Dotační projekt MZ podpoří vznik ambulancí a multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty

Dotační projekt MZ podpoří vznik ambulancí a multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty
foto: Archiv redakce/Logo MZ
10 / 06 / 2020

Přísnými kritérii uskutečněného výběrového řízení prošly celkem čtyři ambulance s rozšířenou péčí a jeden multidisciplinární tým duševního zdraví. V rámci dotačního programu mohou čerpat ambulance s rozšířenou péčí dotaci ve výši až 5,3 milionů korun, dotace pro multidisciplinární tým činí až 11,05 milionů korun. Svůj provoz by nová centra měla zahájit postupně do srpna tohoto roku.

Na přelomu roku proběhlo výběrové řízení do projektu s názvem „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné,“ který realizuje Ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Přihlásilo se celkem šest žadatelů o ambulance s rozšířenou péčí a jeden žadatel o multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty. Pro další dva dětské multidisciplinární týmy byla vypsána doplňující výzva s ukončením příjmu žádostí 5. června. Ve výběrovém řízení byla ověřena oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu, následně pak žádosti posoudila Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z dotačních programů projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné složená z představitelů Ministerstva zdravotnictví ČR a nominovaných zástupců Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zástupce Asociace krajů, Svazu zdravotních pojišťoven a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Ambulance s rozšířenou péčí, které splnily přísná výběrová kritéria a budou se letos na základě dotačního programu nově otevírat jsou: ARP Plzeň, A-shine s.r.o. pilotní Psychiatrická ambulance s rozšířenou péčí Plzeň, INEP MEDICAL s.r.o. Praha 8, CEPSYMED – Ambulance s rozšířenou péčí  Praha 6. Své služby začne poskytovat také multidisciplinární tým pro děti a adolescenty MTDZ 21 Beroun.

Podpora vzniku nových služeb v péči o duševně nemocné je vedle Center duševního zdraví další ze stavebních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče. Ambulance s rozšířenou péčí nepředstavuje jen nový prvek v systému péče o osoby s duševním onemocněním, ale také klíčový element z pohledu spolupráce s praktickými lékaři včetně procesu předávání vhodných pacientů do jejich péče. V rámci dětského multidisciplinárního týmu půjde o poskytování zdravotních, sociálních a pedagogických služeb, a to jak ambulantního tak i terénního charakteru. Konkrétně se bude jednat o služby dětského psychiatra, psychologa, rodinných poradců, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, rodinných terapeutů a peer konzultantů.  Dětský „komunitní tým“ je mezičlánkem mezi primární péčí (pedopsychiatři) a pedopsychiatrickou péčí ambulantní a lůžkovou. Jeho funkcí je včasný záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrické problematiky a pomoc dětem a jejich rodinám krizových situacích tak, aby se psychiatrické potíže nerozvinuly, byly včas řešeny a zlepšila se jejich prognóza.

Během pilotního provozu se ověří, nakolik jsou tyto týmy schopné pomoci nejen mladým pacientům a jejich rodinám, ale také do jaké míry dokážou odlehčit stávajícím modelům péče. Důležitým faktorem provozování služeb je garantovaná časová i územní dostupnost a práce formou tzv. case managementu. Jedná se o aktivní a kontinuálně dostupnou činnost odborného pracovníka či týmu, která je orientovaná na děti a adolescenty s psychickou poruchou, jejich zákonné zástupce a jejich blízké. Využívá poznatků vědy, je průběžně vyhodnocována, podporuje co nejdelší setrvání klienta v jeho aktuálním sociálním prostředí, zlepšuje kvalitu jeho života i kvalitu života pečujících blízkých. Case management je založen na dobré komunikaci mezi klienty, členy týmu i dalšími profesionály.

Pilotní provoz ambulancí i dětského týmu bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné,“ (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217), který realizuje Ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.  

Tagy článku