, dezinfekční prostředky, speciální kontejnery na převoz infekčních vzorků apod.), aby zajistili splnění nové povinnosti odebírat biologické vzorky pacientů pro testování na nákazu koronavirem přímo v domácnostech potenciálních pacientů.

Hlavním cílem bylo minimalizovat případný přenos nákazy při kontaktu nemocného s dalšími osobami a zabránit tak nekontrolovanému šíření infekčního onemocnění. Současně s tím po celou dobu řešení epidemie COVID-19 zajišťovala všechna zdravotnická operační střediska poskytovatelů ZZS v nonstop režimu komunikaci s veřejností, zodpovídala dotazy do doby zprovoznění společné informační linky 1212, která jim po zavedení částečně ulehčila, a to vše nad rámec své vlastní činnosti, kterou zabezpečují podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.

„Činnost pracovníků záchranné služby byla, s ohledem na stupňující se nervozitu obyvatelstva v situaci, kterou nikdo z nás ještě nezažil, velmi psychicky náročná a stresující, přesto ji operátoři zvládali a dokázali zajistit, aby linka tísňového volání 155 nezkolabovala, protože občané i nadále, bez ohledu na koronavirus, mají akutní zdravotní a život ohrožující potíže. Výkony, nutné k záchraně života, včetně invazivních, je nutno provádět dál, bez přerušení,“ dodal ministr zdravotnictví.

Všichni zdravotničtí pracovníci po celou dobu epidemie COVID-19, včetně období nouzového stavu zajišťovali poskytování přednemocniční neodkladné péče všem pacientů s akutními obtížemi a současně plnili úkoly základní složky integrovaného záchranného systému, podle potřeb na území kraje a pokynů hejtmana a krizového štábu kraje. Zdravotničtí pracovníci při výkonu svého povolání byli v tomto období vystaveni zvýšenému infekčnímu riziku, a jejich práce byla psychicky i fyzicky velmi náročná.

Ministr zdravotnictví ocenil i ty, kteří do výkonu práce nemuseli, a přesto v první linii nechyběli: „I záchranáři mají své blízké, o které mají strach, jsou mezi nimi i matky samoživitelky, které se starají o nedospělé děti či záchranáři v důchodovém věku. I oni odmítli zůstat v bezpečí domova a pokračovali obětavě ve službách při zvýšených bezpečnostních opatřeních a sníženého komfortu při práci. Za to jim patří obdiv a uznání.“

Plnění mimořádných úkolů v souvislosti s výskytem COVID-19 na území České republiky bude pokračovat i po skončení krizového stavu, a to do doby, než bude epidemie natolik pod kontrolou, že budou odvolána všechna mimořádná opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví.

Tagy článku