Vláda doporučila Sněmovně k projednání návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2016

30 / 03 / 2016

images-1 

„Pro zachování stability systému veřejného zdravotního pojištění je zásadní udržovat zdravotní pojišťovny v dobré finanční kondici tak, aby mohly dostát svým povinnostem a bez výkyvů financovat poskytování zdravotních služeb našim pojištěncům. Z tohoto pohledu považuji za velmi podstatné, že i přes navyšování výdajů zdravotního pojištění udržujeme kladný výsledek hospodaření zdravotních pojišťoven. Finance se však v pojišťovnách nekumulují, ale jsou maximálně využívány ve prospěch pacientů,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Zdravotně pojistné plány pro rok 2016 byly u všech sedmi zdravotních pojišťoven schváleny jejich samosprávnými orgány a zohledňují, kromě předpokládaného vývoje makroekonomických ukazatelů a specifik jednotlivých zdravotních pojišťoven, i předpokládaný dopad novel právních předpisů na rok 2016. Jsou v souladu s veřejným zájmem a modelacemi dopadů úhradové vyhlášky.

„Úhradová vyhláška pro tento rok je zpracována s ohledem na aktuální situaci ve zdravotnictví. Obor čelí průběžnému odchodu zdravotníků za lepšími platy nejen do zahraničí, ale dokonce i do zcela jiných profesí. Proto navyšujeme, a chceme nadále pravidelně navyšovat, prostředky na platy zdravotníků,“ připomněl dále ministr Němeček.

Mezi nejdůležitější parametry mající vliv na hospodaření zdravotních pojišťoven v roce 2016 lze zařadit:

§   vysoce pozitivní predikci ekonomického vývoje v České republice a s tím spojené navýšení odvodů ekonomicky aktivního obyvatelstva,

§   zvýšení měsíční platby státu za tzv. státního pojištěnce o 25 Kč na výsledných 870 Kč s účinností k 1. lednu 2016, přičemž tato výše bude platná po celý letošní rok,

§   zvýšení minimální mzdy o 700 Kč na částku 9 900 Kč s účinností k 1. lednu 2016,  měsíční pojistné osob bez zdanitelných příjmů tedy nově činí 1 337 Kč,

§   roční maximální vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnance nebude ani v roce 2016 zastropován,

§   již od roku 2015 jsou zrušeny všechny regulační poplatky s výjimkou poplatku za využití lékařské pohotovostní služby.

Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění celkem, včetně příjmů ze zdaňovaných činností, jsou plánovány ve výši 261,22 mld. Kč. To představuje meziroční nárůst o 4 %.

Výdaje systému veřejného zdravotního pojištění celkem, včetně zdaňovaných, jsou plánovány ve výši 260,72 mld. Kč. V porovnání s předchozím rokem jsou celkové výdaje vyšší o 4 %.

Souhrn odhadů plánovaného salda příjmů a výdajů za systém veřejného zdravotního pojištění je kladný ve výši cca 0,5 mld. Kč. Všechny zdravotní pojišťovny plánují pro rok 2016 kladné saldo, pouze Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a  stavebnictví očekává záporné saldo v důsledku odložení některých investičních akcí z předchozích let do roku 2016.

Odhad průměrných nákladů na zdravotní služby na jednoho pojištěnce v roce 2016 je vyšší než očekávaný průměrný výdaj v roce 2015. Průměrné náklady na pojištěnce mají dosáhnout částky 24 806 Kč, což představuje meziroční nárůst o 913 Kč – v relativním vyjádření pak o 3,9 %.

„Žádná ze zdravotních pojišťoven nepředpokládá k 31. 12. 2016 existenci závazků po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb. Finanční zásoby na bankovních účtech rezervních fondů u všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jsou plánovány v souladu s právními předpisy. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky plánuje do konce roku 2016 navýšit zůstatek rezervního fondu na úroveň 1,5 mld. Kč,“ uzavřel informaci členům kabinetu ministr Němeček.

Zdroj: mzcr.cz

images-1images-1images-1