MUDr. Marie Marsová, AGEL: Rozvoj technologií omezuje byrokracii a zvyšuje kvalitu zdravotní péče

MUDr. Marie Marsová, AGEL: Rozvoj technologií omezuje byrokracii a zvyšuje kvalitu zdravotní péče
foto: www.prostejovsky.denik.cz/MUDr. Marie Marsová, AGEL
18 / 10 / 2021

Nemocnice přímo řízené ministerstvem zdravotnictví nebo zřizované krajem by měly koordinovat rozvoj IT technologií v rámci dané nebo připravované státní koncepce. Jedním z největších „hráčů“ mezi nestátními organizacemi je AGEL, a.s., spravující přes dvacet zařízení.

Budou technologická řešení v době, kdy se přesouvá komunikace s pacienty do virtuálního prostoru a na online,  také technologicky a provozně na výši?  Odpovídá 1.místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL a.s., MUDr. Marie Marsová, MBA.

Elektronizace a digitalizace zdravotnictví předbíhá očekávání a předpoklady. Jak se to projevuje ve vašich nemocnicích?

Elektronizace zdravotnictví je velmi široký pojem zahrnující značné množství oblastí, kde elektronizace může být aplikována v praxi tak, aby došlo zejména k eliminaci byrokracie a naopak ke zvýšení efektivity a kvality poskytované péče.  

V rámci skupiny AGEL již dlouho využíváme synergického efektu – většina našich zdravotnických zařízení (s výjimkami některých ambulancí) pracuje s jednotným informačním systémem, což umožňuje mezi sebou efektivně sdílet data tak, aby ošetřující lékař pacienta mohl vidět jeho zdravotní historii, pokud byl ošetřen v některém z našich zařízení. Samozřejmě dodržujeme pravidla bezpečnosti a GDPR. Takto maximálně eliminujeme zbytečná vyšetření, které mohou zatížit jak pacienty samotné, tak samotný zdravotní systém.  

Dalším faktorem elektronizace, která se v současnosti ve skupině AGEL děje, je postupná digitalizace všech zdravotních záznamů s cílem eliminace ručně psaného záznamu. Touto digitalizací dosáhneme efektivního nakládání se zadanými daty, která nebudou končit na papíře, ale vytvoří se mohutná datová základna, jenž bude sloužit k dalšímu zdokonalování zdravotní péče, její kvality a bezpečnosti. Do budoucna je pak logickým krokem automatizace procesů a zejména zapojení umělé inteligence, která nám bude pomáhat ještě efektivněji analyzovat a zpracovávat získaná data.  

A naše Komplexní kardiologické centrum Třinec – Podlesí již v dnešní době pracuje nejenom s 3D tiskem svých cílových řešení, ale rovněž s virtuální realitou napomáhající důkladné přípravě lékařů ke složitému výkonu. Toto je už naše současnost.

Rozvíjí se online komunikace s pacienty. Nabízíte podobnou péči? Online poradny, diagnózu na dálku...

Toto je oblast, kterou máme dopodrobna již analyzovanou, a mohu prozradit, že aktuálně se již připravuje komplexní portálové řešení jak pro naše klienty, tak pro naše obchodní partnery, které bude řešit danou problematiku opravdu komplexně. Tzn. neuvidíme pouze online poradnu, ale provázaný systém, který bude řešit mnoho oblastí zdravotní problematiky pacientů a poskytovatelů zdravotní péče. Klademe si za úkol nemalý cíl, který ovšem bude mít velký přesah v rámci současných řešení.

Některé společnosti provozují virtuální kliniky a kombinované služby klientům – registrace, termíny, připomínání a podobně. Máte podobný systém?

Tato otázka úzce souvisí s předchozí, protože je to jedna z oblastí, která podle nás má být zakomponována do komplexního řešení této problematiky. Čím více bude řešení pro naše klienty kompaktní a univerzální, tím snadnější a přirozenější bude pro naše pacienty tendence k využívání těchto řešení. Proto, ačkoli bychom již toto řešení mohli nabídnout, chceme jít cestou centralizace a využití maximální synergie jednoho produktu, který bude zaujímat více řešení najednou.  Bude v sobě zahrnovat jak komunikaci s lékaři jiných zdravotnických zařízení mimo společnost AGEL, komunikaci s pacienty, objednávání na plánovaná vyšetření, volná místa včetně např. parkování, oznámení o organizačních změnách, krizová hlášení.

Pokud působí AGEL v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, zřizovaných krajem, řídíte se v případě pandemie a podobných situacích pokyny kraje, krajské hygienické stanice, spolupracujete s IZS a dalšími složkami?

Pro naše zdravotnická zařízení je samozřejmostí, že spolupracují se všemi složkami IZS, denně na našich urgentních příjmech se ZZS. V případech pandemie se řídíme pokyny MZ, hygienických stanic a aktivně vystupujeme na jednáních krizových štábů krajů či obcí. Domnívám se, že právě pandemie onemocnění Covid prokázala, že jsme byli a jsme iniciativní ve všech ohledech této péče – ať se již pacientů v jejich domácím prostředí.

Přineslo vám období minulých dvou let přes extrémní výkyvy nějaké pozitivní zkušenosti?

Mimořádná období krystalizují charakter – a poznatky z našich nemocnic jsou v tomto veskrze pozitivní. Nejenže lékaři a sestry z různých oddělení pomáhali tam, kde bylo nejvíce třeba.
Dokonce i sami ti, kteří se nákaze nevyhnuli, darovali po svém vyléčení plazmu bohatou na protilátky a pomohli tak zkrátit léčbu dalších pacientů trpících koronavirovou infekcí. A další pozitivum – v této těžké době jsme se dokázali semknout, mnoho dobrovolníků pomáhalo v nemocnicích, podporovalo zdravotníky. Kéž by zodpovědnost, spolupráce a solidarita mezi lidmi přetrvávala i nadále!

Další pozitivní zkušenost je rozvoj elektronizace zdravotnictví. V našich lůžkových zařízeních jsme již měli před pandemií zaveden jednotný systém vedení elektronické zdravotnické dokumentace, a právě to zjednodušilo vedení Covidových jednotek na různých odděleních a s lékaři a sestrami různých odborností.

Využíváte někde pro své klienty doplňkové metody jako jsou například čínská medicína, jóga, balneologické postupy?

Zdravotnická zařízení AGEL mají rozsáhlé portfolio poskytované péče – od péče ambulantní po urgentní a akutní medicínu až po následnou péči. Především v následné péči využíváme některé doplňkové metody, jako je canisterapie, muzikoterapie a ošetřovatelská rehabilitace. 

Autor: Redakce

Foto: www.agel.cz

Tagy článku