PhDr. Helena Volechová: Naše komunitní centra doslova jedou na plný plyn

31 / 08 / 2019

Pomáhat a podporovat ty, kteří jsou odkázáni na pomoc jiných. To je posláním Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, jehož zřizovatelem je MČ Praha 5. Centrum, které je otevřeno pro klienty všech věkových kategorií, nabízí celou škálu služeb, včetně kulturních, vzdělávacích a volnočasových. Jak říká ředitelka této organizace, PhDr. helena Volechová: "U nás je vše možné."

Máte přehled , kolik seniorů nebo lidí, kteří potřebují zdravotně sociální péči v městské části Praha5 žije?

 MČ Praha 5 má 84 165 obyvatel,  z toho zde žije 19 tisíc seniorů. Naše  Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o (dále jen CSOP) zajišťuje péči o zdravotně a tělesně postižené občany od 35 let věku a o seniory z městské části Praha 5 dvěma registrovanými službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterými jsou pečovatelská služba a odlehčovací pobytová  služba v Domě sociálních služeb Na Neklance 15, Praha 5.  Pečovatelská služba  je poskytována klientům v nepřetržitém  provozu , 365 dnů v roce.  Funguje ve všední dny od půl osmé od rána do půl osmé do večera, včetně  sobot, nedělí a svátků. Služba je určena občanům, kteří  mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, což jsou především senioři.  Je také ale poskytována občanům se zdravotním a tělesným postižením, starším 35 let a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  Do terénu vyjíždí pečovatelky i o víkendech a svátcích právě k těm, kteří službu potřebují, jsou osamocení a jejich zdravotní stav vyžaduje každodenní péči, takže nemohou zůstat bez pomoci druhých. Pečovatelská služba však poskytuje své služby i přímo  v Domě s pečovatelskou službou v Zubatého ulici č.  10, Praha 5 a v bytech zvláštního určení, které jsou integrovány v bytových domech. Jen kapacita této  služby je 700 klientů ročně.  Počet žadatelů , kteří potřebují zdravotně sociální péči, nejen zajištění služeb již zmiňovaných pečovatelských úkonů, ale potřeba pobytových služeb a odlehčovacích služeb, domácí ošetřovatelské péče  každoročně vzrůstá.  Nejen naše pečovatelská služba, ale určitě každý z nás má okolo sebe každodenní zdánlivě obyčejné příběhy lidí, kteří hledají, potřebují nebo přímo volají o pomoc. Někdy jim brání překonat strach, ostych a obavy udělat první krok do velkého neznáma. Totiž rozhodnout se a požádat o pomoc, o které ani možná nevědí, že existuje a může být nablízku.  Pokud totiž právě v těchto životních příbězích začneme být všímaví a hrát byť i nepatrnou roli, využijeme umění těmto lidem naslouchat a poradit, můžeme je přinejmenším nasměrovat zpátky na aktivní cestu jejich životem, prodloužit jim ho a každopádně i usnadnit.  A co je podstatné, vrátit jim naději a radost ze života.  Ale mnohdy jim i prostě „jen zachránit život“ a o to tady jde……

Máte velká komunitní centra. Jaký je o ně zájem?

Pryč je doba, kdy bylo hlavním cílem v péči o seniory zabezpečit jejich základní životní potřeby. V době, kdy se věk seniorů prodlužuje, stává se nedílnou součástí „ moderní péče „ o seniory jejich aktivizace. Ruku v ruce s prodlužujícím se věkem seniorů se dostává do popředí prevence fyzického a duševního zdraví a stárnutí seniorů, která spočívá spolu s dodržováním zdravého životního stylu i v tělesných aktivitách a dostatečném zatěžování a trénování mozku a udržování si intelektuálního rozhledu.  Naše centrum má pro seniorskou veřejnost vytvořený funkční a provázaný systém poskytování sociálních služeb a aktivizačních programů. Na Praze 5 máme dvě komunitní centra -  Louku, U Královské louky 5, a Prádelnu, Holečkova 38a. Obě mají svou bohatou historii  a v současné době plní zejména pro seniory poměrně podstatnou roli v jejich životě. Společnou filosofií postupného vzniku obou center bylo vytvořit pro občany z Prahy 5 a nejen pro ně prostor pro setkávání, seberealizaci a vzájemné sdílení.  Nazvali jsme ho multifunkčním  cowerkingovým prostorem, kde vše je možné….  Začínali jsme od uskutečňování doslova přání, námětů a nápadů těch, kteří sem přicházeli, někdy i jen tak ze zvědavosti, bez cíle. Naslouchat jim, aktivně je vtahovat  do dění a uskutečňovat s nimi doslova jejich přání se vyplatilo. V současné době obě centra fungují na bázi celoživotního vzdělávání jako vzdělávací akademie třetího věku se širokým spektrem nabídky   kulturně společenských a volnočasových aktivit, ale i jako prevence osamocení seniorů. A právě tento záměr je společným jmenovatelem velkého zájmu návštěvníků z řad především seniorské veřejnosti. Mnozí z nich mají nabitý program během celého týdne tak, že navštěvují kurzy a akce v obou centrech a jejich diář je plný. V každém komunitním centru si návštěvník najde svůj osobitý, tématický program pro seberealizaci , vzájemné sdílení a  navazování společných kontaktů. Máme radost, že komunitní centra doslova jedou na plný plyn.

Veteránská" fáze života už nemá podobu vejminku, lavičky a procházky s pejsky. Nabízíte aktivní stáří, programy, koncepty…?

Naprosto souhlasím. Vycházíme z toho, že „veteránská fáze“ je období, kdy si konečně můžete dovolit dělat to, co si nemůžete dovolit dělat, když musíte chodit do práce a plnit pracovní a rodinné  povinnosti .  A spousta právě veteránů si neuvědomuje, že tady se spouští ta radostná etapa života aktivního stáří, kterou je přeci škoda neprožít.  A právě v komunitních centrech je možné se přesvědčit, že to jde se bavit, vzdělávat, pracovat na sobě, zbavit se předsudků stáří… Programy a projekty jsou realizovány tak, aby splňovaly především požadavky svých návštěvníků , kteří se přímo podílejí i na jejich organizaci.  Skoro všechny oblasti a tématiky okolního dění jsou zde více či méně zastoupeny. A proto nabízíme například vzdělávací programy, zaměřené na jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, kurzy na PC a práce s digitální technikou, fotografické kurzy, kurzy grafologie. Kurzy malování pořádáme jak v interiéru , tak i s plenérem, tzn. že malujeme venku, přímo v přírodě, v nádherných parcích Prahy 5 a okolí. Výtvarné kurzy a workshopy jsou zaměřené jak na  výrobu doplňků, šperků, broží z různých materiálů, které zcela běžně najdete doma nebo v přírodě, máme ale i projekty pro kutily, oblíbené jsou i  kurzy komunitního  šití. Kurzy floristiky jsou zaměřené na vazbu z přírodních materiálů, učíme se  floristické vazby z různých zemí světa , ale zaměřujeme se i na historii floristiky, tradiční sezónní vazby věnců,  velký zájem je i o kurzy bytového designu a tvorby doplňků, které  jsou zaměřeny i na vytváření pocitových mapy, věnujeme se  interiéru domácího prostředí.  Všechny kurzy jsou nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé a všechna absolutoria jsou slavnostně ukončena. Naše Akademie zdravého životního stylu a zdravého stárnutí se zaměřuje především na prevenci, zdravotní tématiku a  poradenství. Na akademii navazuje  projekt pohybových aktivit, který je každoročně rozšiřován pro velký zájem aktivních seniorů a seniorek, kteří rádi pravidelně cvičí . Pořádáme kurzy zdravotního a stabilizačního cvičení, jógy, taichi, pilates, tanců, orientálních břišních tanců,  turnaje ve stolním tenise. Jezdíme a chodíme  celoročně na výpravy za poznáním a historií na tématické výlety, procházky  s komentovanými prohlídkami pamětihodností měst a  magických míst, na našich stránkách najdete trasy pro výlety s tajenkou, navštěvujeme pražské kavárny a místa svého mládí. A samozřejmě pěstujeme i kulturu, v rámci kulturních akcí je oblíbený projekt vzpomínkových medailonků ze života a ukázky z  tvorby českých a světoznámých uměleckých osobností, lektorkou je seniorka z Prahy 5. Každý její medailonek je opravdovým zážitkem.   V komunitních centrech pořádáme oblíbené cestománie nejen pro ty, kteří nemají  možnost cestovat, ale i pro ty, kteří se chtějí podělit o své zážitky z cest.  Realizujeme přednášky, semináře, ičajovny , ikavárny, ale i mezigenerační ičajovnu pro rodiče, babičky, dědečky , kteří si chtějí vyřizovat pracovní věci na PC a o jejich děti, které přivedou sebou je postaráno ve výtvarné dílně,  volnočasové programy , ve kterých si  mají možnost senioři procvičit například paměť formou testů, kvízů , deskových her a reminiscenčních kurzů, které podporují a rozvíjejí jejich kognitivní funkce. Senioři si v  komunitních centrech  zvykli sami organizovat  řadu kurzů,  seminářů , setkání, workshopů, výletů,  které je motivují k dalším společným aktivitám , setkáním a zážitkům na které se těší. 

S touto etapou souvisí i zdravotní péče. Staráte se o klienty DSP, osamělé seniory?

Součástí poskytování sociálních služeb a zdravotní péče v provozech  se stala komunitní forma práce s klienty formou aktivizačních programů nejen pro aktivní veterány z komunitních center Louka  a Prádelna,  ale i pro klienty například z Domu sociálních služeb s pobytovým odlehčovacím zařízením  a Domu s pečovatelskou službou. V pobytovém odlehčovacím zařízení probíhají specifické aktivizace individuální a skupinové pod vedením profesionálního týmu odborných pracovníků, zdravotnických pracovníků a pečovatelek. Individuálně formou nácviku například chůze, pohybu na lůžku, nácviku sebeobslužné péče.  Ve skupině také vedle zdravotních a pohybových cvičení, realizujeme cvičení paměti a reminiscenční aktivity, které podporují, rozvíjejí a pomáhají udržet mentální schopnosti seniorů. Klienti se mohou zapojit i do zahradní terapie, sázení rostlin v atriové komunitní zahradě, využívají i individuální i skupinové canisterapie, realizují se zde  tvořivé dílny, vyrábí se s klienty   různé doplňky a předměty zejména pro radost a dárky pro  příbuzné , známé.  Pro tyto klienty je velmi důležité navazování společenských kontaktů při pravidelných setkáváních  se při různých významných příležitostech  jako jsou oslavy narozenin v kavárničce domu  a kulturních akcí a vystoupení hostů. Těchto aktivit se zúčastňují i jejich rodinní příslušníci, kteří se naučili  zde  být  i pravidelnými hosty. Nejenže se účastní aktivit, ale i pomáhají s vytvářením kulturních programů a oslav. Svým rodičům, známým, přátelům, kteří jsou momentálně v zařízení projevují  tak svou sounáležitost a oporu. V některých případech tak dochází i ke zlepšování a ztmelování vztahů v rodinách a navazování dlouhodobých přátelství, která přetrvávají i po dobu, kdy klient naše zařízení opouští. Pozitivně  tyto aktivity ovlivňují zdravotní stav klientů a jejich psychiku a prožívání. Další aktivizační programy se realizují v Domě s pečovatelskou službou , kdy klienti sami projevují  zájem se setkávat,  společně prožívat a nebýt sami se svými problémy. Setkání probíhají  ve společných prostorách domu, klubovně s malou kavárničkou,  kde se všichni cítí příjemně .  Pod vedením aktivizačních  pracovníků  se zde prostřednictvím reminiscenčních technik  odvíjejí a předávají životní příběhy a zkušenosti. Organizují se cestovatelská odpoledne a připravují se další programy.  Tyto aktivizační programy jsou zde v současné době již běžnou a nepostradatelnou součástí života domu. Komunitní centra  znamenají úzké propojení nabídky aktivizačních a volnočasových aktivit se všemi středisky centra a sociálními službami.  Někteří aktivní seniorští návštěvníci z komunitních center  se naučili spolupracovat  se středisky centra a vytvářejí tak pro klienty další aktivity pod heslem  „Senioři seniorům“, což bylo a je naším společným cílem.  

Zaměřujete se na psychologickou nebo psychosomatickou pomoc?

U klientů, kteří potřebují psychologickou nebo psychosomatickou pomoc,  zprostředkováváme kontakty na zajištění odborné péče v této oblasti nebo přímo zařizujeme pro klienty tuto péči u odborníků. Pracujeme s klienty, ale i s jejich rodinami a snažíme se upozorňovat na rizika podcenění právě změn v  psychice a psychosomatice klientů. Obzvláště rodiny mají tendenci nevidět a nereagovat na podněty, které signalizují problém. Většinou je důvodem psychicky i fyzicky náročná péče rodinných příslušníků o seniora. Odbornou psychologickou péči je nutno rozvíjet právě pro seniorskou populaci a nepodceňovat ji.

Máte nabídky pro veterány různých sportovních disciplín, kondiční bežce, tenisty, nebo třeba jen turisty?

Naše aktivizační programy a nabídky kurzů pro veterány jsou vytvořeny tak, že  vycházejí z poptávky samotných návštěvníků komunitních center a i oni si uvědomují, že  sport je pro veterány velmi důležitý. Na tomto poli je mnoho možností, jak sport podporovat a nebát se ho provozovat i komunitně právě ve veteránském věku rozvíjet,  včetně turistiky a cestování.  Věřím, že sportovců veteránů nám bude přibývat , tak jako i aktivit pro ně.

Máte v plánu rozšířit možnosti ubytování, prostory pro cvičení, stravování , kulturu?

Městská část Praha 5 bude realizovat v příštích letech  projekt výstavby a rekonstrukce  tří moderních domů s pečovatelskou službou. Tyto projekty obsahují potřebu multifunkčnosti služeb pro seniory již i s novými  prvky pro rozvoje aktivit, péče o duši i tělo a také  i komunitní prostory a zázemí pro aktivizační, vzdělávací, sportovní , kulturní a společenské vyžití seniorů včetně prostor pro společné stravování.  Dále zde senioři budou využívat i   wellnessových  služeb. Ty  již provozujeme v Domě s pečovatelskou službou v Zubatého 10, Praha 5,  kde bylo v minulém roce otevřeno moderní wellness centrum pro seniory splňující požadavky a poptávku po těchto službách. Senioři zde využívají  nabídky různých druhů masáží, pedikůry, manikůry, koupelí ve speciální vaně s hydromasáží, kadeřnictví. Ve společenské místnosti, která je součástí centra  se realizují aktivizační, reminiscenční, kulturní a společenské programy. Součástí je i  komunitní zahrada pro seniorskou veřejnost  s možností relaxace, zahradní terapie a  společného setkávání a cvičení venku.  

Text: Redakce

Foto: Archiv CSOPS