Novela zákona zlepší podmínky postgraduálního vzdělávání lékařů

31 / 01 / 2017

„Touto novelou chceme stabilizovat a zkvalitnit systém specializačního vzdělávání, jehož dosavadní nastavení bylo vyhodnoceno jako demotivační. To mimochodem považujeme za jeden z důvodů odchodu zejména čerstvých absolventů medicíny do jiných států, kde jsou podmínky pro vzdělávání nastaveny příznivěji, například kratší délkou specializačního vzdělávání,“ říká ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík k dnes projednávané novele zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů, kterou poslanci schválili i přes odmítavý postoj Senátu. Zákon nyní poputuje k prezidentovi.mzcr

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta přímo zakotvuje základní obory specializačního vzdělávání a délky vzdělávání v těchto oborech. Došlo například k upřesnění výkonu odborného dozoru a odborného dohledu nad neatestovanými lékaři a definují se požadavky na garanta oboru a školitele, čímž se zkvalitní průběh aprobačního řízení. Řešeny jsou také podmínky pro přerušení výkonu zdravotnického povolání a jeho prodloužení a s tím související povinnost následného doškolení.

Návrh vychází vstříc lékařům na rodičovské dovolené a těm, kteří pečují o dítě, a to přizpůsobením podmínek při specializačním vzdělávání z hlediska časových možností. To umožní lépe sladit potřeby studijního, pracovního a rodinného života.

Zákon dále například mění podmínky pro započtení praxe absolvované v rámci doktorského studijního programu. Účelem navrhované změny je zamezit situacím, kdy lékař v doktorském studijním programu je souběžně zaměstnán pouze na nízký částečný pracovní úvazek a tomu odpovídajícím způsobem odměňován, přestože v rámci studia tráví na pracovišti celou nebo podstatnou část stanovené týdenní pracovní doby.

Zákon rovněž zkracuje proces akreditačního řízení pro zajištění specializačního vzdělávání, aby byla snížena administrativní zátěž s těmito procesy spojená. Řeší také přiznávání dotací na specializační vzdělávání v rámci rezidenčních míst tak, aby mohla být přiznána i na specializační vzdělávání lékaře, který má uzavřenu pracovní dobu na dobu určitou.

Přehled přínosů přijaté novely zákona č. 95/2004 Sb.:

 • poprvé vymezuje do právního řádu ČR přesným způsobem kompetence lékaře ve specializační přípravě tím, že definuje odborný dozor nad lékařem bez základního kmene a odborný dohled nad lékařem po kmeni, čímž pomůže právní jistotě lékařů školenců i těch, kteří je školí
 • poprvé přesně definuje školitele a dává mu kompetence stanovit rozsah činností školence
 • předpokládá vytvoření prováděcích právních předpisů, které pomohou vymezit kompetence lékaře ve specializační přípravě
 • zkvalitňuje průběh aprobačního řízení vymezením přímého odborného vedení
 • zpřísňuje průběh aprobačního řízení přesným vymezením obsahu odborné praxe v rámci aprobačního řízení (nově bude moci obsah aprobace výrazněji ovlivnit příslušná profesní komora)
 • zpřísňuje průběh aprobačního řízení podmínkou absolvovat odbornou praxi na akreditovaném pracovišti, nově se totiž akreditace udělují i pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky
 • vychází vstříc osobám na rodičovské dovolené a osobám pečujícím o dítě do zahájení povinné školní docházky, neboť se jim bude do specializačního vzdělávání započítávat praxe, která nesmí být menší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby
 • vychází vstříc osobám na rodičovské dovolené, které jsou zařazeny do oboru specializačního vzdělávání pediatrie, neboť na základě doporučení odborné pediatrické společnosti jim bude do specializačního vzdělávání započítána péče o vlastní dítě
 • vychází vstříc osobám, které přerušily výkon povolání lékaře, neboť o rok prodlužuje lhůtu, po kterou není potřeba vykonat tzv. doškolení. Poprvé je taktéž přesně definováno přerušení výkonu povolání lékaře a vylepšena definice doškolení
 • snaží se zabezpečit vylepšení průběhu atestační zkoušky poskytnutím zpětné vazby školiteli
 • zřizuje tzv. vzdělávací rady lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
 • nově definuje složení akreditačních komisí
 • výrazně zjednodušuje proces akreditací, neboť žádosti o akreditaci na kmen nemusí být předkládány akreditační komisi
 • nově transparentně definuje složení atestačních komisí a vyhlašování termínů atestačních zkoušek