NOVÝM PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA ČESKOBUDĚJOVICKÉ NEMOCNICE JE MICHAL ŠNOREK

05 / 04 / 2019

Představenstvo Nemocnice České Budějovice, a.s. zvolilo s účinností od 5. dubna 2019 do funkce předsedy představenstva MUDr. Ing. Michala Šnorka, Ph.D., FESC.

Michal Šnorek se narodil v roce 1982 v Českých Budějovicích. Vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a management zdravotnických služeb na Vysoké škole ekonomické. Dlouhodobě je součástí vedení Nemocnice České Budějovice, a.s. a účastní se jednání představenstva i dozorčí rady. Od roku 2014 zastává pozici ředitele Úseku interních oborů. Dne 4. dubna 2019 byl Radou Jihočeského kraje, vykonávající působnost valné hromady Nemocnice České Budějovice, a.s. zvolen členem představenstva s účinností ke dni 5. dubna 2019.

Doktor Šnorek působí od roku 2006 jako lékař v Kardiocentru českobudějovické nemocnice. Zároveň se deset let věnuje managementu zdravotnických služeb. Ve vedení nemocnice se od počátku podílí na činnostech s celonemocničním významem, zejména na projektu Restrukturalizace a rekonstrukce Horního areálu nemocnice. Je zodpovědný za výkaznictví zdravotní péče v systému DRG, participuje na sledování výkonnosti a ekonomiky nemocnice a hodnocení výsledků benchmarkingu klinické produkce. Michal Šnorek dále koordinuje specializační vzdělávání lékařů českobudějovické nemocnice a podílí se na rozvoji klinické spolupráce mezi všemi jihočeskými nemocnicemi.

Cílem Michala Šnorka je udržet Nemocnici České Budějovice, a.s. mezi nejlépe fungujícími zařízeními v České republice, zachovat její ekonomickou stabilitu a soběstačnost a nadále zvyšovat úroveň poskytovaných zdravotních služeb. Českobudějovická nemocnice jako největší a nejvýznamnější subjekt skupiny jihočeských nemocnic bude současně s hlubší integrací v rámci tohoto uskupení hrát aktivní a kreativní roli v utváření odvětví zdravotnictví na úrovni regionu.

 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., FESC

Michal Šnorek se narodil v roce 1982 v Českých Budějovicích. Vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a management zdravotnických služeb na Vysoké škole ekonomické. Dlouhodobě je součástí vedení Nemocnice České Budějovice, a.s., účastní se jednání představenstva i dozorčí rady a od roku 2014 působí na pozici ředitele Úseku interních oborů českobudějovické nemocnice. Dne 4. 4. 2019 byl Radou Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady Nemocnice České Budějovice, a.s. zvolen členem představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. s účinností ke dni 5. 4. 2019. Michal Šnorek není členem žádné politické strany.

Doktor Šnorek působí od roku 2006 jako lékař v Kardiocentru Nemocnice České Budějovice, a.s., kde se specializuje na implantace kardiostimulátorů a kardioverterů-defibrilátorů a je nositelem funkční licence České lékařské komory F 011 trvalá kardiostimulace - kardiologická činnost a F 012 trvalá kardiostimulace - chirurgická činnost. V roce 2013 dokončil doktorské studium na Univerzitě Karlově v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. Je autorem či spoluautorem 9 článků v odborných časopisech, další dvě práce zaměřené na ekonomickou analýzu nákladů na hospitalizaci ortopedických pacientů jsou v tisku. Na českých a zahraničních kongresech a seminářích prezentoval 38 přednášek a posterů. Je členem řady odborných společností, v roce 2015 byl jedním ze dvou českých kardiologů, kteří z rukou prezidenta Evropské kardiologické společnosti v daném roce obdrželi prestižní titul Fellow of the European Society of Cardiology (FESC).

Zároveň se deset let věnuje managementu zdravotnických služeb. V roce 2010 obhájil na Fakultě managementu Vysoké škole ekonomické diplomovou práci s názvem „Strategická analýza Nemocnice České Budějovice“ a ukončil tak kombinovanou formu navazujícího magisterského studia programu Ekonomika a management (obor Management, specializace Management zdravotnických služeb) a získal titul inženýra ekonomie. Michal Šnorek dále absolvoval prakticky orientovaný vzdělávací program zaměřený na management ve zdravotnictví Master of Healthcare Administration (MHA) na pražském Advance Healthcare Management Institute. Zde v roce 2014 obhájil závěrečnou práci s názvem „Detekce chybného vykazování a kódování v systému DRG“.

Od počátku svého působení v nemocnici se pod vedením MUDr. Břetislava Shona podílí na činnostech s celonemocniční působností, zejména na projektu Restrukturalizace a rekonstrukce Horního areálu nemocnice. Od roku 2010 se věnoval výkaznictví zdravotní péče se zaměřením na úhradové mechanizmy akutní lůžkové péče, od roku 2011 na pozici hlavního metodika pro DRG (Diagnosis Related Groups) Nemocnice České Budějovice, a.s. Je členem pracovní skupiny Oddělení vykazování zdravotní péče nemocnice, která pravidelně každý měsíc připravuje podklady pro představenstvo a dozorčí radu pro sledování výkonnosti a ekonomiky nemocnice. Michal Šnorek od roku 2014 koordinuje specializační vzdělávání lékařů všech oddělení nemocnice a administruje žádosti o udělení akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR pro předatestační vzdělávání, těchto oborů má českobudějovická nemocnice akreditovaných 46. V rámci společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. se podílí na agendě klinické mezinemocniční spolupráce či expertního hodnocení výsledků benchmarkingu klinické produkce.

Michal Šnorek chce v čele nemocnice přímo navázat nejen na MUDr. Břetislava Shona, který funkci vykonával předchozích 14 let, ale i na odkaz prvního předsedy představenstva českobudějovické nemocnice jako akciové společnosti MUDr. Jiřího Bouzka, MBA, s jehož jménem je spjatý začátek transformace nemocnice. Cílem Michala Šnorka je udržet Nemocnici České Budějovice, a.s. mezi nejlépe fungujícími zařízeními v České republice, zachovat její ekonomickou stabilitu a soběstačnost a nadále zvyšovat úroveň poskytovaných zdravotních služeb. Českobudějovická nemocnice jako největší a nejvýznamnější subjekt skupiny jihočeských nemocnic musí současně s hlubší integrací v rámci tohoto uskupení hrát aktivní a kreativní roli v utváření odvětví zdravotnictví na úrovni regionu při současné podpoře fungování vybraných specializovaných pracovišť v okresních nemocnicích.