Akupunktur = State of the Art / Acupuncture Evidence Conference 20. - 21. dubna 2024.

Akupunktur = State of  the Art /  Acupuncture Evidence Conference 20. - 21. dubna 2024.
foto: Petr Sedláček/Panelová diskuze
09 / 05 / 2024

Pod těmito názvy se ve dnech 20. - 21. dubna 2024 konala ve Vídni mezinárodní konference při příležitosti sedmdesátého výročí založení Rakouské společnosti pro akupunkturu.

Názvem "State of Art", tedy volně přeloženo stav nebo druh umění, chtěla tato společnost zdůraznit či vyžádat vzájemné vztahy mezi konvenční medicínou a tradiční čínskou medicínou, založenou ale také na důkazech. Byli pozváni špičkoví odborníci pro vybrané indikace, aby referovali o nejaktuálnějších vědeckých poznatcích a léčebných strategiích mainstreamové medicíny a posléze vysvětlili patogenezi, čili vznik a vývoj nemoci, a následnou léčbu z hlediska tradiční čínské medicíny. Pro úspěšnou výměnu poznatků a konstruktivní diskuzi o nich měly být přídatné léčebné možnosti tradiční čínské medicíny kriticky zhodnoceny, aby bylo možné nabídnout pacientovi optimálně integrované léčebné spektrum, zaměřené na jeho konkrétní osobnost.

Konference / Petr Sedlacek

Naše Česká lékařská skupunkturistická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLAS ČLS JEP) měla tu čest být spolupořadatelkou této významné události. Svědčila o tom, zřejmě i díky blízkosti místa konání, poměrně četná skupina českých lékařů akupunkturistů.

Konference se konala v Ortopedické nemocnici ve Vídni nedaleko Schönbrunnu. Přímo v něm pak probíhal společenský večer, úvodní welcome drink uprostřed  pavilonu opic schönbrunnské zoologické zahrady, následná galavečeře pak v císařském pavilonu.

Sedmdesátiletou historii Rakouské společnosti pro akupunkturu připomněl v bohatě dokumentované přednášce profesor Dr. Alexander Meng.

Alexander Meng / Petr Sedlacek

Společnost založilo sedm mladých lékařů, v jejichž čele stál Dr. Johannes Bischko. Z příbuzných celostních oborů byl uveden také již nežijící nestor rakouské homeopatie, profesor Mathias Dorcsi. Měli jsme to štěstí, že jsem jeho skvěle didaktické přednášky mohli zažít na vlastní kůži, když nám Rakouská homeopatická společnost umožnila začátkem devadesátých let zúčastnit se jejího homeopatického vzdělávání. V roce 1952 začal vycházel Německý časopis pro akupunkturu zprvu jako příloha Všeobecných homeopatických novin. V roce 1976 převzal Bischko vedení již samostatného Německého časopisu pro akupunkturu a této náročné úloze se věnoval téměř do své smrti.

V roce 1972 byla provedena v Institutu Ludwiga Boltzmanna pro akupunkturu první tonsilektomie v akupunkturní hypalgezii. Bylo provedeno kolem 300 operací v akupunkturní hypalgezii a Institut Ludwiga Boltzmanna se stal centrem akupunktury na Západě. O čtrnáct let později v roce 1986 pak byla akupunktura v Rakousku znána jako vědecká léčebná metoda.

Bylo publikováno vícero vědeckých prací, kromě uvedené akupunkturní anestézie, např. práce o léčbě sterility skotu a další.

V roce 1991 zavedla Rakouská lékařská komora oficiální diplom již ne pouze Rakouské akupunkturní společnosti, ale Rakouské lékařské komory. Byl udělován po absolvování vzdělání, které organizovala a garantovala Rakouská akupunkturní společnost.

Průkopník Dr. Johannes Bischko zemřel v roce 2004. Na jeho počest byl v roce 2005 přejmenován Institut pro akupnkturu Ludwiga Boltzmanna na Institut pro akupunkturu Johannese Bischka.

V roce 1983 uspořádala Rakouská společnost pro akupunkturu ve Vídni světový kongres pro vědeckou akupunkturu, kterého se zúčastnilo kolem 600 lékařů a lékařek. Jako nástavba na zkušenosti z tohoto mezinárodního kongresu bylo dohodnuto založení mezinárodní organizace ICMART se sídlem v Bruselu.

V roce 1999 navázala Rakouská společnost pro akupunkturu spolupráci s Německou lékařskou společností pro akupunkturu, která se rozvíjí dosud.

V roce 1988 vzniká Vídeňská akademie pro celostní medicínu a v roce 1989 Rakouský zastřešující svaz pro lékařskou celostní medicínu. Někteří z nás měli to štěstí, že byli začátkem devadesátých let pozváni na jednu z konferencí Vídeňské akademie pro celostní medicínu. Jednou z ústředních postav byla Dr. Tereza Schwarzenbergová, žena našeho tehdejšího kancléře. Konference začínala neformálním společenským večerem právě v jejich schwarzenberském paláci ve Vídni.

V roce 1958 byla založena akupunkturní ambulance vídeňské polikliniky.

Vídeňská akupunkturní škola se drží třech pravidel. Uvádíme zjednodušený koncept užití tradiční čínské medicíny - akupunktury.

 

1. Lékařská diagnóza a léčba.
2. Kdy přidat eventuálně doplňkovou léčbu? Např. akupunkturu?
3. a/ funkční reverzibilní poruchy

            b/ Klouby. Rehabilitace - ortopedie, neurologie, onkologie.

            c/ Bolesti většinou chronické

            d/ Psychosomatika, vegetativní dystonie.

Budoucnost tradiční čínské medicíny na Západě

Nejprve vždy stanovení diagnózy podle klasické západní medicíny.

Pak podle situace. Pokud jde o udržení zdraví, zpomalení procesu stárnutí, wellness, lze použít převážně TCM, méně klasickou medicínu.
Při akutních onemocněních pouze klasickou medicínu.
U chronických onemocnění, kdy klasická medicína většinou pouze potlačuje příznaky, lze často použít spíše TCM., vždy za dodržení konceptu a diagnózy.

Jehlová akupunktura byla různě hrazena pojišťovnami. U nás podobně hradily některé pojišťovny do roku 1995. Od roku 2000 bylo hrazení omezeno, kromě třech vybraných indikací:


1. Chronické bolesti hlavy.

2. Bolesti bederní páteře

3. Chronické bolesti při osteoartroze.

Shrnuto: od počáteční zvídavosti přes hledání morfologického substrátu a práci na prokázání účinnosti se postupně integrovala do moderní medicíny nejen akupunktura, ale celá TCM se svými součástmi jako tuina, qigong, byliny, výživa atd.. Dále je třeba v tomto rámci rozšiřovat indikace pro akupunkturu.

 

Dr. Jun J. Mao se dlouhodobě zabývá integrovanou medicínou v oblasti onkologie, výzkumem, a to v nejstarším centru na světě, které se zabývá léčbou zhoubných nádorů. Založeno bylo v roce 1884 ve Spojených státech amerických. Zaměřuje se na zlepšení kvality života, tlumení bolestí, vedlejších účinků onkologické léčby.

MUDr. Ladislav Fildan / Petr Sedlacek

Dr.Mike Cummings z Velké Británie uvedl, že Národní institut pro péči o zdraví ve Velké Británii publikoval v dubnu 2021 směrnice pro léčení chronické bolesti s doporučením zvážení kurzu akupunktury pro léčení pacientů s chronickou primární bolestí. V roce 2009 už bylo doporučeno léčení bolesti dolní části zad akupunkturou, ale v roce 2016 Národní institut uvedl, že účinnost nebyla prokázána. Poněkud paradoxně je tedy akupunktura ve Velké Británii doporučena pro chronickou primární bolest, ale nikoliv pro pravděpodobně nejčastější příčinu chronické primární muskuloskeletální bolesti - bolesti dolní části zad.

John McDonald z Austrálie hovořil o projektu důkazů akupunktury, zadaném australskou asociací pro akupunkturu a čínskou medicínu. Probíhal v letech 2013 - 2016 a výsledky byly publikovány v roce 2017. Začátek projektu se kryl s uzávěrkou projektu mapy důkazů o akupunktuře u veteránů v USA. Zkoumání bylo podrobeno 136 různých prací a studií, byla provedena metaanalýza. Důkazy pozitivního efektu byly zjištěny u následujících indikací: alergická rýma (celoroční i sezónní), chemoterapií indukovaná nausea a zvracení, pooperační nausea a zvracení , chronická bolest dolní části zad, osteoartritida kolene, profylaxe migrény, bolesti hlavy tenzního typu a chronické, pooperační bolesti. Stručná aktualizace toho, jak je každý z těchto osmi stavů v současné době vnímán s ohledem na nejnovější systematické přehledy a pokyny pro klinickou praxi.

Dr. Moritz Hempten, předseda SMS - Societas Medicinae Sinensis (Mezinárodní společnost pro čínskou medicínu).

Na rozdíl od ostatních komplementárních terapeutických metod má akupunktura velké množství důkazů o účinnosti, jejichž počet v posledních letech rapidně narůstá. Pokud bychom hledali ve vědeckých databázích studie o akupunktuře, v roce 2010 bychom jich našli asi 90, v roce 2015 již více než 150 a v roce 2020 bychom se stejným vyhledáváním dostali přes počet pěti set. Nelze ale brát pouhý počet studií. SMS si dalo za úkol přezkoumat systematicky jednotlivé studie a provést jejich metaanalýzu. Studií od roku 2017 do roku 2023. Cílem je poskytnout základ pro doporučení, léčení a pokud bude nutno, další vědecké zpracování klinických indikací pro každodenní praxi. Projekt, financovaný z části SMS a z části ze speciálního rozpočtu na vědu, běží od začátku roku 2023 a ukončení se očekává během roku 2024.

 

O stavu akupunktury v Německu, konkrétně v lékařských směrnicích založených na důkazech, hovořil prof. Dr. Dominik Irnich, předseda Německé lékařské společnosti pro akupunkturu a šéf interdisciplinární ho oddělení pro bolest anesteziologické kliniky Univerzity Ludwiga Maxmiliana v Mnichově. My už ho známe z loňského česko-německého sympozia, které se konalo na počest našeho zesnulého čestného člena Dr. Oskara Mastaliera, který pocházel z Moravy a posléze působil dlouhá desetiletí v Německu.

Německá lékařská společnost pro akupunkturu byla založena v roce 1951. V letech 1990 - 2000 začala být akupunktura postupně uznávána, od roku 1992 byla hrazena některými soukromými zdravotními pojišťovnami v indikaci léčby bolesti. V letech 2000 - 2005 prováděla státní zdravotní pojišťovna modelový projekt a akupunktura začala být hrazena z veřejného zdravotního pojištění v indikacích bolesti dolní části zad a osteoartritida. V roce 2003 zařadila Německá všeobecná lékařská komora specializaci akupunktura do systému lékařského vzdělávání. V roce 2023 bylo registrováno kolem 15.000 lékařů se specializací akupunktura a přibližně 10.000 jich pracovalo v nemocnicích nebo soukromě.

EBM - Evidence Based Medicine - medicína založená na důkazech - má a měla by mít tři základní součásti. Individuální klinické zkušenosti, hodnoty a přání pacienta a aktuální stav klinického výzkumu.

Moderní medicína by měla být druhem umění, interdisciplinární, spolupracující, efektivní, účinná, mnohotvará. Shrnuto - lékař by měl ze svých vědomostí a zkušeností vybrat pro konkrétního člověka a jeho nemoc to nejvhodnější, co by mu v daném okamžiku mělo nejvíce pomoci.

 

Kromě přednášek se paralelně konaly různé workshopy.

Předsedkyně Rakouské společnosti pro akupunkturu, Dr. Daniela Stockenhuber, měla worskhop na téma akupunktura při kraniomandibulární dysfunkci - poruchy čelistí, jejich pohybu, tím pádem žvýkání, atd. Nejčastější příčinnou je stres, psychická zátěž může vést ke skřípání zubů, to dále k jejich oděru. Postavení čelistí má vliv na žvýkací svaly, to se přenáší na napětí v obličeji, poruchy mohou vést k různým poruchám pohybového aparátu, bolestem hlavy, krční páteře, ušním šelestům atd.

Druhý workshop paní doktorky se týkal pánevních bolestí u žen. My se můžeme těšit, že právě tento workshop uvidíme a uslyšíme na našem slavnostním semináři k 55. výročí založení České lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLAS ČLS JEP) 1. června v Praze.

Přednášek bylo ještě mnoho, nelze uvést všechny Snad jednu perličku. Dr. Olivia Pojer ze Štýrského Hradce přednášela o andrologii. Mimo jiné uvedla, že v dřívějších dobách měl čínský císař císařovnu, další tři manželky, devět žen druhého řádu, 27 žen třetího řádu a 81 konkubín. Každá z nich měla nárok minimálně jednou za pět dní na sex. Císař a jeho lékaři se tedy museli pečlivě starat o jeho sexuální a samozřejmě celkové zdraví.

Z našich kolegů vystoupil předseda naší již uvedené ČLAS ČLS JEP Dr. Ladislav Fildán. Jeho přednáška o kolagenních injekcích a biodermálních nitích vzbudila velký zájem a přesto, že byla zařazena až na nedělní odpoledne, vyvolala čilou diskuzi.

 

Závěrem lze snad konstatovat, že se akupunktura pomalu ale jistě etabluje v povědomí lékařů i laické veřejnosti a dostává se jí tu více tu méně oficiálního uznání. U nás jako metoda, vyučuje se v postgraduálním vzdělávání lékařů, má vlastní katedru v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví  (IPVZ), našim slovenským kolegům se dokonce podařilo ji prosadit jako samostatný obor s atestací.

Autor: MUDr. Petr Sedláček

Tagy článku