MZ ČR: Ministři školství a zdravotnictví našli řešení problémů projektu ICRC

04 / 04 / 2014

Projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně považují ministři zdravotnictví i školství za významný z hlediska jeho budoucího přínosu českému zdravotnictví. ICRC se zaměřuje na hledání nových metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Ty se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v moderní společnosti. Proto si tento projekt, který se kvůli špatné ekonomické situaci Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) ocitl v akutních problémech, zaslouží podporu a pozornost obou ministerstev.

Projekt je kofinancován ze strukturálních fondů Evropské unie z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), kde je řídícím orgánem Ministerstvo školství. Pro tento účel se podařilo z evropských fondů vyčlenit celkem 2,4 miliardy korun, které mají být postupně vyplaceny do konce roku 2015. Na této částce se Ministerstvo školství podílí 15 % ze svého rozpočtu.

Zhoršení ekonomické situace FNUSA v průběhu let 2012-2013 způsobilo, že nemocnice nebyla akutně schopná dostát některým závazkům, zvláště pak
z hlediska finančně nejvýznamnějšího závazku k Mayo Clinic jako ke stěžejnímu partnerovi projektu ICRC. Po lhůtě splatnosti byl závazek k spolupracující Mayo Clinic za rok 2013 za cca 40 mil. Kč. Úkolem této světoznámé kliniky v celém projektu ICRC je přenesení vědeckých inovací do českého prostředí. Mayo Clinic zajišťuje mezioborovou spolupráci na výzkumných programech a umožňuje propojení práce českých vědců s poznatky světového výzkumu. Závazky k Mayo Clinic tedy představovaly především náklady na výdaje vědeckých pracovníků Mayo Clinic a na základní výzkum v rámci jednotlivých subprojektů.

Tento akutní problém, který mohl vyústit v odchod hlavního partnera z projektu, již FNUSA vyřešila tím, že zaplatila dlužnou částku Mayo Clinic. Tímto uhrazením pohledávky se ale FNUSA dostala do finančních problémů se zajištěním péče, ke které byla zřízena. FNUSA vznikla akutní potřeba doplnit rozpočet o 50 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví jako zřizovatel proto nabídlo FNUSA poskytnutí jednorázového příspěvku na provoz podle § 54 zákona č. 218/2000 Sb. z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vzhledem k celkové situaci v projektu ICRC dále zavádí takzvané Zvýšené řízení rizik. To znamená, že z pozice zřizovatele FNUSA požaduje pravidelný reporting o projektu. Celému projektu také v rámci Zvýšeného řízení rizik poskytne metodickou podporu odborem evropských fondů.

Vzhledem ke stavu hospodaření FNUSA se ministr Němeček rozhodl také vyměnit management nemocnice a vytvořil pracovní skupinu k optimalizaci projektu ICRC. Úkolem této skupiny je ohlídat efektivnost hospodaření s veřejnými zdroji.

V rámci konsolidace projektu ICRC ministr Němeček také zadal zpracování tří analýz, zaměřených na plnění indikátorů, udržitelnosti projektu po ukončení financování z VaVpI a rovněž na plnění spolupráce s Mayo Clinic.

Vzhledem ke spekulacím, které se objevily v některých médiích, Ministerstvo zdravotnictví důrazně vylučuje privatizaci Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Právní analýzy situace zároveň dovolují po vyřešení problému s Mayo Clinic považovat hrozbu vracení peněz do evropských rozpočtů za zažehnanou a jsme přesvědčeni, že po zásahu obou ministerstev se problémy projektu podaří stabilizovat.

Zdroj: mzcr.cz

logo-mzcr