Nová magnetická rezonance ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

07 / 12 / 2016

Na Klinice onkologie a radioterapie FN HK byla dne 6. 12. 2016 oficiálně uvedena do provozu nová magnetická rezonance. Jedná se o jedno znejmodernějších zařízení v Evropě Philips Ingenia MR-RT, které umožňuje využití pro plánování radioterapie přímo z výsledků MR a zkrátí čekací doby na polovinu.CIMG8412

Vzhledem ke kritickému počtu zařízení v kraji, k rostoucímu počtu onkologických pacientů a k rostoucí potřebě vyšetření magnetickou rezonancí, bylo logickým vyústění pořízení nového přístroje. FN HK donedávna disponovala pouze dvěma přístroji magnetické rezonance pro všechny diagnózy. Řada pacientů léčených v rámci Komplexního onkologického centra FN HK z kapacitních důvodů nemohla vyšetření na MR podstoupit vůbec nebo byla odesílána na jiná pracoviště. Nový přístroj navýší kapacitu a zkrátí čekací dobu ze 4 – 6 týdnů na polovinu.

Komplexní onkologické centrum FN HK patří dlouhodobě mezi přední onkologická centra v ČR, a to jak v počtu léčených pacientů s jednotlivými nádorovými diagnózami, tak na spektrum léčebných modalit. Ročně centrem projde více než 10 tisíc pacientů. Nejčastější onkologické diagnózy jsou karcinom prostaty, prsu, plic, střeva, gynekologické nádory, nádory ORL. Tyto diagnózy představují asi 50% všech zde léčených zhoubných nádorů.

Nově instalovaný přístroj bude využívaný pro diagnostiku a pro plánování léčby zářením, a to jak pro zevní ozařování, tak pro vnitřní ozařování tzv. brachyterapii. „V rámci přípravy zevního ozařování MR umožní mnohem lépe definovat vlastní nádorový objem a díky tomu snížit radiační zátěž na oblast okolních zdravých tkání a orgánů a zlepšit kvalitu života po léčbě,“ říká prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., přednosta Kliniky Onkologie a radioterapie. MR bude využívána při plánování zevní radioterapie u nádorů v oblasti mozku a spodiny lební, vybraných nádorů ORL oblasti, sarkomů měkkých tkání, nádorů čípku děložního, nádorů prostaty, nádorů konečníku atd. Nový přístroj je jako první v ČR vybaven softwarem pro plánování radioterapie pouze s využitím magnetické rezonance. Tato novinka se však týká zatím pouze karcinomu prostaty.

Velkým pokrokem bude využívání MR při plánování vnitřního ozáření (brachyterapie). Tato metoda využívá zavedení zářiče přímo do oblasti nádoru, případně do oblasti lůžka nádoru. Po jejich zavedení proběhne zobrazovací vyšetření, které umožní trojrozměrně naplánovat rozložení dávky tak, aby byl ozářen pouze objem, který ozářen má být, a současně byly maximálně šetřeny zdravé tkáně a orgány okolo tohoto objemu. „Díky této technologii brachyterapeutické metody nabízí mnohem konformnější ozáření (ozáření cílového objemu dostatečnou dávkou při maximálním šetření zdravých tkání a orgánů), než metody zevní radioterapie, včetně např. cyber-knife či protonové terapie,“ dodává profesor Petera.

„Nová MR navýší současnou kapacitu a bude kromě onkologicky nemocných sloužit pro diagnostiku neurologických, ortopedických i dalších pacientů,“ dodává prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc, přednosta Radiologické kliniky.

Dnes byl také předán výtěžek charitativního Kingspan běhu proti rakovině ve výši 319 000 Kč. Tento obnos bude využit na zakoupení aplikátoru pro brachyterapii děložního čípku kompatibilního s novou MR.

„Spolupráce společnosti Philips s Fakultní nemocnicí Hradec Králové ukazuje, jak mohou špičkové technologie ve spojení s odborností a oddaností lékařského personálu zvyšovat úroveň poskytované zdravotní péče,“ říká Aleš Kraina ze společnosti Philips.

Hlavní výhody magnetické rezonance Philips Ingenia MR-RT pro onkologii a radioterapii:

  • ?  přesnost vyšetření i následné léčby,
  • ?  nulová radiační zátěž pro pacienty během vyšetření,
  • ?  možnost využití pro plánování radioterapie přímo z výsledků MR bez nutnosti fúzování     dat z CT (zatím pouze u karcinovu prostaty), ? zkrácení čekacích dob na polovinu.

Magnetická rezonance (MR) je vyšetřovací zobrazovací metoda, využívaná ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů těla. Na rozdíl od počítačové tomografie (CT) magnetická rezonance nevyužívá rentgenové paprsky, ale silné magnetické pole a je také o něco přesnější. Je v současné době nejpřínosnější zobrazovací metodou u řady onemocnění, např. při chorobách muskuloskeletálního systému, postižení mozku a míchy, ale také řady nádorových diagnóz. V současné době je u velké části nádorových onemocnění MR základním a samozřejmým vyšetřením, bez kterého nelze rozhodnout o nejvhodnější léčbě ani příslušnou léčbu provést.