Mgr. Miroslav Krutina: Zkusme prolomit bariéry neinformované nedůvěry

06 / 06 / 2016

Mgr. Miroslav Krutina je právník a skutečnost, že také viceprezident Komory Tradiční čínské medicíny (TCM), vypovídá o tom, že odbornost právní potřebují lékaři a praktici TCM stejně, jako medicínskou.

 

Tak jako v jiných profesních oborech může být Komora platformou pro diskuze, vedení odborných aktivit, přehledů a poradenství, garantem a regulátorem, mediátorem při debatě s dalšími profesními skupinami nebo státní administrativou. A to si žádá právní vědomosti a schopnosti, někdy excelentní. Miroslav Krutina má kromě toho i dost dobrý vhled do praxe terapeutických metod, absolvoval jejich studium, výuku a praxi, má přehled o tisícileté historii. Především ale jasnou vizi, jakou pozici by měla TCM zaujmout dnes a do budoucna v oblasti zdravotnictví. 

 

Mgr. Miroslav Krutina

 

V posledních letech sledujeme přibývající možnost využívajících metod TCM pro české pacienty. V čem vidíte přínos, nebo lépe řečeno důvod, aby byla podporována? 

Jsou tady dva základní důvody. Jeden je praktický, TCM samozřejmě dokáže vyřešit spoustu zdravotních problémů, konec konců její mnohatisíciletá tradice není náhodná. Dodnes se řada Číňanů, včetně prominentů režimu, léčí tradiční čínskou medicínou, protože je šetrná, individualizovaná a účinná.

Setkáváme se samozřejmě také s tím, že nejmodernější postupy západní medicíny jsou kombinovány s TCM v těch nejkvalitnějších zařízeních ve světě, včetně Číny, i ve vyspělém západním světě - Austrálii, USA, Izraeli a podobně. Spousta zdravotnických zařízení  přechází na kombinaci těchto dvou postupů tak, aby dosahovali co nejlepších výsledků u svých pacientů. Někdy TCM bývá řekněme podpůrnou metodou, někdy naopak tou hlavní. To je jeden důvod, a druhý? Lidské zdraví je podle mého názoru fenomén velmi osobního charakteru. Lékaři i praktici musí neustále dbát, aby každý jednotlivec měl právo zvážit, jakou metodu si zvolí k dosažení lepší kvality života, lepšího zdraví. Pokud existují někde jinde na světě srovnatelně evidentně účinné metody, nebo více metod, pak je závazkem každé vyspělé civilizace, aby tyto metody v bezpečné formě, a to podtrhuji, zprostředkovala svým občanům, aby mohli volit mezi více postupy.

Na spoustu diagnóz, na spoustu zdravotních problémů neexistuje jednoznačná odpověď bez rizik. A každý má mít právo, podle mého názoru, vyhodnotit si  tato rizika a udělit řekněme svůj poučený souhlas s vybranou léčebnou metodou až potom, co si srovná různé dostupné postupy. Takže jedna stránka je praktická, ano, skutečné zlepšování zdraví v objektivním slova smyslu, a druhá stránka je řekněme spíše osobní, spíše otázkou svobody výběru jednotlivce.

 

Věnujme se teď více Komoře TCM. Sdružuje lékaře, praktiky a další odborníky, schopné praktikovat vybrané metody k odpovídající diagnostice. Nicméně - co je cílem Komory z hlediska legislativy, nikoli přímého výkonu léčby?

Komora by ráda dosáhla toho, aby v ČR byla uznána profese praktik TCM, a aby k tomu bylo definováno nezbytné minimální vzdělání, které by mělo primárně odpovídat tomuto oboru. Nemělo by být substituováno nějakým náhradním vzděláním, které má například lékař “klasické” západní medicíny. To, že se tyto dva obory velmi překrývají, že by i člověk, který absolvuje dostatečné vzdělání v tom oboru východní nebo orientální, popřípadě TCM, měl znát podstatné penzum znalostí klasické medicíny, je dneska zřejmá věc, a také to všechny uznávané vzdělávací instituce ve světě respektují. Své studenty základům západní medicíny učí. Abych to shrnul, jde nám o uznání pro profesi praktika TCM a stanovení standardů vzdělání, které tento člověk má absolvovat předtím, než se může té profesi věnovat. To je pro nás klíčové.

 

Je to tedy vyjádření mise, aby Komora soustředila všechny nástroje k tomu, aby byla uznána profese praktika TCM, nikoli alternativa lékaře, doktora medicíny s naším univerzitním vzděláním? Rozumím tomu dobře?

Ano, chtěli bychom, aby v Čechách mohli legálně působit praktici TCM se specifickým vzděláním.

 

Měli by být v Komoře TCM sdruženi všichni, kdo praktikují TCM?

Jsme předsvědčeni, že Komora TCM by měla být samosprávnou profesní organizací, podobně jako je Česká lékařská komora, Stomatologická komora a Česká advokátní komora, Exekutorská komora apod. Měla by sdružovat všechny osoby, které chtějí nosit titul Praktik TCM.

 

Jaké jsou možnosti získání nebo doplnění kvalifikace, která léčbu metodami TCM umožňuje, pro lékaře a pro nelékaře?

Z hlediska TCM je to pro obě tyto skupiny podobné. Samozřejmě nelékař čelí tomu, že se musí naučit  také nezbytné penzum znalostí klasické medicíny. Zdali to obnáší množství odpovídající dejme tomu třem letům studia klasické medicíny nebo trochu méně či více,  to ponechám povolanějším. Obecně jde o to, aby praktik měl především znalosti z oboru TCM, která tím množstvím materiálu, který musíte nastudovat, si rozhodně nezadá s klasickou medicínou a jinými vysokoškolskými obory. Penzum těch nezbytných znalostí je tak velké, že nejde vtěsnat do krátkodobých kurzů. Studium trvá řadu let a odpovídá délce vysokoškolského studia.  Poskytují je vysoké školy v Číně, USA, západním světě, dokonce i v západní Evropě. Samozřejmě je to velmi nákladná a složitá věc.

V ČR je několik kurzů, které působí na úrovni pěti let, což už je penzum, které naše Komora je ochotna akceptovat jako dostatečnou dobu, zvláště pokud by k tomu ještě bylo přibráno nějaké celoživotní vzdělávání, tedy že praktici po absolvování se budou dále dovzdělávat podobně, jako lékaři klasické medicíny, kteří musí také neustále obnovovat znalosti a absolvovat množství školení či kurzů.

 

Může existovat nebo vzniknout postupně něco jako “česká škola TCM”, nebo je v zadání, a hlavním smyslem, držet se původních postupů čínských - historicky zakotvených, včetně všemožných předpisů, omezení a návodů?

Zase jenom krátce. Pokud vím, je absolutní majorita těch informací zakotvena a prověřená léty praxe v Číně, v intervalu až tisíce let. Tyto základy nelze měnit. Ovšem samozřejmě při jejich respektování je možné přizpůsobit léčebné metody zejména dávkováním, volbu směsí, někdy možná i volbu celkovou v rámci diagnostiky, diagnostické postupy přizpůsobit fenoménu evropského člověka, který má určitá specifika, která je nutné respektovat. Žije v jiném prostředí, má jiné dispozice, reaguje na léčbu TCM jinak.

Obecně, jestli to mohu takto říci, je evropský pacient nebo klient citlivější na tuto léčbu. To například znamená, že stačí menší, citlivější dávkování a podobně.

 

Kde vidíte největší legislativní problém, který omezuje nebo zpomaluje zavádění TCM pro české pacienty?

Tak především: momentálně právní úprava v podstatě neexistuje. Na druhou stranu už dnes lékař, který je povolán k tomu i zákonem, aby léčil neboli dosahoval zdravotního léčebného účinku u svých pacientů, už může dnes, při splnění dalších kritérií, aplikovat principy TCM. Nesmí samozřejmě poškodit pacienta. Takže lékaři už dnes mají legislativní prostředí tomu přizpůsobené, aby postupy TCM využívali. Protože však nejde o standardní postup lege artis, zejména u bylinkové léčby, tak budou odpovídat za výsledek. A pokud se cokoli nepodaří, pokud budou negativní následky, pak si to neobhájí. Tedy odpovídají za to, že se pacientovi nic nestane. Ale lékař může, pokud k tomu jsou důvody a pokud je přesvědčen o tom, že zdraví jedince to je prospěšné a že to je vhodná cesta, zvolit i tu netradiční, která není popsána v běžných postupech. Nese si však svá rizika za metody, které aplikuje a za jejich výsledky. Jeho ochrana je menší, než kdyby postupoval klasickým standardním předepsaným způsobem, který je znám tzv. lege artis, tedy, že respektuje a využívá dostupné zdroje západní vědy, které  klasifikují jím použitou metodu jako uznanou a akceptovanou.

Problém je u nelékařů - lidí, kteří nemají absolvovanou západní medicínu. Ti jsou v současné době, bez ohledu na to, jak hluboké mají znalosti, v pozici jakýchsi léčitelů. To je neuvěřitelný stav.

Je obecné známo, že pokud se někdo zabývá TCM, dostatečně vystudoval dostatečné množství vzdělávacích aktivit, vystudoval například vysokou školu v Číně, má dostatečnou klinickou praxi, tak je plně kvalifikován k výkonu praktika TCM - ale legislativně v ČR na to pamatováno není. V současnosti jsme svědky jakýchsi výjimek, které uděluje Ministerstvo zdravotnictví praktikům ve zdravotnických zařízeních v Čechách. Jsou to zatím jednotlivci, ale myslím si, že je to potenciální cesta, jak otevřit a v budoucnu zakotvit i to, za jakých podmínek může člověk, který by neabsolvoval západní medicínu, praktikovat TCM.

Myslím si, že je to velmi důležitý úkol i pro Komoru TCM a opakuji, že motto by mělo hlásat primárně bezpečnou praxi TCM a druhotně klást důraz a pozornost na to, aby měla své účinky. Jinak by si samozřejmě nenašla své zákazníky.

 

Vy jste současně právník a viceprezident Komory, co by se tedy podle vás mělo udělat nejdříve z hlediska zprůchodnění legislativy a uvolnění toho procesu? 

Právě teď je velmi bouřlivé období, kdy dochází ke změnám, a  právník je tam potřeba, i proto jsem viceprezident. Výhledově doufám, že právník v představenstvu Komory nebude muset být, nebude tam mít co dělat, a že předsednictvo bude složeno ze samých kapacit a rad starších moudrých. Lidi jako já budu skutečně jenom pouze v rovině služeb.

Co se má udělat nejdříve - já si myslím, že se musí prolomit bariéra neinformované nedůvěry mezi odborníky, mezi odbornými stavy.

Samozřejmě, že mezi západními lékaři klasické medicíny je spousta jednotlivců, kteří ve své klinické praxi tíhnou k alternativám, pokud jsou bezpečné a účinné.

Čínská medicína má tu výhodu, že je tak dokonale popsaná, že pokud jen trochu chcete, tak v tom vědeckost na bázi empiria poznáte, a tudíž nedá tolik práce, abyste pochopil, že metody jsou měřitelné, mají předvídatelné výsledky a s trochou opatrnosti se můžete na toto pole začít pouštět. Problém je v tom, že skutečně kvalitně aplikovat TCM můžete pouze tehdy, když máte plné vzdělání TCM. Myslím si, že by se měli západní lékaři, a zejména ti, kteří jsou v rozhodovacích funkcích ať již na ministersvu, Poslanecké sněmovně, Senátu, ČLK nebo ve zdravotnických zařízeních, seznamovat s tím, jak skutečně TCM funguje. Jestli je přínosem pro pacienty, jaké má výsledky, jestli je skutečně bezpečná. Velkou příležitostí je projekt Kliniky TCM ve FN Hradec Králové,  a já doufám, že nebude ojedinělým experimentem na našem území, že jich bude přibývat. Jak víme,  zájem o vyšetření a léčbu je enormní, absolutně není možné, aby ho hradecká klinika naplnila, ale vidíme to také u praktiků, kteří se jakožto lékaři rozhodli, že budou poskytovat TCM. Pokud absolvovali vzdělání v Číně nebo mají jinou erudici, velmi rychle se to o nich ví a mají přeplněno. Poptávka po TCM je tak ohromná, že ji nelze uspokojit. Mimochodem to je také přece signál, že to funguje. Uvědomme si, že to lidé platí ze svého, že se k praktikům vracejí s jinými problémy, které mohou mít v budoucnu. To znamená, že jim asi pomohli, že to asi mělo výsledky, a klienti jsou navíc ochotni si to ze sta procent zaplatit. TCM není hrazena pojišťovnou, takže je třeba, aby se blok odpůrců zamyslel nad tím, jestli na tom přece jen něco není, pokud jsou lidé (a Češi jsou šetrní a spořiví) ochotni sáhnout do svého a zaplatit si za evidentní zmírnění problémů a zdravotních komplikací, zlepšení svého zdraví a života.

 

Komora Tradiční čínské medicíny (TČM)
je spolek, jehož cílem je podporovat dobré jméno Tradiční čínské medicíny, sdružovat a zastřešovat praktiky TČM, dbát o jejich odbornou zdatnost a poskytovat informace veřejnosti. Tradiční čínská medicína je celostní léčebný systém vycházející z moudrosti starověké Číny. Celostní pojetí člověka a důraz na preventivní přístup jsou již desítky let velmi pozitivně přijímány v zemích Evropy, severní Ameriky i Austrálie. V České republice je oblast zatím pro klienty nepřehledná a těžko mohou zkontrolovat kvalitu praktika.

Naším cílem je zprůhlednit situaci pro klienty a tím chránit jejich zdraví. Zároveň podporujeme praktiky s kvalitním vzděláním, kteří provozují svou praxi řádně. Snažíme se tak šířit dobré jméno čínské medicíny v České republice. Podobně jako jiné profesní komory dbáme na celoživotní vzdělávání svých členů, podporujeme postgraduální vzdělávání praktiků, provádíme osvětovou činnost a koordinujeme výzkum v oblasti.

 

Služby veřejnosti
Garantujeme kvalitu vzdělání praktiků TČM Nabízíme z řad svých členů seznam praktiků TČM splňujících kriteria odbornosti Informujeme o situaci TČM ve světě a na našem území.

 

Komora TCM