Komise ministerstva zdravotnictví uzavřela šetření v souvislosti s incidentem v OC Nový Smíchov

25 / 08 / 2016

Postup Psychiatrické nemocnice Bohnice nebyl v rozporu s platnou legislativou, s vnitřními pravidly nemocnice ani s doporučenými postupy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a nemocnice tedy ve svém jednání nepochybila. To je hlavní závěr komise ustanovené ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem v souvislosti s tragickým incidentem, při kterém v OC Nový dne 21. července 2016 pacientka bohnické nemocnice usmrtila ženu. 

Unknown-7

 

 

Tříčlenná komise ministerstva zdravotnictví ve složení Pavel Landa – náměstek ministra zdravotnictví, Martina Novotná – ředitelka odboru zdravotních služeb a Cyril Höschl – ředitel Národního ústavu duševního zdraví, pečlivě prostudovala všechny dostupné materiály.  Komise mimo jiné prošla kopie zdravotní dokumentace pacientky, zvukovou i e-mailovou komunikaci se zdravotní záchrannou službou a Policií České republiky, osobně provedla šetření v Psychiatrické nemocnici Bohnice a prostudovala její kompletní interní směrnice. „Dospěli jsme ke zjištění, že přes prokazatelnou snahu nemocnice ověřit si některá závažná tvrzení pacientky, nedošlo ze strany policie k poskytnutí zásadních informací,“ uvedl k vyšetřování Cyril Höschl. Podle závěrů komise neměla Psychiatrická nemocnice Bohnice k dispozici žádné relevantní informace od Police ČR, které by mohly podpořit nedobrovolnou hospitalizaci pacientky. Ředitel PN Bohnice Martin Hollý už dříve uvedl, že nebylo v možnostech lékařů ověřit, která z mnoha tvrzení pacientky byla skutečná a kdy se jednalo o fantazie. Její tvrzení, že při incidentu v Hellichově ulici škrtila náhodně vybranou ženu, Policie ČR lékařům nepotvrdila. Nemocnice tedy musela vyhodnotit toto tvrzení jako neuskutečněné představy. „Komise dospěla k jednoznačnému závěru, že nemocnice postupovala v tomto případě dle zákona, vnitřních předpisů i doporučených postupů a nepochybila,“ uzavřel náměstek ministra zdravotnictví Petr Landa.

Komise zároveň doporučila zahájit neprodleně jednání mezi ministerstvy zdravotnictví a vnitra, které by vedlo k definování slabých míst v komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče, zdravotní záchrannou službou a Policií ČR. „Tato tragická událost odhalila nedostatečně definované postupy a způsoby předávání zásadních informací při práci  s duševně nemocnými  lidmi. Chci proto zřídit meziresortní pracovní skupiny všech tří ministerstev, které by se touto problematikou zabývaly systematicky,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Návrh na společný postup vítají i zástupci Policie ČR. „Jsme připraveni aktivně se podílet na urychleném hledání takových pravidel komunikace, která pomohou do budoucna podobným tragédiím zabránit,“ potvrzuje policejní prezident Tomáš Tuhý.

Mezi uvažovanými návrhy změn se například objevuje možnost vzdělávání příslušníků policie pro práci s duševně nemocnými pacienty nebo úpravy v rámci připravované reformy psychiatrické péče a zákona o duševním zdraví.