Nemocnice Královéhradeckého kraje neúčtují poplatky za stáže budoucích praktických lékařů

16 / 02 / 2016

zhkhk

Motivovat stávající všeobecné praktické lékaře, aby se jako garanti specializační přípravy ve větší míře ujímali mladých absolventů medicíny, má aktuální nabídka Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Současná síť praktických lékařů nejen v Královéhradeckém kraji, ale v řadě dalších regionů republiky se průběžně nedoplňuje tak, jak by bylo potřeba. Dle údajů ÚZIS (Zdravotnické ročenky Královéhradeckého kraje za rok 2013) je přes 58 procent všeobecných praktických lékařů v Královéhradeckém kraji starších 55 let, 17 procent jich je dokonce v důchodovém věku. Průměrný věk praktických lékařů pro děti a dorost v Královéhradeckém kraji je 56 let a 38 procent jich je ve věkové skupině nad 60 let. Mezi možné příčiny lze řadit nejen malý zájem absolventů lékařských fakult o dráhu praktického lékaře, ale i čím dál tím menší motivace pro stávající praktické lékaře vykonávat funkci školitele.

 

„Funkce školitele je sice státem finančně podpořena, ale pro praktiky znamená výchova jejich mladých nástupců navíc nejen práci s vlastním vzděláváním a zodpovědnost, ale i výrazný nárůst administrativy a dodatečné náklady. Součástí tří až čtyřleté specializační přípravy budoucího všeobecného praktického lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost jsou i nemocniční stáže a právě ty poskytují nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje od začátku letošního roku oproti minulosti bezúplatně,“ vysvětluje radní Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví PharmDr. Jana Třešňáková. Možné formy podpory vzdělávání praktických lékařů ze strany Královéhradeckého kraje se začaly diskutovat na podzim roku 2015 na základě nové krajské koncepce zdravotnictví na období 2016-2020. První rozhodnutí s reálným dopadem do praxe padlo v lednu na společném jednání zástupců kraje a holdingu se zástupci praktických lékařů.

 

„Poplatek za nemocniční stáž pro praktického lékaře v předatestační přípravě představuje pro jeho školitele výdaj zhruba ve výši 3000 korun měsíčně,“ upřesňuje předseda dozorčí rady ZH KHK MUDr. Pavel Trpák. „Trvá-li povinná stáž osmnáct měsíců, znamená nové opatření významnou úsporu celkových nákladů,“ dodává.

 

Vzdělávání budoucího všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost probíhá formou rezidenčních míst na akreditovaných pracovištích všeobecných praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost. Akreditaci uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR na dobu 6 let a to také schvaluje dotaci na rezidenční místo. Část nákladů nese lékař-školitel. Rezidentem pro obor všeobecné praktické lékařství může být absolvent lékařské fakulty, lékař se specializací I. st. nebo se specializací II. st. v oboru interní lékařství nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství nebo lékař s diplomem o specializaci v oboru urgentní medicína. Pro tyto odbornosti je zpracován Vzdělávací program oboru „všeobecné praktické lékařství“. Rezidenta si lékař vybírá ve výběrovém řízení.

„Jde o první aktivitu v oblasti podpory stabilizace lékařů v regionu Královéhradecka, kterou oceňuje i lékařská veřejnost představovaná Sdružením praktických lékařů ČR a Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,“ hodnotí nové opatření MUDr. Ambrož Homola, Ph.D., konzultant Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP pro Královéhradecký kraj. „Naším záměrem je do budoucna vytvořit dostatečné podmínky pro zvýšení počtu zájemců o tuto specializaci a udržet funkční síť praktických lékařů v regionu,“ uzavírá radní Třešňáková. 

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje (//www.zhkhk.cz) je zastřešující mateřská akciová společnost založená Královéhradeckým krajem v roce 2003 za účelem kontroly a vykonávání akcionářských práv v krajských zdravotnických zařízeních. Holding je 100% akcionářem ve všech krajských nemocnicích - Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Jaroměř, Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Broumov, Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Nové Město nad Metují, Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s. - Nemocnice Nový Bydžov, Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem.

Sdružení praktických lékařů ČR (//www.splcr.cz/) je nezávislá dobrovolná organizace, která na profesním principu sdružuje praktické lékaře pro dospělé vykonávající praxi v České republice. Jeho posláním je uplatňování a hájení reformy ve zdravotnictví, rozvoj oboru všeobecného lékařství a spolupráce na jeho odborném vedení. Bylo založeno již v roce 1990 ve snaze vytvořit určitou protiváhu při jednáních s centrálními organizacemi. Od svého vzniku informuje své členy prostřednictvím Bulletinu SPL ČR o své činnosti a zároveň i o odborné problematice. V současné době má 4000 členů (přibližně 80 % z celkového počtu PL pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou profesní organizaci lékařů v ČR.

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (//www.svl.cz/)  

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (dále jen "ČLS JEP, z.s.") je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických. Základními organizačními složkami ČLS JEP, z.s. jsou odborné společnosti, vytvářené na profesním (oborovém) základě, a spolky lékařů, vytvářené na územním principu.

Vznik SVL ČLS JEP

Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána žádost obvodních lékařů o vznik samostatné odborné společnosti, která byla založena ustavující schůzi v Lékařském domě v Praze dne 12. dubna 1980. SVL se podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti je to např. spoluautorství na programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku. V přípravě je aktivní spolupráce na prohloubení aktivit v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. Praktičtí lékaři publikují pod hlavičkou společnosti, vystupují na domácích i zahraničních kongresech a účastní se práce mezinárodních pracovních skupin. V oblasti organizačních záležitostí došlo k významnému posunu ustanovením krajských konzultantů, kteří jmenovitě reprezentují obor na úrovni krajů. Jsou partnerem v komunikaci mezi výborem společnosti a členskou základnou a zároveň jsou významným partnerem pro dialog se státní správou v kraji. Počet členů společnosti: 4726