Společná výzva všech uskupení mladých lékařů ministru zdravotnictví k zastavení novely zákona 95/2004 Sb. ve věci financování rezidenčních míst

Společná výzva všech uskupení mladých lékařů ministru zdravotnictví k zastavení novely zákona 95/2004 Sb. ve věci financování rezidenčních míst
27 / 03 / 2020

Spolek Mladí lékaři (mladilekari.cz) se obrací na ministra zdravotnictví s žádostí, aby podpořil stažení novely zákona ve věci financování rezidenčních míst. Znění dopisu přinášíme.

27. 3. 2020

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v této nelehké době s žádostí o stažení́ návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb. ve věci financování́ rezidenčních míst, nyní́ v mezirezortním připomínkovém řízení (Čj. předkladatele MZDR 8075/2020/LEG, PID KORNBM8FUMBQ).

Dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí prokazují medici v ČR velké odhodlání a oddanost své budoucí profesi. Nezištně pomáhají i v první linii s nasazením vlastního zdraví. Činí tak, i přesto, že nedostali v tomto směru žádné oficiální nařízení. Proto se domníváme, že je morálně nesprávné navrhovat a předkládat novelu zákona, která má absolventy ukotvit na mnoho let stabilizačními dohodami na rezidenčních místech v konkrétních lokalitách pod pohrůžkou miliónových pokut.

U praktických lékařů se stal systém rezidenčních míst v posledních deseti letech prakticky jediným fungujícím způsobem vzdělávání praktických lékařů. Domníváme se že, navrhované změny můžou mít zcela opačný účinek, než zamýšlí MZ ČR a spoustu absolventů vyžene za hranice ihned po škole, aniž by do českého zdravotnictví vůbec nastoupili. To může ještě více snížit dostupnost primární péče v ČR.

Aktuální návrh novely navíc lze považovat v mnoha ohledech za vágní s mnoha velmi nejasnými pravidly, což ve výsledku působí velkou nejistotu. Jaká budou kritéria a metodika pro stanovení jednotlivých dotačních pásem-oblastí? Jak budou definovány potřebné obory? Jaké budou sankce v případě nedodržování pravidel nemocnicemi? Nejsou sankce nastaveny jednostranně neférově vůči rezidentům? Budou sankce při přestupu rezidenta z oblasti do oblasti? Proč nejdříve nevznikne registr oprávněných školitelů? Jak budou definovány ceny stáží a kurzů?

Prezentace vládního návrhu jako „dobrovolného závazku“ mediků je velmi relativní a jednostranný pohled při zhodnocení všech otázek, které kolem navrhovaného systému vyvstávají. Podmínky a okolnosti sytému můžou v mnoha případech tlačit absolventy do situací, kdy budou muset volit mezi závazkem a prací v zahraničí či úplně mimo medicínu.

My, zástupci všech tří lékařských uskupení mladých lékařů, Vás žádáme pane ministře o zastavení předmětné novely a usednutí k jednacímu stolu ihned jak to situace opět dovolí.

S úctou

MUDr. Markéta Pfeiferová, předsedkyně Spolku Mladí praktici
MUDr. Martin Kočí, předseda Spolku Mladí lékaři
MUDr. Jan Přáda, předseda Sekce Mladých lékařů České lékařské komory

V Praze dne 27. března 2020

 

Zdroj: mladilekari.cz

 

Tagy článku