Nemocnice České Budějovice: Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. je od července ustanoven náměstkem pro vědu, výzkum a školství

Nemocnice České Budějovice: Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. je od července ustanoven náměstkem pro vědu, výzkum a školství
foto: nemcb.cz/Profesor Alan Bulava
29 / 06 / 2020

Nemocnice České Budějovice má nově náměstka pro vědu, výzkum a školství. S účinností od 1. července 2020 jím byl představenstvem ustanoven prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

„Profesor Bulava je vedoucím lékařem úseku arytmologie a kardiostimulace kardiocentra českobudějovické nemocnice. V této své odborné činnosti pokračuje i nadále,“ informuje mluvčí nemocnice Bc. Iva Nováková, MBA.

 

Náměstek pro vědu, výzkum a školství metodicky vede úseky zdravotní péče v oblasti vědy, výzkumu a školství. V odborné rovině reprezentuje Nemocnici České Budějovice při komunikaci s vysokými školami univerzitního a neuniverzitního typu či vědeckými
a výzkumnými institucemi. Pracovníkům nemocnice poskytuje odbornou konzultační podporu při řešení výzkumných projektů při doktorském studiu, habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem. Do kompetencí náměstka pro vědu, výzkum a školství mimo jiné dále patří řízení pregraduální výuky studentů lékařských fakult na pracovištích Nemocnice České Budějovice nebo koordinace výzkumné činnosti studentů nelékařských zdravotnických oborů.

 

Profesor Bulava se narodil 21. ledna 1974 v Karviné. V roce 1998 promoval cum laude na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a o rok později na Právnické fakultě téže univerzity. Po promoci pracoval na I. interní klinice FN Olomouc nejprve jako sekundární lékař a později jako odborný asistent a docent. Od počátku své lékařské praxe se věnoval především elektroimpulzoterapii a invazivní léčbě srdečních arytmií. Absolvoval řadu zahraničních stáží a studijních pobytů (Klinika srdečních onemocnění, San Filippo Neri, Řím; Klinika kardiologie, nemocnice Glenfield, Leicester; Klinika kardiologie, Oviedo).

Dizertační práci na téma „Bifokální a biventrikulární stimulace v resynchronizaci srdečního stahu u pacientů s významnou poruchou intraventrikulárního vedení“ obhájil v roce 2006 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a o rok později byl jmenován docentem vnitřního lékařství, když úspěšně obhájil habilitační práci na téma „Dlouhodobé výsledky srdeční resynchronizační léčby u pacientů s těžkým srdečním selháním“.

V roce 2007 nastoupil na pozici vedoucího lékaře úseku arytmologie a kardiostimulace v Kardiocentru Nemocnice České Budějovice, a.s., kde pracuje doposud. 

Profesorem pro obor vnitřní nemoci byl jmenován v prosinci 2017.

Je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti a členem výboru České asociace pro srdeční rytmus. Je autorem více než 300 sdělení na domácích,
a především zahraničních odborných fórech, více než 100 původních či přehledných prací převážně v zahraničních odborných časopisech a autorem či spoluautorem řady kardiologicky zaměřených monografií a učebnic. Působí jako šéfredaktor vědeckého časopisu Journal of Applied Biomedicine (IF 1,909), je členem redakčních rad několika dalších odborných časopisů a je též členem vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Tagy článku