Ministerstvo zdravotnictví podpoří vzdělávání dětských neurologů

Ministerstvo zdravotnictví podpoří vzdělávání dětských neurologů
foto: Archiv redakce/Logo MZ
21 / 09 / 2020

Ministerstvo zdravotnictví podporuje specializačním vzděláváním nové dětské neurology prostřednictvím projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“. Řeší tím současnou problematiku nedostatku praktikujících ambulantních dětských neurologů v ČR a jejich vysoký věkový průměr, zároveň také hrozbu snižování zájmu lékařů o tento velice náročný obor.

Cílem projektu je zvýšení počtu dětských neurologů v ČR a rovněž snížení jejich věkového průměru, který se v současnosti pohybuje okolo 54 let. Riziko, že nastane doba, kdy větší část dětských neurologů odejde do důchodu, je pro tento obor a celkově pro dětské pacienty velkou hrozbou a prostřednictvím výše uvedeného projektu se snaží Ministerstvo zdravotnictví toto riziko eliminovat.

Do projektu se v roce 2018 zapojilo 12 lékařů. Jednotliví lékaři se dle svých individuálních vzdělávacích plánů účastní vzdělávacích aktivit, a to jak teoretické výuky u Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, tak povinné praxe ve čtyřech vzdělávacích pracovištích - FN Motol, Thomayerově nemocnici, FN Brno a ve FN Ostrava.

Vzhledem k cíli projektu vzdělat alespoň 18 dětských neurologů, byla Ministerstvem zdravotnictví dne 19. 2. 2020 zveřejněna Výzva k předkládání žádostí o dotaci, na jejímž základě obdrželo ministerstvo 10 žádostí o dotaci. Všechny podané žádosti prošly během července a srpna 2020 posouzením oprávněnosti žadatelů, posouzením dodržení pravidel programu a odborným hodnocením, které provedla Hodnotící komise. Všech 10 žádostí bylo schváleno k poskytnutí dotace, do projektu se tudíž po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace zapojí dalších 10 lékařů. Spolu s 12 lékaři zapojenými do Projektu od jeho počátku tak projekt podpoří celkem 22 lékařů, jejichž cílem bude složení závěrečné atestační zkoušky v oboru dětské neurologie, a to nejpozději do podzimu 2022.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví a je spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací o realizovaném dotačním řízení naleznete na tomto odkazu: //www.mzcr.cz/schvaleni-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-projektu-specializacni-vzdelavani-v-oboru-detska-neurologie/

Tagy článku