Fakultní nemocnice Brno: Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie končí k 30. 4. 2017 implementaci projektu Norských fondů

29 / 04 / 2017

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno je hlavním řešitelem projektu hrazeného z Norských fondů, programu CZ11 (Iniciativy v oblasti veřejného zdraví), výzvy Aktivita II – Péče o děti, programové oblasti PA 27 – 2 – Prevence dětských úrazů realizovaný pod číslem NF-CZ11-OV-1-019-2015. Implementace projektu končí k 30. 4. 2017 a je na místě provést finální bilanci.

Přestože implementacekončí, samotná realizace sestavených kurzů a programů naopak. Návštěvy škol budou pokračovat i nadále za účasti lékařů dětské chirurgie pod vedením přednosty kliniky prof. Ladislava Plánky. Díky masivní prevenci také Dětské nemocnice začala v ČR klesat křivka počtu závažných zranění a úmrtí dětí. Zatímco před rokem 2008 zemřelo ročně 400 až 500 dětí, v současné době je trend výrazně nižší a pohybuje se mezi 120 až 160. Zároveň s tím se zastavil nárůst počtu úrazů, respektive stagnuje kolem 30 tisíc případů ročně. Česká republika se tím výrazně přibližuje pozitivnímu trendu západních zemí.

Výše uvedený projekt Kliniky dětské chirurgie FN Brno nese název Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno a nemocnice tak výrazně posílila svoji preventivní činnost. V průběhu implementace bylo nutné nejprve vytvořit adekvátní prostředí (výukové místnosti, výukové pomůcky, zázemí) a sestavit samotné odborné programy. Jejich součástí jsou kromě teoretických prezentací hlavně praktické demonstrace mechanismu zlomenin, instruktážní videa nebo například elektronická hra. Teprve potom bylo možné pozvat první školní kolektivy. V průběhu přípravy se ukázalo lepší v rámci jedné návštěvy školního kolektivu ukázat dětem všechny tři základní programy. Proto byly návštěvy nakonec definovány jako kurzy a při dosavadním počtu 42 škol (mateřské, základní, střední) tak proběhlo celkem 126 programů (místo plánovaných 50) a navštívilo nás již přibližně 1 050 žáků. Úspěšnost projektu podtrhuje zájem dětí a pedagogů o dětské úrazy.

Tento program je v rámci celé České republiky výjimečný, protože zve zdravé děti přímo k nemocným vrstevníkům a do míst, kde jsou dětské úrazy přímo ošetřovány. Uvidí tak přijíždět opravdové sanitky, potkají se se skutečnými pacienty, vyzkouší si opravdovou sádru a na modelech kostí uvidí, jak se lámou a operují.

„Za klíčové považujeme návštěvu dětí u svých zraněných kamarádů. Přímo v nemocnici se tak mají šanci blíže seznámit s úrazem a jeho následky,“říká přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno prof. Ladislav Plánka.  

Více na www.detibezurazu.cz

 

První děti dorazily do Dětské nemocnice ze ZŠ Milénova v červnu 2016, pak následovaly ostatní. 

Fakultní nemocnice Brno a její Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie (KDCHOT) představuje jedno z největších Center dětské traumatologie v České republice, kde se léčí děti s úrazy všech typů a závažností. 

Pro žáky jsou v rámci základního kurzu připraveny tři programy:

Jak zabránit dětským úrazům

Jsou shrnuta hlavní rizika a mechanismy úrazů adekvátně k věku školního kolektivu a poukazuje se na to, jak jednotlivým úrazům předejít. Program je cílený na primární prevenci.

První pomoc 

Teorie a následně praktické ukázky, jak se zachovat v případě úrazu. Program je cílený na sekundární prevenci.

Stal se mi úraz, co dál?

Přímo na pracovišti dětské traumatologie je ukázána cesta pacienta z místa úrazu na jednotlivá pracoviště až na operační sál, dětem je popisováno, jak se úrazy hojí a jaká je rekonvalescence. Program je cílený na sekundární a terciární prevenci.

 

Kromě základních programů byly vytvořeny ještě další dva:

 

Návrat do života

K dětem po závažných zraněních jsou zváni jejich vyléčení vrstevníci, aby jim dodali energii a optimismus v jejich aktuálním poúrazovém stavu. Program je cílený na terciární prevenci.

Dopravní úrazy

Ve spolupráci s Policií ČR absolvují děti cílený program na úrazy v dopravě, zejména pak na jejich prevenci a první pomoc. Program je cílený na primární a sekundární prevenci.

 

Dětské úrazy se nikdy nepodaří úplně eliminovat. Ale čím více o nich děti budou vědět, čím více si jich budou moci „nanečisto“ vyzkoušet, tím pozornější budou při svých činnostech a bude dále ubývat těch opravdu těžkých a smrtelných úrazů. Tento trend je v ČR jasný a jsme rádi, že i tímto projektem bylo možné k němu přispět.

 

ENGLISH VERSION

 

University Hospital Brno and the Department of Pediatric Surgery, Orthopedics and Traumatology (KDCHOT) represents one of the largest Pediatric Trauma Center in the Czech Republic, where treats children with injuries of all types and severity.

To improvement of the health care quality in KDCHOT puts emphasis also on Child Injury Prevention, which long carried out in collaboration with grant programs. The last was financed by the Integrated Operational Program of the European Funds (CZ.1.06/3.2.01/07.06912) and carrying the working title Comprehensive solutions to prevent child injuries in the Czech Republic. In this program, a national registry of child injuries was constructed and institution of the Center of Child Accident Prevention KDCHOT FN Brno was introduced. Another cultivation prevention programs, currently in progress with the support of Norwegian funds, specifically the program CZ11 (NF-CZ11-OV-1-019-2015) during which longer occur specific training programs for all ages of children. Project is targeted to all levels of prevention - primary, secondary and tertiary.

"During the project realizing one of the major activities of the Centre for Child Accident Prevention Teaching Hospital Brno will be created. This is an interactive program, that has children and adults around them immediately bring basic information about risk of accidents" said Head of the Department of Pediatric Surgery, Orthopedics and Traumatology, University Hospital Brno prof. Ladislav Planka, M.D., Ph.D.

 

Primary prevention

Given that the most effective primary prevention is the direct encounter with the accident as people who have themselves suffered, have adapted KDCHOT their premises and prepared methodical program so that different groups of children could come directly to the "center stage", saw the environment traumatology department and path injured patients from admission to discharge, and were particularly familiar with the fact that the injury is not just something that is spoken in the media and in school, but it is a real human (child) events and stories. The program includes a tour of the space, a discussion with injured children and their parents, demonstration treatments and demonstration of various mechanisms of injury.

Finally, we summarized the risks that are appropriate for their age and regular activities will be monitored and alerted them. Users are vaccinated schools and kindergartens, for which create different levels of programs according to age and specific requirements, the same program was prepared for parents, teachers and educators and sports leaders. In cooperation with the traffic police is specially prepared section of road accidents that cause serious injuries. Those programs are police statistics, demonstration videos and simulations, discussions with the various components of the Integrated Rescue System.

All programs have their text output in the form of methodologies that are universally developed for different groups of injuries (home, school, traffic, sports, intentional) and are distributed to the respective destinations (homes, schools, sports).

 

Secondary prevention

In terms of secondary injury prevention are ready to programs focusing on teaching first aid in an accident. Children and adults have the opportunity to experience how to proceed with the most common injuries, as well as their timely intervention can minimize the damage. Individual programs are also divided according to age and type of participants and are held in the children the trauma with all original tools and expert supervision.

 

Tertiary prevention

In tertiary prevention is ready one program, which is aimed at children after severe injuries. Based Injury Database predict the outcomes are already children or adults who have ever had a similar injury, and now they are already integrated into society and return to his normal life activities. However their injury hit in life, they will be for the currently injured children and their parents example and psychological support. Here we count more with an individual program for each patient.

Given the high level of child injury prevention in Norway and Sweden is planned expenditure also visit some of the institutions and a tour of its activities. It is expected the inspiration for the preparation of the program, methodologies, but also for individual preventive measures.

The idea of ??investigators is that the programs and methodologies will be developed, configured, and tested many times after the end of the project also offered and operated. One of the outputs will also be informative website, which will remain accessible from the pages of University Hospital Brno.