Centrum urologické péče Thomayerovy nemocnice pro spinální pacienty v Rehabilitačním ústavu Kladruby

25 / 04 / 2017

Podle posledních statistik z roku 2013 v České republice ročně přibývá 250 – 300 pacientů s postižením míchy a tento trend je stálý a stabilní. Zatímco počet pacientů s traumatickým (pády, skoky do vody, autonehody, sportovní úrazy, ...) postižením míchy se drží stabilní, byl v posledních letech zaznamenán výrazný nárůst počtu pacient s neúrazovým mechanizmem postižení míchy (cévní příhody obdobné jako infarkt myokardu nebo cévní mozkové příhody, nádory a záněty míchy atd.).

Pacienti s postižením míchy trpí poruchou pohyblivosti, citlivosti a funkce určitých systé- mů pod úrovní postiženého segmentu míchy. Jednou z nejvýznamnějších poruch funkce, která se u těchto pacientů vyskytuje, je porucha funkce močového měchýře a svěrače mo- čové trubice.

 • ·  tyto poruchy způsobují zdravotní problémy, především v důsledku nemožnosti spon- tánního močení, úniku moči, opakovaných a těžkých zánětů močových cest a poškození funkce ledvin. Donedávna byly i v civilizovaném světě tyto problémy nejčastější příči- nou úmrtnosti a nemocnosti těchto pacientů.
 • ·  tyto poruchy mají také zásadní vliv na kvalitu života pacientů. Bylo jasně prokázáno, že obtíže s močovým systémem a únikem moči mají na kvalitu života těchto pacientů vět- ší vliv než například skutečnost, že nemohou chodit a pohybují se pomocí křesla či vo- zíku.
  Systém péče o spinální pacienty:
  1. fáze
  Pacienti s postižením míchy traumatickým jsou v první fázi po úrazu hospitalizováni na pracovištích ARO a spondylochirurgických a ortopedických pracovištích, kde jsou zabezpeče- ny základní životní funkce a provedena operace a fixace páteře. Pacienti s netraumatickým postižením jsou v první fázi ošetřování na neurologických pracovištích a pracovištích ARO, kde jsou zabezpečeny základní životní funkce a je zahájena léčba příčiny postižení míchy.
  2. fáze
  Po překonání akutního stavu jsou pacienti hospitalizováni zpravidla po doby několika týd- nů na Spinálních jednotkách. Tyto spinální jednotky jsou v České republice čtyři, situovány do velkých nemocnic v Praze, Brně, Ostravě a Liberci. Zde pacienti překonávají fázi spinální- ho šoku, kdy jsou všechny funkce pod úrovní míšní léze nefunkční.
 • 3. fáze

Po překonání fáze míšního šoku se často pod úrovní míšní léze objevují nové, avšak pato- logicky změněné reflexní funkce různých systémů, včetně močového a pohlavního. V této fázi jsou pacienti po dobu 3 – 5 měsíců hospitalizováni na Spinálních rehabilitačních jednot- kách, které jsou v České republice tři, v Rehabilitačních ústavech Kladruby, Luže-Košumberk a Hrabyně.

4. fáze

Po stabilizaci zdravotního stavu a nácviku do nového sociálního prostředí jsou pacienti podle svého stavu propuštěni do domácí nebo ústavní péče a dále sledování jak v místě byd- liště, tak i v rámci Spinálních rehabilitačních jednotek, kde mají nárok na měsíční rekondiční pobyt jednou za 2 roky.

Rehabilitační ústav Kladruby je největším a nejlépe vybaveným rehabilitačním ústavem v České republice, nacházejícím se 40 – 50 km od Prahy. Podle své organizační struktury je rozdělen do 6 oddělení, z nichž jedno z nich je Spinální rehabilitační jednotka s kapacitou 60 lůžek. Rehabilitační ústav Kladruby ročně hospitalizuje přibližně polovinu nově se vyskytují- cích pacientů se spinální lézí, o které je schopen se postarat v nejlepší možné péči srovnatel- né se světovými standardy.

Jak již bylo zmíněno, je péče o urologické problémy pacientů s postižením míchy zcela zá- sadním a jedním z nejdůležitějších problémů. V západní Evropě vznikly v uplynulých dvou desetiletích ve zdravotnických zařízeních odpovídajících našim rehabilitačním ústavům neu- ro-urologická pracoviště, které poskytují spinálním pacientům komplexní a kompletní urolo- gickou péči. Při inspiraci touto skutečností se v nedávné době podařilo Thomayerově ne- mocnici a jeho Urologickému oddělení otevřít neuro – urologické pracoviště v Rehabilitač- ním ústavu Kladruby, které ve shodě se světovými trendy poskytuje kompletní urologickou péči o všechny pacienty s postižením míchy. Toto centrum již začalo s úspěchem ošetřovat pacienty a výsledky jeho fungování jsou pečlivě monitorovány a výsledky jsou a budou pravi- delně zveřejňovány v odborných i veřejných médiích.

Centrum urologické péče pro spinální pacienty Thomayerovy nemocnice a Rehabilitačního ústavu Kladruby vzniklo díky pozitivně orientované a obětavé podpoře Ministerstva zdra- votnictví ČR, plátců zdravotní péče a krajských úřadů Prahy a Středočeského kraje.

Toto Centrum bude slavnostně otevřeno 28. 4. 2017 v 10 hod v Thomayerově nemocnici na pavilonu B4 za účasti náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenky Teska Arnoštové, Ph.D., která nad touto akcí převzala záštitu.

doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD, MBA

primář Urologického oddělení Thomayerova nemocnice

 

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace