VFN Praha: Podpora realizace nových projektů

04 / 02 / 2014

Nové projekty z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost ve VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj na realizaci dvou nových projektů v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK). Všeobecná fakultní nemocnice v Praze uspěla v rámci hodnotícího a výběrového procesu OPPK s dalšími dvěma projektovými žádostmi. Od 1. ledna 2014 tak VFN zahájila realizaci projektu Péče o nezralé novorozence a projektu Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky. Projekty jsou realizovány v partnerství s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Cílem projektu Péče o nezralé novorozence, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/21564, je prostřednictvím nově pořízeného přístrojového vybavení zajistit výzkum v oblasti zkvalitnění péče o nezralé novorozence a implementovat do klinické praxe lepší praktiky léčby těchto pacientů. Celkem bude pořízeno 31 moderních zdravotnických přístrojů, zejména inkubátorů, ventilačních systémů a monitorovacích systémů, za téměř 17 miliónů korun.

Projekt přispěje zejména k řešení následujících výzkumných úkolů:

  • Zavedení nových postupů a techniky ve stabilizaci a resuscitace extrémně nezralých novorozenců (tzv. zlatá hodina).
  • Optimalizace umělé plicní ventilace a její vliv na morbiditu nezralých novorozenců (volume target ventilation).
  • Stabilizace plicního objemu neinvazivní ventilační podporou a vliv na zkrácení a snížení potřeby umělé plicní ventilace (bi-level nasal CPAP).

Zhodnocení významu funkční echokardiografie a near infrared spektroskopie (NIRS) pro zlepšení selektivní cílené léčby cirkulačních poruch nezralých novorozenců.

Cílem projektu Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky, CZ.2.16/3.1.00/21565, je prostřednictvím nákupu špičkového přístrojového vybavení zajistit výzkum moderních strategií péče o kriticky nemocné a pacienty s plicní hypertenzí tak, aby výsledky umožnily vznik provázaného a optimalizovaného systému péče s minimalizací utrpení nemocných, komplikací diagnostických a terapeutických výkonů a snížení nákladnosti dané péče. V rámci projektu budou pořízeny 4 přístroje za více než 19,5 mil. Kč, a to systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů, systém pro bed-side monitoraci a dva echokardiografické přístroje.

 

Realizace tohoto projektu přispěje zejména k řešení následujících výzkumných úkolů:

  • Optimalizace pulmoprotektivních a kardioprotektivních ventilačních režimů u kriticky nemocných.
  • Optimalizace strategií pro monitoraci hemodynamiky kriticky nemocných s postižením plicní cirkulace.
  • Upřesnění elektromechanického postižení u nemocných s plicní hypertenzí, u nemocných se zánětlivými kardiomyopatiemi a u pacientů s hereditárními kardiomyopatiemi.
  • Optimalizace strategie a indikací implantací kardioverterů-defibrilátorů a biventrikulárních stimulátorů u nemocných s postižením pravé komory.
  • Optimalizace strategie péče o kriticky nemocné s postižením plicní cirkulace v oblasti intermediární a návazné péče.

 

Na realizaci projektů získá Všeobecná fakultní nemocnice v Praze celkem více než 31 miliónů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj, téměř 2,8 mil. Kč z rozpočtu Hlavního města Prahy a 2,8 mil. Kč dofinancuje z vlastních zdrojů.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Zdroj: vfn.cz

logovfn