MUDr. Gustav Berlinger: Naplňovat potřebu pozitivních pocitů

20 / 01 / 2014

MUDr. Gustav Berlinger je náměstkem pro léčebně-preventivní péči Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Pracuje zároveň i jako primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Tedy člověk, lékař, profesionál, velmi povolaný vyjádřit se k tématům, na něž jsme se ptali:

 

Nemocnice Pod Petřínem má v očích veřejnosti jistou aureolu výjimečného místa. Důvěra, pocit bezpečí, spolehlivost, zodpovědnost... to jsou pocity, které každý člověk v případě ohrožení zdraví přirozeně hledá. Nabízíte jejich naplnění?

Naplňovat důvěru, pocit bezpečí a další pozitivní lidské pocity není jednoduchou záležitostí, tyto hodnoty se nevytváří ze dne na den. Naše nemocnice oslavila v roce 2013  20 let samostatné existence. Majetek nemocnice byl opět navrácem řeholnímu řádu – Milosrdným sestrám Sv. Karla Boromejského. Především  příklad sester Boromejek a zejména jejich osobní přístup k pacientům postupně přerůstal i na vedoucí lékaře, mladší lékaře a sestry. Na jednotlivých odděleních se tak vytvořily dobře sehrané týmy lékařsky i lidsky. Právě dobré vztahy mezi zdravotníky velmi pozitivně a uklidňujícím způsobem působí na pacienty. Nemocnice neovládá samozřejmě celé spektrum medicínské činnosti. Ty, které memáme k dispozici, pacientům nenabízíme a pokud je vyžadují, snažíme se je vyjednat jinde. Ovšem eventuální doléčení i specializovaného zákroku v jiné nemocnici můžeme dobře poskytnout i na našich lůžkách. V tom vidím tu spolehlivost a zodpovědnost naší nemocnice. Vyvolat výše uvedené pocity jsou vždy vázány na behaviorální schopnosti jednotlivých zaměstnanců. Nicméně účast našich zaměstnanců v pravidelných školeních v lékařské etice zvyšuje naděje na naplnění pozitivních pocitů u našich pacientů.

 

Platí tato "aureola" i pro Vaše kolegy lékaře? Vnímají Vás jako přestavitele instituce profesně stejné, nicméně s principy, řekl bych - na vyšší úrovni?

Naši lékaři rozhodně maximálně naplňují principy lékařské etiky. Zde se spojuje ona "aureola" s profesionálním přístupem k jednotlivým pacientům a jejich nemocem. Lékaři respektují loajalitu k náboženskému i politickému vyznání. V případě nevyléčitelných nemocí nebo vysoce nepříznivé prognózy jsou schopni postupně tyto skutečnosti krok za krokem sdělovat pacientům i jejich příbuzným. Existuje zde široká možnost spolupráce i v duchovní službě.

 

Co to dnes znamená, laický termín církevní nemocnice, můžete to přiblížit?

Církevní nemocnice v této konkrétní situaci znamená to, že zřizovatelem je církevní organizace – v tomto případě řeholní řád. Jinak se ovšem nemocnice řídí všemi zdravotnickými zákony, které jsou pro ni zcela závazné. Navazuje smlouvy se zdravotními pojišťovnami a je zcela otevřena všem pacientům jakékoliv víry i bez vyznání. Věřícím je poskytována duchovní péče v rozsahu jejich přání. Nemocnice poskytuje akutní i chronickou péči a širokou paletu ambulantních činností, tak jako ostatní srovnatelné nemocnice.

 

Jak vidíte Vy osobně, jako profesionál a zkušený odborník, současnou situaci nemocnic a oblast zdravotnictví?

V sočasné době je velká tendence koncentrovat lékařskou péči do větších nemocničních zařízení. Je to racionální pro léčbu velké části pacientů, u kterých je nutná větší spolupráce odborných oddělení, čili více konziliárních odborníků. Tím vzniká jakási páteřní síť nemocnic, která by měla zajistit především superakutní péči. Vedle toho mohou existovat menší nemocnice s režimem plánovaných výkonů, které nepotřebují širší týmy odborníků. Mohou to být například kýlní či laparoskopická centra, všeobecná  interní oddělení, akutní rehabilitační stanice, ale i doléčovací oddělení formou následné péče. Síť zdravotnických zařízení by se tedy měla řídit státní zdravotní politikou, a tedy tvorbou sítě nemocnic.Tím by se v prvé řadě mělo zabývat ministerstvo zdravotnictví. Ekonomickou situaci v nemocnicích komplikovala v loňském roce úhradová vyhláška, nejsem si ale vědom, že by tím byla ohrožena kvalita a dostupnost lékařské péče v nemocnicích.

 

Myslíte si, že je zásadní rozdíl mezi státními a nestátními, nebo komerčními, nemocnicemi?

Rozdíl mezi státními a nestátními nemocnicemi je ve zřizovateli. Je vždy otázkou, jakou má zřizovatel představu o fungování nemocnice a její začlenění do sítě zdravotnických zařízení. Zatím všechny fakultní nemocnice zřizuje stát a jsou zde také koncentrována specializovaná pracoviště. Lze si ale také představit nestátní zařízení s vysoce specializovanými odbornostmi a smlouvami se zdravotními pojišťovnami. U komerčních nemocnic bude určitě záměrem realizovat s pojišťovnami výkony dobře placené, nebo vůbec poskytovat péči mimo zdravotní pojištění.

 

Věnujete se dalšímu vzdělávání lékařů, seminářům a příbuzným aktivitám. Co chystáte na rok 2014?

Celoživotní vzdělávání lékařů je nezbytnou součástí jejich členství v Lékařské komoře. Proto v rozpočtu každého oddělení naší nemocnice je finanční částka na možnost proplácení poplatků při vzdělávacích akcích. Je žádoucí, aby se každý lékař alespoň jedenkrát do roka zúčastnil kongresu či semináře pořádané příslušnou odbornou společností na celostátní úrovni. V roce 2014 budeme oslavovat 160 let založení původní nemocnice a předpokládáme čtvrtletní semináře pro praktické lékařea poliklinické specialisty. Nemocnice se bude také v přístím roce připravovat na akreditaci kvality ve spolupráci se Státní akreditační komisí.

 

Děkujeme za rozhovor.