Priority MZ na rok 2017: růst mezd a rekonstrukce nemocnic

07 / 12 / 2016

„Nejdůležitější položkou je pro nás samozřejmě 10% navýšení platů pro všechny pracovníky ve zdravotnictví, což je trend, který už byl zahájen a který bude pokračovat i v roce 2018. Dalším významným bodem je zahájení programu tzv. strategických investic. Některé velké české nemocnice sídlí v budovách postavených ještě za doby císaře Františka Josefa, od jehož úmrtí jsme si právě připomněli 100 let, a nám se teprve teď daří započít s jejich rekonstrukcí a stavbou nových pavilonů. Podle mého soudu i díky těmto investicím naše zdravotnictví poskočí do 21. století. Důležitým pokrokem jsou pro nás i výdaje na specializační vzdělávání – jde o 500 milionů, které mají pomoci stabilizaci a motivaci mladých českých lékařů k tomu, aby zůstali v českém zdravotnictví a neodcházeli nám do zahraničí. Nemalou částkou v rozpočtu jsou výdaje na výzkum a vývoj, které dosáhnou 1,5 miliardy a pomohou české vědě k tomu, aby udržela kontakt s evropskou a světovou špičkou a také přispějí ke stabilizaci nebo možná dokonce i k návratu některých našich špičkových vědeckých kapacit ze zahraničí. Klíčovou věcí pro mě jako pro ministra zdravotnictví je zahájený proces zvyšování plateb státu za státní pojištěnce, což bude pravděpodobně prioritou i pro rok 2018,“ uvedl na brífinku před dnešním schvalováním rozpočtu ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

mzcr

Priority pro rok 2017:

O  Nárůst platů lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví o 10%

Jedním z finančních zdrojů pro toto navýšení je vládou schválené zvýšení plateb za státní pojištěnce na 920,- Kč za osobu, které znamená celkové navýšení mandatorních výdajů kapitoly všeobecná pokladní správa o 3,6 mld. Kč.

O  Investice

Situace v oblasti investic je kritická, a proto patří k významným prioritám nejen pro rok 2017, ale i pro roky další. Majetek státu ve správě nemocnic přímo řízených MZ chátrá, nemocnice nám doslova padají na hlavu a v řadě případů se dostáváme do rozporu s hygienickými předpisy i legislativou EU. Dlouhodobě roste míra amortizace dlouhodobého majetku nemocnic, což je odrazem nedostatečných investic do dlouhodobého majetku, kdy nedochází ani k jeho prosté reprodukci. Přitom investiční rozpočet MZ za období posledních 3 let poklesl na jednu třetinu. V návrhu rozpočtu pro rok 2017, ale i ve střednědobém výhledu na roky 2018 a 2019 však máme na investice rozpočtováno pouhých 630 mil. Kč.

 

Strategických investic je 7 s celkovými investičními náklady ve výši cca 10 mld. Kč. Patří mezi ně:

a.   Fakultní nemocnice Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky a přesun poloviny klinik z nevyhovujících prostor

b.   Fakultní nemocnice Olomouc – rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Františka Josefa

c.   Fakultní nemocnice Plzeň – pavilon chirurgických oborů

d.   Thomayerova nemocnice Praha – centrální urgentní příjem

e.   IKEM Praha – výstavba budov G1 a G2

f.    Všeobecná fakultní nemocnice Praha – záměr – výstavba nového sdruženého objektu

g.   Fakultní nemocnice Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů – rekonstrukce Bedrnova pavilonu
Všechny projekty by měly být zahajovány v průběhu příštího roku projektovou přípravou, v letech 2018–2022 bude následovat vlastní výstavba.

 

„Samozřejmě dobrý ministr zdravotnictví nemůže být nikdy zcela spokojen s rozpočtem pro svůj resort, je přímo mou povinností vždy požadovat více. V tuto chvíli budu muset pracovat s tím, co jsme dostali k dispozici, příští rok ovšem budu opět usilovat o další navýšení prostředků,“ dodává k rozpočtu svého resortu ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

 

Základní struktura rozpočtu MZ

Nárůst celkových výdajů ve srovnání s rokem 2016 je možný jen díky prostředkům z Evropské unie a Finančních mechanismů, bez nich je rozpočet výdajů na rok 2017 o cca 600 mil. Kč nižší než rozpočet na letošní rok.

 

Celkové výdaje kapitoly MZ pro rok 2017 činí 7 286 mil. Kč.

Výdaje jsou podle funkčního třídění rozpočtové skladby rozděleny do specifických ukazatelů:

v tis. Kč

Specifický ukazatelZahrnuje

2016

2017

Výdaje na státní správuvýdaje na činnost MZ, KHS a SÚKL včetně reprodukce majetku

2 354 851

2 027 157

Výzkum a vývoj ve zdravotnictvíinstitucionální a účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací, včetně výdajů na činnost AZV

1 518 656

1 547 349

Ústavní péčeprovozní příspěvky zřízeným zdravotnickým zařízením (ZZ) ústavní péče, investiční dotace státním i nestátním ZZ ústavní péče

1 248 250

651 868

Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictvíčinnost ÚZIS, KST, KSRZIS, NLK včetně reprodukce majetku, příspěvky PO, LZS, ochrana veřejného zdraví, dotace krajům na zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na mimořádné události a krizové situace včetně reprodukce majetku

1 162 901

947 051

Zdravotnické programynárodní zdravotnické dotační programy, programy spolufin. EU + FM včetně reprodukce majetku

617 845

1 696 403

Ostatní činnosti ve zdravotnictvídalší vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, provozní příspěvky PO doškolovacím zařízením, krizová připravenost dle zákona č.240/2000 Sb., mezinárodní spolupráce, zahraniční rozvojová spolupráce, humanitární pomoc

240 863

416 513

CELKEM 

7 143 365

7 286 341

 

Zkratky                                                                                                                                                

MZ                  Ministerstvo zdravotnictví

KHS                Krajské hygienické správy

SÚKL              Státní ústav pro kontrolu léčiv

ÚZIS               Ústav zdravotnických informací a statistiky

KST                Koordinační středisko transplantací

KSRZIS           Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

NLK                Národní lékařská knihovna

SZÚ                Státní zdravotní ústav

ZÚ                  Zdravotní ústav

LZS                 Letecká záchranná služba

EU + FM         fondy Evropské unie a Finanční mechanismy (Norské a Švýcarské fondy)