Ústí nad Labem: Krajská zdravotní interními granty letos podpoří devět projektů

13 / 06 / 2016

Devět z dvaadvaceti přihlášených projektů uspělo v grantové soutěži v rámci Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s., pro rok 2016. Soutěž vyhlásil generální ředitel společnosti po předchozím schválení představenstvem 29. března 2016 a na podání žádosti měli zájemci rovný měsíc. Zhodnocení návrhů projektů provedla Interní grantová komise Krajské zdravotní, a. s., ve spolupráci s pracovišti, odpovědnými za hodnocení formálních náležitostí projektů a ekonomické hodnocení žádostí.

„Předpokladem pro zařazení do soutěže bylo předložení jednoletého grantového projektu v souladu s pravidly Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s.,“ vysvětlil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. „Nakonec ani jeden z přihlášených návrhů nemusel být vyřazen z hodnocení. Řešení projektů musí ti, kdo uspěli, ukončit nejpozději do 31. května 2017. Alokace výzvy byla tři miliony Kč, maximální výše rozpočtu jednoho projektu 500 000 Kč včetně DPH. V dalším období bude možné předkládat žádosti na pokračovací projekty,“ sdělil Ing. Petr Fiala.

Mezi vybranými projekty jsou například „Identifikace faktorů ovlivňujících klinický výsledek u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou léčených mechanickou trombektomií“, u něhož je řešitelem MUDr. Ing. David Černík, MBA z týmu Komplexního cerebrovaskulárního centra, lékař Neurologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, „Sledování a charakterizace cirkulujících nádorových buněk (CTC) u nádorů plic“ doc. MUDr. Vladimíra Bobka, Ph.D. z Oddělení hrudní chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem nebo „Vliv tamsulosinu a solifenacinu na morfologické změny duhovky v závislosti na délce užívání“, který předložila přednostka Oční kliniky ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

f3-kz

„Další příležitost k získání podpory projektů vědecko-výzkumné povahy budou mít řešitelé projektů v připravovaném dotačním programu Ústeckého kraje s názvem Podpora vědecko-výzkumné činnosti v oblasti zdravotnictví, jehož náplní je stimulace vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit zdravotnických pracovníků. Podporovány budou zejména projekty vědecké, výzkumné a inovační povahy, prezentace odborných výsledků na významných, zejména mezinárodních konferencích, vydávání odborných knih, publikování recenzovaných odborných článků, zejména v impaktovaných časopisech,“ upozornil Ing. Martin Zeman, tajemník Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., s tím, že k vyhlášení tohoto dotačního programu má dojít v nejbližším období.

 

Zdroj: kzcr.eu