Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult ČR

Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult ČR
foto: dekanilf.cz/Asociace děkanů LF
06 / 10 / 2020

Asociace děkanů lékařských fakult České republiky se distancuje od petice "Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize" podepsané předními či mediálně známými lékaři, kteří však nejsou odborníky v oblasti epidemiologie či infektologie a jako skupina nezastupují žádnou relevantní lékařskou či vědeckou organizaci.

Děkani lékařských fakult nesouhlasí s obsahem i formou této výzvy, protože neuvážené zrušení všech opatření by vedlo v konečném důsledku k nárůstu úmrtí a k destabilizaci zdravotní péče. Lékařské fakulty vychovávají budoucí lékaře k úctě k lidskému zdraví a k životu a v promočním slibu každý lékař slibuje, že bude chránit zdraví a životy svých nemocných. Naši studenti se s velkou odpovědností zapojili a opět zapojují do pomoci českému zdravotnictví. Hledání rovnováhy mezi ochranou zdraví a chodem společnosti a ekonomiky je jistě složité a obdobná opatření jsou přijímána v mnoha rozvinutých zemích.

Považujeme za nepřijatelné, aby do ní skupina lékařů, místo případné odborné diskuse na patřičném fóru, vstupovala veřejnými výzvami bez jasného vědeckého podkladu, které mohou vést k odmítání protiepidemických opatření, a následně tak vést k omezením ještě drastičtějším. Přitom právě udržení základního chodu společnosti, zdravotnictví a z hlediska lékařských fakult rovněž praktické výuky budoucích lékařů je v tuto chvíli jednou z priorit. Hlas lékařů má být hlavně hlasem péče o zdraví a ochrany životů. Věříme, že se postupně podaří situaci zvládnout. V rámci svých možností, jako lékaři, učitelé a vědci, k tomu chceme co nejvíce přispět.

V Praze dne 6. 10. 2020

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK, předseda ADLF

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D., děkan LF UK v Plzni

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan LF MUNI

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan LF UPOL

Kontakt pro případné další informace nebo vyjádření:

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK, předseda ADLF: vladimir.komarek@lfmotol.cuni.cz; asistentka Bc. Marie Hejlová; ev. Odd. komunikace a vnějších vztahů, Ing. Mgr. Tereza Kůstková.

asociace dekanu / dekanilf.cz

Tagy článku