Společnost AGEL má novou Vědeckou radu. V jejím čele stojí profesor Roman Prymula

Společnost AGEL má novou Vědeckou radu. V jejím čele stojí profesor Roman Prymula
foto: www.agel.cz/Prof. MUDr. Roman Prymula
05 / 05 / 2022

Ve společnosti AGEL začala fungovat nová Vědecká rada. Je v ní dohromady 14 expertů z různých oblastí českého medicínského prostředí.

Nová Vědecká rada, která bude řešit důležité odborné problémy v oblasti poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy ve společnosti AGEL, byla jmenována na 5 let a navázala na první Vědeckou radu, která byla jmenována v roce 2014 a letos svou činnost ukončila. Úkolem vědecké rady je zpracovat ve spolupráci se členy lékařské rady a příslušnými primáři střednědobou a dlouhodobou koncepci rozvoje jednotlivých prioritních oborů Skupiny AGEL.

 Vědecká rada AGEL / www.agel.cz

Jmenovací dekrety převzali členové Vědecké rady na svém nedávném prvním společném zasedání v dubnu. K řešení odborných problémů by se Vědecká rada měla scházet zhruba jednou za tři měsíce. Členská základna nové Vědecké rady je svým složením reprezentativní a zahrnuje odborníky ze všech základních odborností. Předsedou Vědecké rady byl jmenován prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., dříve ministr zdravotnictví, nyní předseda představenstva Nemocnice AGEL Říčany. „Pro mne je nesmírnou poctou, že jsem mohl stanout v čele skupiny nejpřednějších českých a slovenských odborníků, kteří jsou nepochybně tvářemi svých specializací. Kritériem výběru nebyla zásluhovost, ale vysoké odborné renomé, vedoucí postavení v oboru a minimálně členství ve výboru odborné společnosti. Velmi mne těší, že všichni oslovení souhlasili s členstvím v nové radě, a tak vytvořili skupinu velmi významných odborníků, kteří se budou vyjadřovat k dalšímu směřování společnosti a rozvíjet vědecké aktivity v oborech prioritních zájmů Skupiny AGEL,” řekl po svém jmenování profesor Prymula.

 

Vědecká rada AGEL se skládá ze špičkových odborníků ve svém oboru, kteří mají vliv na vývoj české vědy i zavádění nových diagnostických a terapeutických postupů ve svém oboru. „Cílem společnosti AGEL je poskytovat zdravotní péči na vysoké úrovni tak, aby lékaři a sestry v našich klíčových odbornostech, jako je kardiologie, onkologie, neurologie, ortopedie, chirurgie, ale i diabetologie, odbornosti laboratorní medicíny nebo rentgenologie, měli vzory v nejlepších odbornících patřících mezi špičky nejen v České republice, ale i v zahraničí, uvádí místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL MUDr. Marie Marsová, MBA, s tím, že snahou Skupiny AGEL je uvážlivě investovat do materiálního rozvoje společnosti, zavádět nové metody a vyhledávat nové příležitosti.

 

Vědecká rada by podle místopředsedkyně představenstva měla fungovat jako živé, neformální těleso, pomáhající lékařům společnosti AGEL vyhledávat nové podněty, možnosti rozvoje péče a zavádění nových metod. „Členové decké rady budou vzorem i dobrými mentory mladým lékařům, které chce společnost AGEL co nejvíce rozvíjet. Naším společným cílem je podporovat s jejich pomocí další vzdělávání lékařů v doktorandských studiích, zapojení do grantových programů a zavádění nových technologií. Za dobu mého působení v různých pozicích ve Skupině AGEL se zdravotnická zařízení AGEL stále posouvají kupředu. Věřím, že noví členové decké rady přinesou do naší společnosti nové impulsy ve všech odbornostech,dodala MUDr. Marsová.

 

Nová vědecká rada nezačíná na zelené louce a naváže na vše pozitivní, co během osmiletého funkčního období vykonala pod vedením profesora Dungla rada předchozí. „Za odvedenou práci jim patří obrovský dík,” má jasno nový předseda Vědecké rady a přibližuje její nejbližší plány: „Prvním cílem tedy bude zmapování a určitá inventura stávajících aktivit, abychom na ně mohli navázat a některé již realizované kroky nedublovali. Již vznikl nový statut a jednací řád vědecké rady, dohodli jsme frekvenci zasedání na minimálně 4krát za rok. S ohledem na supervizi a oponenturu probíhajících projektů využijeme i členy minulé decké rady, abychom zachovali kontinuitu. Postupně představíme členy vědecké rady zaměstnancům AGELu, abychom vytvořili efektivně fungující clustery v jednotlivých odbornostech, kdy budou spolupracovat příslušný člen vědecké rady, lékařské rady a primáři jednotlivých oddělení dané odbornosti. Tak chceme docílit rozvoje jednotlivých odborností v souladu s vývojem mezinárodního poznání a efektivního poskytování řízené zdravotní péče.

 

Jak si představuje směrování Vědecké rady společnosti AGEL její nový předseda

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.?

Primárním úkolem každého člena vědecké rady je zpracovat ve spolupráci s členy lékařské rady a příslušnými primáři střednědobou a dlouhodobou koncepci rozvoje jednotlivých prioritních oborů Skupiny AGEL. K tomu budou poskytnuta veškerá dostupná data. Koncepce bude obhajována před vědeckou radou a následně i před představenstvem společnosti. Skupina AGEL jistě nechce suplovat medicínu poskytovanou fakultními nemocnicemi v širokém spektru. Naším cílem je vybudovat síť vysoce kvalitních zařízení lůžkové i ambulantní péče, která budou superspecializovanou péči vhodně doplňovat, a pouze v několika oborech, jako je například kardiologie či onkologie, rozvíjet medicínu ve vrcholové podobě. Vědecký výkon jednotlivců doposud nehrál klíčovou roli, proto ho chceme podporovat tak, aby narůstal vědecký výkon celé společnosti, a zejména v oblasti aplikovaného výzkumu jsme mohli rozvíjet nové trendy a technologie s bezprostředním dopadem do klinické praxe. Cílem je rovněž úzká spolupráce s lékařskými fakultami a dalšími vědecko-výzkumnými institucemi u nás i v zahraničí. Každoročně chceme pořádat vědeckou konferenci, která již má určitou tradici, a prezentovat výsledky jak zaměstnancům společnosti, tak ale i široké odborné a laické veřejnosti.

 

Nová Vědecká rada společnosti AGEL

Předseda Vědecké rady:

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  – preventivní obory (Praha)

 

Emeritní předseda Vědecké rady:

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. – ortopedie (Praha)

 

Členové Vědecké rady:

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. – emeritní člen Vědecké rady

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – infektologie (Košice)

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – chirurgie (Praha)

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA -  biochemie, věda – výzkum (Praha)

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. - gynekologie a porodnictví (Praha)

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA - kardiologie (Olomouc)

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA - onkologie (Praha)

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN – neurologie (Hradec Králové)

prof. MUDr. Vojtěch Havlas Ph.D. – ortopedie (Praha)

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA – zobrazovací metody (Brno)

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M  – interna, kardiologie (Praha)

prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA - kardiochirurgie (Košice)

Tagy článku