Ministr Němeček jednal v Bratislavě s kolegy z EU o zdravém životním stylu a nedostatku léků

04 / 10 / 2016

nemecek blava comp Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček se ve dnech 3.–4. 10. 2016 zúčastnil neformálního jednání ministrů zdravotnictví členských států EU v Bratislavě. Na programu byla problematika reformulací potravin, kterou ministři diskutovali během pracovního oběda.

ČR jednoznačně podporuje prosazování zdravého životního stylu postaveného na zdravé výživě jakožto prevenci většiny chronických neinfekčních onemocnění. Jako klíčové vidí pozitivní působení na děti a mládež, hlavně v oblasti školního stravování, kde je v rámci nabídky a prodeje potravin v doplňkovém stravování ve školách a školských zařízeních vyhláškou povoleno nabízet jen potraviny s nutričním složením odpovídajícím zásadám zdravé výživy a věku školních dětí, čímž jsou současně podporovány správné stravovací návyky a výchova ke zdravotní gramotnosti. Obecně ČR usiluje o zajištění vyvážené stravy s regulovaným množstvím obsahu trans mastných kyselin, soli a cukrů.

 

Jednání pak pokračovalo debatou ministrů o nedostatku humánních léčivých přípravků v EU. Ministr Němeček přednesl pozici ČR:

 

„Česká republika plně podporuje myšlenku společného řešení nedostatku léčivých přípravků, a to včetně zavedení společného informačního systému, který umožní rychlý přístup ke sdílení informací, nejnovějšího vývoje a zkušeností. Zároveň podpoří atraktivitu trhů pro výrobce léčivých přípravků a tím i garanci dostupnosti a trvalosti dodávek léčivých přípravků.

 

Pokud jde o definici ‚kritického léčivého přípravku?, není dle nás ani tak nutné přesné vymezení jeho parametrů, ale shoda na přijatelném řešení kritických situací, tj. na univerzálním metodickém přístupu k problému nastalého kritického nedostatku léčivého přípravku, jelikož jde o problém, který se objevuje ve všech zemích a často vyžaduje nejen řešení na národní, ale i mezinárodní úrovni. Diskuze by se měla zaměřit na otázku komunikačních kanálů, sdílených informačních databází, procesních schémat pro společný postup, metodických popisů zemí s obdobnými systémy a tedy s větší mírou šance na dosažení společného výsledku a podobně.

 

Z hlediska zkušeností z praxe je třeba potvrdit, že vymáhání povinností uložených držitelům a distributorům v druhém pododstavci čl. 81 je velmi obtížné. ČR by uvítala lepší definování odpovědnosti držitelů rozhodnutí o registraci podle čl. 81a obecně jasnější unijní pravidla pro provádění tohoto článku bychom považovali za přínosná.

Obecně považujeme za nutné vybírat řešení s ohledem na konkrétní důvody výpadku léčivého přípravku na trhu a v neposlední řadě respektovat kompetence členských států v cenotvorbě.“

Druhý den byl věnován dvěma tématům. Ministři nejdříve projednali možné postupy směřující k eliminaci tuberkulózy, která získává opět na vážnosti nejen díky nově se zvyšujícímu počtu onemocnění, ale také díky narůstající rezistenci na antibiotika, která omezuje možnosti léčby tuberkulózy, zejména její multirezistentní formy. V druhé části se ministři zdravotnictví věnovali specifickým výzvám v oblasti očkování, a to jednak v návaznosti na stoupající počty případů odmítání očkování, ale také v souvislosti s problémem zajištění dostatečných dávek očkovacích látek, např. pro sezónní očkování proti chřipce.

 

Na závěr pozval pan ministr Němeček své kolegy na 6. konferenci Světové zdravotnické organizace Životní prostředí a zdraví, která se bude konat 13.–15. června 2017 v Ostravě. Konference Světové zdravotnické organizace (WHO) na téma životní prostředí a zdraví je pravidelným setkáním členských zemí Evropského regionu WHO na nejvyšší úrovni, pořádané přibližně jednou za 5 let za účasti ministrů zdravotnictví a životního prostředí celého regionu WHO (53 zemí, tj. 106 ministrů). Hlavním výstupem konference bude Ostravská deklarace, která bude definovat společnou evropskou politiku v klíčových oblastech životního prostředí a zdraví po roce 2020. Konference potrvá 3 dny a počítá se s asi 800 účastníky z 53 zemí Evropského regionu WHO. Kromě účasti ministrů a expertů z těchto zemí se zúčastní také zástupci řady mezinárodních a nevládních organizací. Pozvána bude i generální ředitelka WHO Margret Chan a příslušní evropští komisaři. Kromě samotného plenárního jednání, kterému budou předsedat ministři zdravotnictví a životního prostředí ČR, proběhne řada doprovodných akcí, včetně akcí Moravskoslezského kraje, nevládních organizací atp. Moravskoslezský kraj, respektive ostravský areál Dolních Vítkovic, byl pro konání konference zvolen s ohledem na své unikátní průmyslové dědictví. Jedná se o příklad mimořádně vhodně demonstrující důležitost spolupráce mezi ministerstvy zdravotnictví a životního prostředí, stejně tak se naskýtá jedinečná příležitost zdůraznit přeshraniční spolupráce nižších územních jednotek (zejména krajů) při snižování environmentálních hrozeb na lidské zdraví.