Absolventský program FNOL a LF UP pro absolventy/lékaře juniory pro rok 2017 - 2018

12 / 01 / 2017

Absolvent_OL

Cíl projektu: 

Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení specializačního vzdělávání a zajistit jejich následný profesní rozvoj, další vzdělávání v souladu s potřebami FNOL a LF UP.

Garanti projektu: 

ředitel FNOL, doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. děkan LF UF, prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Vedoucí projektu: 

náměstkyně léčebné péče FNOL, MUDr. Eleni Mikušková proděkanka LF UP, prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA personální náměstek FNOL, Mgr. Jaroslav Lhoťan
vedoucí OVLZ FNOL, Mgr. Vladimíra Odehnalová

OBSAH: 

1. Nábor studentů/absolventů
2. Výběr studentů/absolventů
3. Nástup – zahájení pracovního poměru
4. Úvodní vzdělávací a adaptační období
5. Kombinovaný 12ti měsíční program
6. Profesní vzdělávání mladých lékařů v rámci FNOL 7. Hodnocení
8. Následující období pro lékaře absolventy

1. Nábor studentů/absolventů 

Nábor (aktivní náborové aktivity) je realizován prostřednictvím osobní prezentace, prezentací projektu na intranetu FNOL i LF UP, prezentací projektu na webových stránkách FNOL i LF UP ad. Nábor je prioritně určen pro studenty 6. ročníku lékařských fakult (absolutorium do 1. 7. 2017) a pro absolventy-lékaře juniory do jednoho roku od absolutoria.

2. Výběr studentů /absolventů 

Výběrová komise 

Studenti budou vybíráni jmenovanou výběrovou komisí. Komise bude sestávat ze 2 zástupců LF UP a 3 zástupců FNOL. Komisi jmenuje ředitel FNOL a děkan LF UP. Komise posuzuje předpoklady uchazečů, jejich osobnostní i pracovní dispozice pro úspěšné absolvování absolventského programu a potenciál pro pokračování v práci lékaře ve FNOL a LF UP.

Podmínky výběrového řízení – podkladové materiály 

Výběr je realizován na základě povinných písemných materiálů uchazečů, kterými jsou: ? Strukturovaný životopis.
? Motivační dopis s uvedením preferencí oboru (3 priority).
? Dokladované studijní výsledky (vážený průměr).

? Písemné doporučení ze strany akademického pracovníka z lékařské fakulty, případně doporučení odborníka z praxe. Doporučení musí obsahovat hodnocení přístupu, pracovní a studijní výsledky uchazeče.

Podmínkou přihlášení se do výběrového řízení je trestní bezúhonnost uchazeče.

Doporučená část písemných dokladů:
? Dokladovaná účast na SVOČ s výsledky (případné hodnocení školitele). ? Dokladovaná účast na stážích, zahraničních studijních pobytech
? Dokladovaná publikační činnost.

Podmínky výběrového řízení 

Uchazeči, kteří budou k účasti na pohovoru doporučeni výběrovou komisí na základě posouzení písemných materiálů, absolvují psychodiagnostický dotazník profesních charakteristik a doloží výpis z rejstříku trestů. Následně bude realizován pohovor před výběrovou komisí, v případě doporučujícího stanoviska bude následovat pohovor uchazeče s vedením vybraného pracoviště.

Komise posoudí vhodnost uchazeče, zohlední stanovisko vedoucího zdravotnického pracoviště a doporučí nejvhodnější uchazeče k přijetí do pracovního poměru. O přijetí finálně rozhoduje ředitel FNOL společně s děkanem LF UP.

Preference v rámci FNOL, LF UP a uchazeče 

Personální úsek FNOL předloží výběrové komisi aktuální seznam volných pracovních pozic v rámci FNOL dle platné systemizace pracovních pozic pro dané období.
FNOL a LF UP obsazuje absolventy dle následujícího klíče:

a) Volné(uvolněné)pracovnípozicejsouobsazenynejvhodnějšímiuchazečisprioritou č. 1 pro daný obor

b) Volné(uvolněné)pracovnípozicejsouobsazenynejvhodnějšímiuchazečisprioritami č. 2 a 3 pro daný obor

c) Volné (uvolněné) pracovní pozice jsou obsazeny nejvhodnějšími uchazeči, kterým byla uvolněná pozice nabídnuta i přes rozdílné preference a oni akceptují nabídku daného oboru

d) Neuvolněnépracovnípozicejsouobsazenynejvhodnějšímiuchazečipodle aktuálních potřeb obou organizací

Úspěšní i neúspěšní uchazeči jsou informováni neprodleně o výsledku VŘ písemnou formou, s povinností obratem potvrdit závazně svůj zájem nástup v termínu a v daném oboru.

3. Nástup – zahájení pracovního poměru 

Uvolněné i neuvolněné pracovní pozice jsou obsazovány formou pracovně právního vztahu podle platných směrnic obou organizací. Velikost úvazku je v poměru: 0,8 pro FNOL a 0,2 pro LF UP.
Pracovní poměr je uzavírán na dobu určitou na dobu maximálně jednoho roku, nejdéle však do 30. 6. 2018. FNOL a LF UP deklarují zájem prodloužit pracovní poměr s lékaři absolventy a zařadit je do svého kmenového stavu lékařů, preferují a podporují dlouhodobé pracovní poměry u svých zaměstnanců, přesto však nemohou poskytnout žádný závazek k případnému prodloužení pracovního poměru po uplynutí sjednané doby.

Datum nástupu pro uchazeče preferujeme v rozmezí měsíců červenec až srpen 2017, vodůvodnitelných případech nejpozději do 31. 12. 2017, a to souběžně u obou zaměstnavatelů.
Přímým nadřízeným lékařem/absolventa je přednosta/primář vybraného oboru – domovské kliniky či ústavu.

Lékař, který byl přijat na neuvolněné pracovní místo, nastupuje na pracoviště dané připraveným plánem dle potřeb FNOL a s tímto souhlasí.
LF UP bude zařazovat jednotlivé lékaře se souhlasem a podle výukových potřeb pracoviště – vlastní klinika či ústav, nebo na teoretické obory podle potřeb LF UP. Výuka bude probíhat po vzájemné domluvě obou pracovišť v konkrétně stanovených termínech, tj. v určeném dny, či půldny v týdnu podle výše stanoveného úvazku pro LF UP.

4. Úvodní vzdělávací a adaptační období 

Adaptační období je 6 měsíců od nástupu. Společný vzdělávací týden je tzv. všeobecně adaptační či vstupní se zaměřením na získání znalostí, informací a dovedností nezbytných pro efektivní práci v rámci FNOL a LF UP.

5. Kombinovaný 12ti měsíční program 

Program od nástupu zaměstnance do konce června 2018 v rámci FNOL sestává
z jednotlivých bloků. Bloky jsou navrženy podle zařazení do jednotlivých specializačních kmenů.
Prvních 6 měsíců pracovního poměru je povinně absolvováno na domovském pracovišti. Stáže dle vzdělávacího programu daného oboru následují nejdříve po 6ti měsících pracovního poměru a to za předpokladu volné kapacity a domluvy vedení jednotlivých pracovišť.

Pracovní poměr pro FNOL a LF UP 

Pracovní poměr vzniká u obou zaměstnavatelů (pracovní úvazek u FNOL - 0,8, u LF UP - 0,2) a to na dobu maximálně jednoho roku, nejdéle však do 30. 6. 2018.

6. Profesní vzdělávání mladých lékařů v rámci FNOL 

Součástí rozvojového programu je zařazení absolventa do programu rozvoje mladých lékařů. Jedná se o cyklus seminářů, které jsou zaměřeny na rozšíření znalostí a vědomostí z oblasti medicínské, dále má za cíl jejich seznámení s pracovišti FNOL a jejich spektrem poskytované péče.

Program je realizován 1x měsíčně formou přednášek a workshopů. Účast na tomto programu je pro absolventa povinná.

7. Hodnocení 

Absolvent je průběžně hodnocen svým školitelem a nadřízeným a to i na teoretických ústavech LF UP. Součástí hodnocení lékaře absolventa je i hodnocení jeho pracovní angažovanosti, osobnostních schopnosti a dovednosti, jeho postoje a přístup k plnění pracovních povinností.

Recipročně hodnotí lékař absolvent průběh absolventského programu, pracovní podmínky, individuální přístup pracovníků kliniky k lékaři absolventovi.
Na závěr ročního absolventského programu vypracuje přednosta domovské kliniky hodnocení lékaře absolventa, spolu sdílčími hodnoceními zjednotlivých klinik pak dá doporučení pracovní poměr s lékařem absolventem ukončit či prodloužit.

8. Následující období pro lékaře absolventy 

Na základě hodnocení a následného doporučení rozhodne vedení FNOL a LF UP o ukončení či prodloužení pracovního poměru jednotlivých lékařů/absolventů. Lékař/absolvent může při dodržení legislativy (Zákoník práce) ze svého rozhodnutí kdykoli ukončit pracovní poměr.

V případě prodloužení pokračují ve specializačním vzdělávání podle plánu daného oboru. Do období úspěšného absolvování kmene participují na programu „profesní vzdělávání mladých lékařů“ v rámci FNOL.

Prostupnost programu je určována prioritami a potřebami FNOL i LF UP. O každém individuálním případě rozhoduje náměstkyně léčebné péče FNOL s pověřenou proděkankou LF UP a předkládá své návrhy řediteli FNOL a děkanovi LF UP.

V období od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017 budou absolventi LF přijímáni do pracovního poměru do FNOL výhradně cestou Absolventského programu FNOL a LF UP.

 

Závěrečné informace: 

Písemné přihlášky včetně požadovaných náležitostí je třeba doručit na Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, Mgr. Vladimíra Odehnalová nebo zaslat na e-mail: vladimira.odehnalova@fnol.cz, nejpozději do 31. ledna 2017.

Těšíme se na spolupráci

Vedení FNOL a LF UP

www.fnol.cz

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace