Nový navigační systém v Nemocnici Blansko

16 / 02 / 2017

Snaha vedení Nemocnice Blansko o zlepšení komplexního navigačního systému je dlouhodobá a reflektuje požadavky zejména samotných pacientů. Při monitorování spokojenosti pacientů byla v předešlých letech právě orientace v prostorách nemocnice často hodnocena jako velice obtížná. Vedení Nemocnice Blansko si proto stanovilo cíl zlepšit orientaci při průchodu pacienta nemocnicí, tedy vytvořit nový navigační systém.

Cílem této snahy je, aby pacienti blanenské nemocnice lehce našli vše, co potřebují. Změny proběhnou jak uvnitř areálu, tak i ve venkovních prostorách. Navigace bude jednoduchá, přehledná a barevně odlišená tak, aby se pacienti všech věkových kategorií v nemocnici snadno zorientovali. Zviditelnění budovy nemocnice venkovními prvky dopomůže mimoblanenským pacientům nemocnici najít, vnitřní prvky nahradí všechny stávající nalepené cedule. Pacienty čekají moderní, přehledné a jednotné orientační tabule. Snahou je, aby byl systém pro pacienty dobře čitelný, srozumitelný a jednotný.

První fáze nového navigačního systému byla realizována v prosinci 2015, kdy byla ve vstupním vestibulu instalována nová orientační cedule. Další nová orientační cedule pak přibyla v lednu 2016 v přízemí lůžkové části nemocnice.

7. února 2017 schválila Rada Města Blanska investiční akci Vybudování venkovní světelné navigace Nemocnice Blansko. Právě tento investiční záměr Nemocnice Blansko je dalším krokem nového navigačního systému. Jedná se samostatně stojící třístranný prvek s logem Nemocnice Blansko, který bude osvětlen. Dané osvětlení bude napojeno na venkovní osvětlení ulice. Velikost totemu bude 1,3 x 1,3 x 1,3 m, výšky 5,8 metru. Bude stát u křižovatky ul. Sadová a K. H. Máchy a bude sloužit jako venkovní orientační cedule Nemocnice Blansko. Díky tomu bude nemocnice dobře viditelná pro všechny, kteří za léčbou jezdí z jiných regionů a v Blansku se neorientují. Termín realizace této akce bude srpen 2017, v současné době je podána žádost na územní řízení. Cena by neměla převýšit 200 000,- Kč, přičemž samotný totem bude do 75 000,- Kč. Rozdíl v celkové ceně pokryje veškeré náklady spojené s realizací akce (správní poplatky, grafický návrh, stavební práce aj.).

Nový navigační systém Nemocnice Blansko je projekt, na kterém nemocnice pracuje již třetím rokem, a to v krocích, které jsou vyhodnoceny jako priorita pro pacienty a samozřejmě s ohledem na minimální zatížení ekonomiky nemocnice. Mezi další kroky bude patřit výměna vnitřních navigačních prvků a v neposlední řadě i brožura – Průvodce pacienta Nemocnicí Blansko, kde najdou pacienti kompletní přehledné informace o Nemocnici Blansko včetně všech kontaktů. Věříme, že všechny tyto kroky povedou k zlepšení kvality poskytované péče a zvýšení komfortu pacientů.blansko logo