Zdravotnictví je synonymem soustavného osobního rozvoje

09 / 11 / 2015

Zdravotnictví jako profesní odvětví rozhodně není lehkým oborem. Ať už se jedná o lékařské či nelékařské zdravotnické pracovníky, jejich příprava na provádění praxe nekončí nikdy. Zákon 95/2004 Sb. ukládá soustavné prohlubování odborné způsobilosti lékařům, zubním lékařům a farmaceutům. Zákon 96/2004 Sb. klade stejné požadavky na zdravotní sestry, porodní asistentky a ostatní nelékařská povolání.

Celoživotním zdravotnickým vzděláváním se dle § 53 odst. 1 rozumí „průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.“ V odstavci 2 je dále uvedeno, že celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Systém celoživotního vzdělávání zdravotnického personálu je v ČR založen na získávání daného počtu kreditů, jež udělují akreditované instituce a organizace v rámci odborných školení, seminářů a kurzů.

Screenshot 2015-11-07 16.59.59

Ovšem samostudium je taktéž velmi důležitá součást vzdělání. V systému je sice za aktivitu celoživotního vzdělávání považováno, ale není dotováno žádnou kreditní hodnotou. Uvědomme si, jaký posun v posledních letech udělaly informační technologie. E-learning je pro zdravotníky bezesporu efektivním nástrojem vzdělávání. Šetří čas i finanční prostředky a přitom je didakticky plnohodnotný. Potřebu vzdělávání i po získání odborné způsobilosti - ať už formou specializačních studijních oborů nebo dalších navazujících programů - potvrdí všechny vzdělávací instituce, které tyto formy vzdělání pro zdravotnický personál organizují,“ dodává Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI, který poskytuje online MBA a LLM studium.

Kontinuální profesní rozvoj pracovníků ze zdravotnické sféry však nezahrnuje pouze vzdělávání po odborné stránce, ale musíme jej chápat v širších souvislostech. To znamená, měli by pracovat i na svém osobním rozvoji, duševní hygieně, efektivním životním stylu, dále na komunikačních dovednostech, organizačních a řídících schopnostech, etickém chování apod. Oblast celoživotního vzdělávání tedy poskytuje širokou nabídku vzdělávacích aktivit od organizovaných akcí (kurzy, workshopy, semináře, stáže, klinické dny, mezinárodní kongresy, konference) až po publikační a přednáškovou činnost či samostudium odborných časopisů a literatury. Poskytovatelů celoživotního vzdělávání je celá řada od vysokých škol, postgraduálních institucí, vzdělávacích institutů, akademií, odborných lékařských společností, profesních organizací až po zdravotnická zařízení.