Dohodovací řízení o úhradách na rok 2021 skončilo uzavřením 12 dohod

Dohodovací řízení o úhradách na rok 2021 skončilo uzavřením 12 dohod
foto: Archiv redakce/Logo MZ
20 / 06 / 2020

Skončilo dohodovací řízení mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami o úhradách na příští rok. Zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven vylepšili loňský úspěch a uzavřeli dvanáct ze čtrnácti dohod. Dohody nebylo dosaženo pouze v segmentu akutní a následné lůžkové péče. Všechny segmenty zdravotní péče v příštím roce opět porostou.

Letošní výsledek dohodovacího řízení považuji za mimořádně úspěšný. Ačkoliv nejsme v jednoduché situaci, většina poskytovatelů k jednáním přistoupila velmi zodpovědně a podepsala dohodu se zdravotními pojišťovnami. Pokračujeme v základních principech, podporujeme primární péči, reformu péče o duševní zdraví a její klíčovou součást, kterou je financování center duševního zdraví. Je pro mě zcela zásadní, že nadále počítáme s hrazením centrové péče, tedy život-zachraňující léčby, a pojišťovny počítají s tím, že do této péče dají další 3 miliardy korun. Zdravotnictví v dalším roce poroste, a to i díky tomu, že se podařilo zvýšit platby za státní pojištěnce, letos o 20 a v příštím roce o 50 miliard korun, což zaručí stabilitu systému, protože zdravotnictví nebude tak závislé na vývoji ekonomiky, “ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Odhadovaný meziroční nárůst příjmů systému veřejného zdravotního pojištění v příštím roce je 13,3 mld. Kč. U mandatorních výdajů se jedná o 6,9 mld. Kč, mezi které patří například centrová péče, úhrada léčebného konopí, náklady spojené s reformou primární a psychiatrickou péčí či nové kapacity a přístroje.

Dohoda uzavřená s poskytovateli ambulantní stomatologické péče navazuje na spolupráci z předchozích let. Cílem návrhu je podpořit péči o registrované pacienty, podpořit péči o dětské pacienty, zajistit dostupnost specializovaných stomatologických služeb a neodkladnou péči u neregistrovaných pacientů. Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment kolem 400 mil. Kč.

Dohoda praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost je konstruována s ohledem na předpokládané nové výkony v seznamu zdravotních výkonů v souvislosti s reformou primární péče. Návrh počítá se zavedením nových výkonů týkající se péče o pacienta s demencí a testu mentálních funkcí. Kromě toho dohoda vede k podpoře výkonové části úhrady praktickým lékařům. Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 500 mil. Kč (z toho 80 mil. Kč je plánováno na nové výkony související s péči o pacienty s demencí).

Dohoda v segmentu ambulantní gynekologické péče navazuje na úhradový mechanismus dohodnutý pro rok 2020. Podporuje kvalitu péče a pokračuje v agregované/balíčkové platbě za těhotné pojištěnky. Úhrada za péči za těhotné směřuje registrujícímu gynekologovi, je také zachována úhrada za epizodu péče. Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 150 mil. Kč.

Dohoda v segmentu fyzioterapie zohledňuje především péči o pacienty s preferovanými diagnózami, které jsou náročné na poskytnutou fyzioterapeutickou péči. Obsahuje výkonovou platbu za pojištěnce s vybranými diagnózami (např. roztroušená skleróza, péče o děti s nedostatkem předpokládaného normálního fyziologického vývoje aj.). Součástí návrhu je také bonifikace za péči o pojištěnce s náročnými diagnózami (např. pacienti po cévních nemocech mozku, pacienti po vážných úrazech). Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 90 mil. Kč.

Mimolůžkové laboratorní a radiodiagnostické služby se se zdravotními pojišťovnami také dohodly, a to na navýšení hodnoty bodu pro jednotlivé skupiny výkonů. U poskytovatelů laboratorních služeb byly do výkonové úhrady zařazeny nové screeningové výkony. Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 300 mil. Kč.

Na rozdíl od minulého roku, došlo k dohodě i v segmentu domácí péče. Adekvátně došlo k úpravám koeficientů pro stanovení celkové výše úhrady a úpravy hodnot bodů, přičemž tímto je zohledněna i změna bodových hodnot v seznamu zdravotních výkonů u odborností domácí zdravotní péče. Návrh obsahuje bonifikace za péči o pojištěnce s vybranými diagnózami (např. po léčbě karcinomu, po cévních nemocech mozku, péče o diabetiky). Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 90 mil. Kč.

Dohoda ambulantních specializovaných služeb zohledňuje především předpokládanou změnu ceny nositelů práce v seznamu zdravotních výkonů, kterou avizovali zástupci poskytovatelů. Obsahuje mimo jiné výkonovou úhradu vybraných odborností (psychiatrie, psychologie, adiktologie apod.) a vybraných výkonů (protonová terapie, gastroenterologický screening apod.). Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 780 mil. Kč.

Dohoda ambulantní dialyzační péče navazuje na dohody uzavřené v předchozích letech. Část úhrady je vázána na hodnocení kvality výsledků poskytované dialyzační péče reportovaných do Registru dialyzovaných pacientů (RDP) vedeného, který je aktivitou České nefrologické společnosti. Zachovány jsou všechny bonifikační mechanismy, včetně podpory poskytovatelů za včasné vyšetření pojištěnců na čekací listinu k transplantaci ledviny. Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 7 mil. Kč.

U poskytovatelů lázeňské péče byl zachován způsob úhrady jako v minulých letech, tj. úhrada za jeden den pobytu. Mezi parametry dohody patří adekvátní navýšení úhrady za jeden den pobytu. Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 85 mil. Kč.

Dohoda v segmentu zdravotnická dopravní služba pokračuje v úhradovém mechanismu z předchozích let. Návrh obsahuje stejnou hodnotu bodu za dopravní výkony u poskytovatelů zdravotnické dopravní a zdravotnické záchranné služby a navýšení úhrady za převoz a manipulaci s obézním pacientem u poskytovatelů zdravotnické dopravní služby. Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 50 mil. Kč.

Dohoda v segmentu zdravotnická záchranná služba obsahuje adekvátní navýšení hodnoty bodu za zdravotní výkony pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby a stejnou hodnotu bodu za dopravní výkony u poskytovatelů zdravotnické dopravní a zdravotnické záchranné služby. Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment kolem 90 mil. Kč.

Dohoda lékáren zohledňuje především úhradu výkonu 09552 – Signální výkon výdeje jednoho druhu léčivého přípravku, základní dispenzace a související administrativa, který bude hrazen poprvé od jeho zavedení bez limitace referenčními hodnotami. Dohoda zachovává úhradu za digitalizaci, tj. převedení listinného receptu do elektronické podoby, a také zachovává fond pro nedostupné lékárny a lékárny se zajištěním provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Dohoda představuje navýšení úhrady za tento výkon o cca. 120 mil. Kč.

Všechny dohody naleznete zde: //www.vzp.cz/poskytovatele/dohodovaci-rizeni/dohodovaci-rizeni-pro-rok-2021.

 

Tagy článku