Ministr zdravotnictví si prohlédl modernizované prostory Komplexního onkologického centra a Nukleární medicíny v chomutovské nemocnici, navšítívil i nemocnici v Mostě

09 / 09 / 2016

logo-kzUnknown-7

Ministr zdravotnictví České republiky MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, za doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, navštívil modernizované prostory pracovišť Komplexního onkologického centra (KOC) a Nukleární medicíny v chomutovské nemocnici. Ministrova návštěva pokračovala prohlídkou rekonstruovaných pavilonů nemocnice v Mostě.

„Velmi oceňuji, co všechno se zde povedlo a chci poděkovat, že se Krajská zdravotní právě rozvoji onkologie věnuje a zainvestovala do něj významné prostředky. Technický stav pracovišť je na zcela jiné úrovni, než tomu bylo před několika lety. Věřím, že to ocení i pacíenti a přeji lékařům, ať se jim daři pacienty, kteří přijdou s nepříznivou diagnózou, uzdravovat,” řekl ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.

„Jsem rád, že se nám podařilo v kraji zachovat komplexní onkologické centrum. Úspěchem je, že podmínky pro jeho zachování splnilo jak pracoviště ústecké nemocnice, tak té chomutovské. A právě tyto zrekonstruované prostory vybavené nejnovější technikou a špičkový odborný personál zajistí co nejlepší a nejdůstojnější podmínky léčby pacientů v našem kraji,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček při návštěvě zmodernizované chomutovské onkologie.

„V roce 2014 došlo k přičlenění chomutovské onkologie, jako spolupracujícího pracoviště podle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, ke Komplexnímu onkologickému centru Krajské zdravotní,
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, které je jedním ze třinácti komplexních onkologických center v České republice. Přitom v době, kdy nastoupilo nové představenstvo, byla onkologie v Ústeckém kraji na zhroucení. Zástupci Krajské zdravotní jednali postupně se třemi ministry zdravotnictví, všichni slibovali navrácení onkologického centra, ale povedlo se to až za přispění současného ministra Svatopluka Němečka, po dramatickém jednání v parlamentu. Za jeho postoj a podporu mu proto velmi děkuji,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., který zároveň ministrovi předal dopis s žádostí o rozšíření statutu současné Kardiologické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice na Centrum komplexní kardiovaskulární péče, a tím o podporu vzniku pracoviště kardiochirurgie. V Ústeckém kraji, ve kterém, oproti jiným krajům, takové centrum chybí.

„Divím se, že mohl někdo zpochybňovat, že v kraji s tak velkým počtem obyvatel by nemělo být Komplexní onkologické centrum, jak je tomu v jiných regionech,” zdůraznil ministr zdravotnictví a přijal od Ing. Jiřího Nováka dopis s požadavkem na zahájení cesty k dalšímu úkolu, který si Krajská zdravotní stanovila, získání statutu centra komplexní kardiovaskulární péče.

Po prohlídce chomutovských oddělení onkologie a nukleární medicíny ministr zdravotnictví a hejtman zhlédli prezentaci, kterou připravil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, spolu s MUDr. Martinou Chodackou, primářkou Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., a MUDr. Alešem Chodackim, primářem Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,  a Nemocnice Chomutov, o. z.

Krajské zdravotní, a. s., se podařilo pro modernizaci chomutovského KOC zajistit značné prostředky. KOC Krajské zdravotní, a. s., v Nemocnici Chomutov, o. z., zahájilo 24. listopadu 2015 klinický provoz nového lineárního urychlovače. Jedná se o nejnovější generaci ozařovací techniky - tzv. duální lineární urychlovač, který umožňuje nejmodernější metody modulační (IMRT) a obrazem řízené (IGRT) radioterapie a tím výrazně zdokonaluje léčebné ozařování. Současně s lineárním urychlovačem byl zaveden i nový plánovací systém MONACO. Umožňuje plánovat nejmodernější ozařovací techniky a nový verifikační systém MOSAIQ, který monitoruje správné nastavení ozařovače dle ozařovacího plánu a pacienta. Díky  nové moderní přístrojové technice je umožněno přesné  ozáření cílového objemu s minimálním dávkovým zatížením okolních zdravých tkání.

Lineární urychlovač v celkové finanční výši 85 806 908 Kč, pořídila Krajská zdravotní, a. s. (KZ), z projektu s názvem: „Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s.“, realizovaného za přispění evropských dotačních prostředků prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 71 140 675,965 Kč a spoluúčasti 14 666 232,035 Kč. Dále byl z projektu s názvem: „Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – pořízení přístrojů“ v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR pořízen také lineární urychlovač v hodnotě 56 204 500 Kč, přičemž  poskytnutá výše dotace činila 47 773 825 Kč

a spoluúčast 8 430 675 Kč. Klinický provoz přístroje byl zahájen 30. března 2016.

Díky Regionálnímu operačnímu programu Severozápad a jeho projektu „Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015“ byl pořízen analgetický rentgenový přístroj za 9 438 000 Kč s dotací ve výši

8 022 300 Kč, spoluúčast byla 1 415 700 Kč. Přístroj byl uveden do klinického provozu 15. února 2016.

Díky projektu „Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015“, realizovaného v rámci regionálního operačního programu, získala Krajská zdravotní, a. s. dotaci ve výši 15 838 900 Kč na zakoupení rentgenového simulátoru v celkové ceně 18 634 000 Kč, spoluúčast činila 2 795 100 Kč. Přístroj uvedlo ústecké onkologické oddělení do klinického provozu 11. února 2016.

Spoluúčasti u všech čtyř přístrojů byly hrazeny z prostředků Ústeckého kraje, kterými z pozice jediného akcionáře navýšil základní jmění Krajské zdravotní, a. s., právě se záměrem realizace dotačních zdrojů.

Modernizace chomutovské onkologie si vyžádala rekonstrukční a stavební práce za celkem 962 000 Kč, především šlo o stavební připravenost pro lineární urychlovač včetně zázemí pro pacienty, výměnu oken a dveří, ale například i opravy chodeb a čekáren či hlavního vchodu do objektu. Další náklady, především na vybavení novým inventářem, dosáhly 295 283 Kč. Obě tyto částky zaplatila Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů.

Celkové investice do onkologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., přesáhly 171 milionů korun.

Modernizované prostory konvenční nukleární medicíny včetně laboratoře pro přípravu radiofarmak v Nemocnici Chomutov, o. z., představila Krajská zdravotní, a. s., 2. června 2016.

Nákup přístroje Hybridní systém SPECT/CT za 13 847 240 Kč, byl podpořen ve výši 85 % z Regionálního operačního programu Severozápad, konkrétně z projektu s názvem: „Inovace
a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a. s.“ Ke spoluúčasti ve výši 15 % bylo využito navýšení základního jmění Krajské zdravotní, a. s., od Ústeckého kraje.

V souvislosti s pořízením přístroje proběhly úpravy nejen potřebných prostor, ale také souvisejících čekáren, komunikačních a dalších obslužných prostor, v celkové výši 6,43 milionu Kč z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Úpravy byly dokončeny v březnu 2015 a jejich realizace trvala čtyři měsíce.

Zcela z prostředků Krajské zdravotní, a. s., konkrétně za 2,86 milionu Kč, byla vybudována laboratoř pro přípravu radiofarmak. Vybavení této laboratoře za 2 miliony Kč nakoupila Krajská zdravotní, a. s., rovněž z vlastních zdrojů.

 

Celkové investice do nukleární medicíny chomutovské nemocnice přesáhly 25 milionů korun.

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která je založena na anatomii, nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolizmu.

Laboratoře pro přípravu radiofarmak jsou prostory s deklarovanou třídou čistoty, v nichž je možno připravit léčivé přípravky pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných na nukleární medicíně.

Do rekonstrukce a modernizace obou chomutovských pracovišť KOC investovala Krajská zdravotní, a. s., více než 196 milionů korun.

Poslední přístroj v rámci KOC Krajské zdravotní, a. s.,  byl uveden do klinického provozu 11. července 2016. Je jím skener PET/CT na pracovišti KOC Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. v Podhájí, který využívá oddělení nukleární medicíny.  Krajská zdravotní, a. s., přístroj zakoupila v rámci projektu s názvem: „Komplexní onkologické centrum KZ, a.s. – pořízení přístrojů“, financovaného z 19. Výzvy Integrovaného operačního programu - Ministerstva zdravotnictví ČR, za 68 423 806,00 Kč. Dotace ve výši 85 % činila 58 160 235,10 Kč. Zbylých 15 % ve výši 10 263 570,90 Kč uhradila Krajská zdravotní, a. s., z navýšení základního jmění od Ústeckého kraje. Přístroj spojuje dvě diagnostické metody v jednu, a to pozitronovou emisní tomografii (PET) a počítačovou tomografii (CT), které se provádějí téměř současně. Vyšetření je jednou z nejpřesnějších diagnostických metod současné medicíny a může pomoci k důkladnější diagnostice nemoci. Je využíváno nejen při volbě správné terapie, ale i ke kontrole účinků zvolené léčby
a k pacientovi je šetrnější.

Zahájením provozu PET centra a přístroje PET/CT v pavilonu V Podhájí, splňuje komplexní onkologické centrum všechny podmínky pro udržení statusu. Krajská zdravotní do KOC v ústeckém V Podhájí s onkologickým oddělením a oddělením nukleární medicíny, v první a druhé dokončené etapě rekonstrukce a modernizace, investovala  s důsledným využíváním dotačních titulů již kolem čtvrt miliardy korun. Připomeňme ještě, že rekonstrukce onkologického pavilonu ústecké Masarykovy nemocnice vstupuje do další etapy modernizace. Budova získá novou fasádu a zateplení, po kterém dojde k vybudování lékárny v pavilonu a poté přijde na řadu rekonstrukce stávajícího parkoviště, které se rozroste o nová místa.

Z Chomutova se přesunul ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček v doprovodu hejtmana Oldřicha Bubeníčka do Mostu. Prohlédl si v loňském roce modernizované pavilony zdejší nemocnice, jejichž rekonstrukce se dočkala po čtyřiceti letech od výstavby areálu. Mimo oblast přístrojové obnovy šlo o nejrozsáhlejší jednorázovou investiční akci v devítileté historii Krajské zdravotní. Hodnota veřejné zakázky vzešlá z otevřeného výběrového řízení byla na úrovni 150 milionů korun. Rekonstrukce probíhala ve fázích, za plného provozu. Projekt byl ukončen v říjnu 2015, prakticky rok po zahájení.

Akce byla prvotně připravována a směřována do Operačního programu Životní prostředí v rozsahu zateplení a výměny výplní otvorů. Z důvodu vyšší míry financování akce z dotačních prostředků však rozhodlo nové představenstvo Krajské zdravotní o zásadním přepracování původního projektu a využití dotace z Regionálního operačního programu Severozápad, kterou také úspěšně Krajská zdravotní, a. s., získala. Výsledkem tak jsou zateplené budovy, nové fasády a střechy, kompletně vyměněná okna a dveře, celkem 3606 ks, a to u pavilonů A, B a C, to vše za účelem modernizace při snížení energetické náročnosti stavebních objektů a samozřejmě i zlepšení technického stavu a celkového vzhledu. Součástí rekonstrukce byla též výměna výtahů ve všech rekonstruovaných objektech a rekonstrukce sociálních zařízení včetně nových připojovacích a stoupacích rozvodů vody a kanalizace.