Nemocnice Kolín zřídila oddělení přípravy cytostatik

01 / 11 / 2015

526a642cff002741cde80300

V rámci zvyšování kvality a bezpečnosti poskytované péče přistoupilo vedení nemocnice k realizaci plánu na zřízení oddělení přípravy cytostatik, které by splňovalo náročné požadavky platné legislativy. Nově zbudované pracoviště je organizační součástí lékárny a je umístěno v bezprostřední blízkosti oddělení klinické onkologie v budově L.

Pracoviště splňuje požadavky na aseptickou přípravu sterilních léčivých přípravků a zároveň na zacházení s cytostatiky jako nebezpečnými látkami (karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci).

Příprava cytotoxických léčivých přípravků (jejich ředění do infuzních vaků pro jednotlivé pacienty dle rozpisu lékaře) proto probíhá  v bezpečnostním boxu tzv. izolátoru, který je umístěn ve speciálním prostoru s kontrolovaným a definovaným stupněm  čistoty (čisté prostory). Čisté prostory lze charakterizovat jako prostory, ve kterých je koncentrace částic ve vznosu regulována tak, aby byla splněna specifikovaná třída čistoty pro částice ve vznosu (jedná se o částice velikosti 0,5 a 5 mikrometrů) dle platných norem.

Pro zabezpečení všech parametrů jsou čisté prostory zcela odděleny od ostatních prostor. Větrání i topení je zabezpečeno vzduchotechnikou, která obsahuje HEPA filtry, zabezpečující  čistotu přiváděného vzduchu. Také izolátor je vybaven těmito filtry, které zde brání eventuálnímu úniku cytotoxických látek. Do čistých prostor se vstupuje ve speciálním oděvu přes personální propusti, ve kterých je vzduchotechnikou udržován přetlak vzduchu, tak aby nemohlo dojít ke kontaminaci čistých prostor. Čisté prostory jsou provedeny jako vestavba ze speciálních materiálů, které umožní patřičnou sanitaci tak, aby stupeň čistoty byl stále zachován.

Stavbu prováděl zhotovitel: Sdružení „Ředění cytostatik – nemocnice Kolín“, zastoupené společností BLOCK a.s., jako vedoucí účastník, a BFK service a.s., jako druhý účastník.

Celková cena díla činila 11 275 782,- Kč (bez DPH).