Nemocnice Chomutov: Krajská zdravotní má nový diagnostický přístroj na chomutovském oddělení nukleární medicíny

Nemocnice Chomutov: Krajská zdravotní má nový diagnostický přístroj na chomutovském oddělení nukleární medicíny
foto: Archiv redakce/Krajská zdravotní logo
25 / 09 / 2020

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) zajistila pro pacienty, především ze západní části Ústeckého kraje, nový screeningový přístroj SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie) na Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Gamakamera pro kardiologická vyšetření byla pořízena na základě veřejné zakázky a nahradila morálně zastaralý přístroj, jemuž byla ukončena servisní podpora. KZ moderní zdravotnickou techniku mohla obnovit díky investiční dotaci Ústeckého kraje.

 

„Krajská zdravotní v minulých letech provedla zásadní přeměnu zázemí a vybavení svých oddělení nukleární medicíny v nemocnicích v Ústí nad Labem a Chomutově, která jsou součástí Komplexního onkologického centra KZ. Získala tím nejmodernější pracoviště této specializace v České republice. Vedení společnosti tak splnilo, co si předsevzalo – do obou oddělení s výraznou finanční podporou Ústeckého kraje investovala Krajská zdravotní dohromady více než 160 milionů korun včetně DPH. Pokud jde o rekonstrukci a modernizaci chomutovského oddělení nukleární medicíny, proběhla ve dvou etapách. První etapa, kterou jsme završili v roce 2016, přišla na 25 milionů korun, druhá část rekonstrukce oddělení s dokončením v roce 2018 byla investicí za 17,8 milionu korun. Celkem jsme do nukleární medicíny v Chomutově investovali téměř 43 milionů korun včetně DPH. Nyní k tomu můžeme připočítat bezmála patnáctimilionovou investici, také podpořenou Ústeckým krajem, do nového špičkového přístroje,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

 

„Modernizace nukleární medicíny v chomutovské nemocnice dál pokračuje - obnovou zdravotnické techniky. Poděkování patří Ústeckému kraji za dlouhodobou kontinuální finanční investiční podporu, která umožňuje systematický rozvoj pracovišť a revitalizaci každé z pěti nemocnic, které Krajská zdravotní spravuje. Že se toto daří, není samo sebou. Vše stojí mnoho úsilí a nelehkých kroků. Ing. Jiří Novák, který stojí od roku 2014 v čele představenstva KZ, absolvoval bezpočet náročných jednání, aby pro investice zajistil finanční prostředky. Za to mu patří velké poděkování,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

 

„Ve spektru vyšetření, které nukleární medicína pro další medicínské obory připravuje, je gamakera jedním ze základních přístrojů. Děkuji vedení Krajské zdravotní a Ústeckého kraje za zajištění obnovy zdravotnické techniky, která patří v současnosti, pokud jde o parametry, k nejmodernějším zařízením na světě a je druhá instalovaná v České republice. Přístroj i umožní snížit radiační dávku z vyšetření,“ přiblížil MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z.

 

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která je založena na anatomii, nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolizmu.

 

 

Podrobnější informace o novém přístroji na Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.:

 

 

Vzhledem k nutnosti obnovy gamakamery pro kardiologická vyšetření související s morální zastaralostí a ukončením servisní podpory byl na základě veřejné zakázky pořízen nový přístroj – systém DISCOVERY NM 530c výrobce GE Healthcare od dodavatele společnosti Stargen EU s.r.o. v pořizovací ceně 14 879 975 Kč včetně DPH. Financování bylo zajištěno investiční dotací Ústeckého kraje v rámci SOHZ pro rok 2020.

 

Systém Discovery NM 530c představuje v rámci první generace technologie vyšetření objemových parametrů pomocí SPECT společnosti GE Healthcare a přináší výjimečnou sadu nových funkcí, které předčí nabídku konvenčních SPECT skenerů, čímž otevírá dveře novým a pokročilým možnostem zobrazovacích postupů v oblasti neinvazivní kardiologie.

 

Systém Discovery NM 530c dosáhl tohoto technologického pokroku díky revoluční konstrukci polovodičové kamery optimalizované pro kardiologii. Systém Discovery NM 530c je průlomovým produktem společnosti GE díky rychlosti skeneru SPECT, řízení dávek, pracovnímu postupu a klinickému výkonu.

 

 

O rekonstrukci a modernizaci Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., v letech 2016 a 2018:

 

Krajská zdravotní, a. s., zajistila pro modernizaci chomutovského oddělení nukleární medicíny značné prostředky. Nákup přístroje Hybridní systém SPECT/CT za 13 847 240 Kč byl podpořen ve výši 85 % z Regionálního operačního programu Severozápad, konkrétně z projektu Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a. s. Ke spoluúčasti ve výši 15 % bylo využito navýšení základního jmění Krajské zdravotní, a. s., Ústeckým krajem, jediným akcionářem společnosti.

 

V souvislosti s pořízením přístroje proběhly úpravy nejen potřebných prostor, ale také souvisejících čekáren, komunikačních a dalších obslužných prostor, vše za 6,43 milionu Kč, z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Úpravy byly dokončeny v březnu 2015 a jejich realizace trvala čtyři měsíce.

 

Zcela z prostředků Krajské zdravotní, a. s., konkrétně za 2,86 milionu Kč, byla vybudována laboratoř pro přípravu radiofarmakVybavení této laboratoře za 2 miliony Kč nakoupila Krajská zdravotní, a. s., rovněž z vlastních zdrojů. Laboratoře pro přípravu radiofarmak jsou prostory s deklarovanou třídou čistoty, v nichž je možno připravit léčivé přípravky pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných na nukleární medicíně.

 

Celkové investice do nukleární medicíny chomutovské nemocnice v I. etapě její rekonstrukce přesáhly 25 milionů korun včetně DPH.

 

Investiční záměr pro II. etapu modernizace byl vyvolán v souvislosti s rozšířením přístrojového vybavení a poskytovaných služeb oddělení, vše v návaznosti na již uskutečněnou I. etapu, ve které byl umístěn přístroj SPECT/CT.

 

Rozšíření provozu navazovalo na již fungující provoz stávající vyšetřovny SPECT/CT. Do rekonstruovaných prostor II. části jsou nově umístěny další diagnostické přístroje - přístroj SPECT GE DISCOVERY pořízený za 11 milionů Kč včetně DPH (investice má být podpořena Ústeckým krajem – SOHZ 2018), a starší přístroje - gamakamera Cardio C a planární kamera MB 9200.

 

Dále zde jsou nově zřízeny místnosti ovladoven těchto diagnostických přístrojů, pracovna pro technika oddělení, čekárna pro nenaaplikované pacienty a hygienická smyčka pro personál. S těmito úpravami rovněž souvisí úprava veškerých instalací – rozvodů vody, kanalizace, vytápění, elektroinstalace a vzduchotechniky.

Plánovaný účel užívání a provoz doplňuje provoz oddělení nukleární medicíny ve 4. NP a 1. NP.

Celkové investiční náklady činí 6,8 milionu Kč včetně DPH dle smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky. Termín dokončení dle smlouvy byl 14. 5. 2018. Zhotovitelem je společnost RRR, s. r. o. Investice byla podpořena Ústeckým krajem (SOHZ 2017).

Celkem v obou etapách bylo investováno do nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o. z., bezmála 43 milionů korun včetně DPH:

       stavební práce  - 18.090.000 Kč včetně DPH

       pořízení přístrojů - 24.847.240 Kč včetně DPH

 

Do Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., V Podhájí bylo investováno více než 117 milionů Kč včetně DPH:

       stavební práce - 19.380.993 Kč včetně DPH

       pořízení přístrojů - 97.763.642 Kč včetně DPH (v tom PET/CT za 68.423.806 Kč včetně DPH)

 

Celkem v obou etapách bylo investováno do nukleární medicíny v Krajské zdravotní, a.s., 160.144.635 Kč včetně DPH.

 

Fotografie naleznete na //www.kzcr.eu/        

 

Investice byla podpořena Ústeckým krajem

Tagy článku