Hlavní město řeší unáhlenou výpověď kontaktního centra v Praze 5

Hlavní město řeší unáhlenou výpověď kontaktního centra v Praze 5
foto: www.praha.eu/MHMP logo
19 / 08 / 2022

Kvůli nekoordinovanému vypovězení nájmu jednoho ze tří pražských kontaktních center Prahou 5 jednalo hlavní město se zástupci městských částí o tom, kde je potřebné otevřít novou nízkoprahovou službu pro osoby závislé na drogách.

Jednání se účastnili také odborníci adiktologických služeb a zástupci městské i státní policie. Zúčastnění se shodli na dalších krocích, Praha mimo jiné vytipuje budovy ve svém majetku, které by byly pro nové centrum vhodné.

 

Rada městské části Praha 5 na konci července schválila výpověď smlouvy o nájmu nevládní organizaci Progressive v Mahenově ulici v Košířích. Progressive zde přitom provozuje jedno ze tří kontaktních center v Praze pro osoby závislé na drogách.

 

Na území Prahy 5 jsou lokalizována dvě ze tří pražských center. Hlavní město již v únoru 2022 mělo k dispozici dva objekty pro otevření nových nízkoprahových služeb nebo přesun Progressivu z Prahy 5. Dotčené městské části však s takovým využitím objektů nesouhlasily. „Nerovnoměrné a nedostatečné rozložení nízkoprahových adiktologických služeb je důsledkem politických tlaků posledních několika volebních období. Praha má problém nejen nové služby budovat, ale bohužel i udržet jejich provoz kvůli politizaci protidrogových politik. Dokud vedení městských částí nebude solidární a nepřevezme odpovědnost za svůj podíl na budování kapacit nízkoprahových služeb, budou obyvatelé Prahy prohrávat bitvy s drogovou závislostí i jejími negativními dopady na veřejné zdraví,“ komentuje situaci radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky Milena Johnová.

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo v červnu letošního roku tzv. Optimální síť adiktologických služeb, která stanovuje potřebné vybavení jak na úrovni městských částí, tak i na celopražské úrovni. Podle odborníků, kteří materiál připravili, má být v Praze celkem devět kontaktních center. Kapacita je přitom v současnosti třetinová a rozložení na území města rovněž nevyhovuje.

 

Dosažení optimálního složení a rozložení adiktologických služeb vyžaduje podle metropole racionální a konstruktivní spolupráci obou úrovní veřejné správy, a to jak na straně hlavního města, tak i městských částí. Společný postup města i městských částí je nutný i pro obhajobu zájmů Prahy jako celku směrem ke státním institucím, které spoluodpovídají za dostupnost služeb i jejich financování.

 

„Předvolební načasování výpovědi smlouvy Progressivu považuji za krajně nešťastné. Před volbami politici nechtějí řešit nepopulární témata, protože se obávají ztráty volebních preferencí. Po volbách zase bude obtížné s politiky jednat, protož budou vytíženi sestavováním koalic. Z toho důvodu jsem požádala starostku Prahy 5 o prodloužení výpovědní doby na 12 měsíců, abychom v Praze mohli podle původního plánu otevřít nová centra v první polovině příštího roku. Zatím nemám odpověď a ani se mi nepodařilo od paní starostky získat termín jednání, ke kterému jsem ji vyzvala, konstatuje radní Johnová.

 

Z těchto důvodů svolala radní Milena Johnová politiky odpovídající za protidrogovou agendu městských částí, na jejichž území by podle schváleného materiálu měla vzniknout další kontaktní centra. Jednání se zúčastnili také protidrogoví koordinátoři městských částí (konkrétně Prahy 2, 4, 7, 8, 9, 10 a 11), odborníci z adiktologických služeb, Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Cílem schůzky bylo ujasnění možností a podmínek fungování kontaktních center v městských částech a dojednání dalšího postupu pro případ, kdyby Praha 5 trvala na současných podmínkách výpovědi.

 

„Situaci je třeba urgentně řešit. Případným zánikem jednoho ze tří kontaktních center se do ohrožení dostává celý systém adiktologických služeb, který je dlouhodobě poddimenzován. Tento zásah bude mít velmi negativní dopad. Adiktologické služby, včetně těch nízkoprahových, jsou z mnoha důvodů pro Prahu důležité a nehraditelné. Mají významný vliv na kvalitu života ve městě, zdraví obyvatel a především na dostupnost odborné pomoci lidem se závislostí a jejich blízkým,“ zdůrazňuje Vojtěch Janouškovec, ředitel Progressive o.p.s.

 

Účastníci čtvrtečního jednání se shodli na dalším postupu. Hlavní město poté, co prověří objekty ve svém majetku, které by byly vhodné pro otevření kontaktního centra, svolá jednání s jednotlivými městskými částmi. Zástupci městských částí se podívají na provoz kontaktních center, aby si udělali představu o jejich fungování uvnitř i směrem do komunity. Na separátních jednáních mezi městskými částmi a hlavním městem budou projednány objekty a možnosti otevření center. Po komunálních volbách se uskuteční společné jednání, na kterém bude projednán koordinovaný plán otevření chybějících center.

 

Pro všechny zúčastněné městské části je důležitý společný, koordinovaný postup a spolupráce s policií při zajištění bezpečnosti v okolí nízkoprahových center. „Česká asociace streetwork oceňuje aktivitu hlavního města, která vznikla v návaznosti na Otevřený dopis asociace adresovaný starostce Prahy 5, kde navrhujeme kroky k postupnému řešení situace. K němu je zapotřebí součinnosti nejen poskytovatelů sociální služeb, ale také zástupců městských částí, na kterých leží politická spoluzodpovědnost za veřejné zdraví a sociální stabilitu města. Řešením je otevření nejméně tří kontaktních center do konce roku 2023 tak, aby adiktologické služby byly poskytovány diskrétně a jejich provoz nezatěžoval jejich sousedství. Oceňujeme aktivity hlavního města Prahy, které při plánování protidrogové politiky spolupracuje s odborníky. Nicméně situace zůstává alarmující a budeme pokračovat ve vytváření prostoru k jednání, uzavírá Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork.

www.praha.eu

Tagy článku