Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice.: Ortopedie je dvanáctou klinikou Univerzity J. E. Purkyně

Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice.: Ortopedie je dvanáctou klinikou Univerzity J. E. Purkyně
07 / 04 / 2020

Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje od 1. dubna 2020 již dvanáct klinik. Nově k současným jedenácti klinickým pracovištím přibyla Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Jejím přednostou se stal MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

„Krajská zdravotní a ústecká univerzita dlouhodobě usilují o to, aby se ústecká Masarykova nemocnice stala nemocnicí univerzitního typu. Ustavování klinik jako společných pracovišť je v současnosti tou správnou, logickou cestou, jak mohou obě strany toto úsilí naplňovat. Objekt Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity navíc v budoucnu bude přímo v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, což je jeden z mnoha dalších kroků směřujících k prohloubení vzájemné spolupráce,“ uvádí Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Spolupráce Krajské zdravotní s Fakultou zdravotnických studií ústecké univerzity začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. „O pět let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika a rok na to dalších pět klinik – dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie, a klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku byla slavnostně ustavena v září 2017. V roce 2018 se k nim přidala radiologická klinika a neonatologická klinika. Ortopedie je tak už dvanáctým klinickým pracovištěm v ústecké nemocnici. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na tom, že dvanáctá klinika v Masarykově nemocnici může vzniknout, a za dlouholetou a kvalitní spolupráci s univerzitou a Fakultou zdravotnických studií,“ doplňuje Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Ortopedická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se od loňského roku podílí na výuce Fakulty zdravotnických studií UJEP, kde zajišťuje výuku předmětu Anatomie pro obor Všeobecné ošetřovatelství a předmětu Fyziologie pro obor Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistentka, Fyzioterapie a Ergoterapie. Klinika je akreditovaným pracovištěm II. typu pro obor specializačního vzdělávání lékařů – Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Na stanicích Ortopedické kliniky vykonávají praxi studenti lékařských a nelékařských zdravotnických oborů. Sesterský management zajišťuje výuku sanitářů v rámci sanitářského kurzu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Ustavení každé kliniky považujeme za velmi důležité, protože naši studenti a studentky mají možnost uplatnit své poznatky získané studiem přímo v praxi zde v Masarykově nemocnici nebo v dalších nemocnicích Krajské zdravotní. Chci poblahopřát panu doktoru Novotnému, který se stal přednostou ortopedické kliniky. Přeji mu hodně úspěchu při řízení kliniky a všem zaměstnancům hodně spokojenosti v práci. Naší fakultě a celé klinice přeji úzkou spolupráci při přípravě studentů,“ říká děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je nadregionálním pracovištěm se spádem více než 1 milion obyvatel. Zajišťuje komplexní konzervativní a operační terapii onemocnění a některých traumat pohybového aparátu dětí a dospělých.

„Hlavním úkolem pracoviště je endoprotetický program. Provádíme primární kloubní náhrady kyčelního, kolenního, ramenního a hlezenního kloubu, a to v indikacích spektra degenerativních onemocnění, nádorových onemocnění a traumat. Revizními výkony řešíme kompletní spektrum endoprotetických komplikací jak našeho pracoviště, tak formou superkonziliární spolupráce s jinými pracovišti Ústeckého kraje. Druhým nosným programem Ortopedické kliniky je spondylochirurgie. Kromě ošetření traumat, zánětů a nádorů páteře se pracoviště zabývá dynamickými systémy a mobilními náhradami meziobratlových disků. V roce 2019 jsme odoperovali 219 spondylochirurgických pacientů. Z hlediska spondylochirurgie zajišťujeme dále nepřetržitou konziliární službu pro všechna pracoviště Ústeckého kraje,“ vysvětluje přednosta kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

V podoboru dětské ortopedie zajišťuje klinika screeningový program Vývojové dysplazie kyčelního kloubu a dále konzervativní a chirurgickou terapii jak vrozených, tak získaných onemocnění pohybového aparátu u dětí. Zajišťuje také konziliární spolupráci pro některá lůžková a ambulantní ortopedická pracoviště v Ústeckém kraji. V terapii specifických a závažných onemocnění pohybového aparátu dětí spolupracuje se specializovanými pediatricko-ortopedickými pracovišti ve FN Motol a v Nemocnici Na Bulovce.

V podoboru onkologické ortopedie spolupracuje ortopedická klinika v konsensu s doporučenými postupy u primárních kostních nádorů se specializovanými onko-ortopedickými pracovišti ve FN Motol a v Nemocnici Na Bulovce. U sekundárních kostních nádorů navázala užší spolupráci s Onkologickým oddělením Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve smyslu předoperačního, pooperačního a paliativního plánování a aplikuje aktualizované doporučené terapeutické onko-ortopedické algoritmy České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Zbylé spektrum ortopedické terapie je poskytováno v rozsahu, který náleží krajskému ortopedickému pracovišti. Pod vedením Ortopedické kliniky funguje Tkáňová banka využívaná také Neurochirurgickou klinikou a Klinikou úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ortopedická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je spolu s Ortopedickou klinikou Nemocnice Na Bulovce a s Fyziologickým ústavem Akademie věd ČR zapojena do řešení dvou grantových projektů, které se zabývají ultrastrukturou pojivových tkání u Pes Equinovarus a u Dupuytrenovy kontraktury. Výsledky tohoto výzkumu jsou s vynikajícím ohlasem přijímány na nejdůležitějších světových ortopedických sympoziích.

Spolu s Fakultou zdravotnických studií UJEP má Ortopedická klinika dva projekty, z toho jeden grantový. Oba projekty jsou zaměřené na analýzu chůze u pacientů po elektivní implantaci různých typů totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu.

Na Ortopedické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., probíhají dvě multicentrické mezinárodní klinické studie. Ve spolupráci s oddělením sportovní medicíny pak jedna česká klinická studie.

Tagy článku