Miloš Růžička: Pražské zdravotnictví je srovnatelné s evropským

23 / 08 / 2019

Opakovaně byl zvolený starostou Městské části Praha-Ďáblice a do zastupitelstva MHMP. Je v čele Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas, a téma zdraví vnímá jako klíčové. Z jeho úhlu pohledu jde nejen o zdraví veřejné, prevenci a civilizační choroby, ale i úctu k matkám, všem metodám, účinným pro zlepšení stavu nemocných a posílení standardní léčby. Důležité je i právo na kvalitní životní prostředí pro všechny. Hlavní město mu tedy dává hodně inspirace i důvodů k pilné práci. Ing. Miloš Růžička:

Potřebuje Praha metropolitní nemocnici?

Praha je z pohledu celorepublikového zdravotnictví velmi výjimečným krajem, ale její obyvatelé i návštěvníci si ji rozhodně zaslouží. Záměrně říkám, že je „krajem“, protože i Praha je nejen obcí (městem), ale také krajem se všemi kompetencemi a povinnostmi kraje. A každý kraj se stará, nebo by se měl starat i o krajskou úroveň zdravotní péče. Tedy zřizovat a provozovat svou síť zdravotnických zařízení, tedy včetně nemocnic.

Praha je přirozenou metropolí středoevropského regionu, na jejím území je soustředěno také hodně nemocnic a specifických pracovišť republikové úrovně, které zřizuje stát nebo soukromí investoři. Díky tomu se krajské zdravotnictví v Praze nerozvíjelo tak, jak by si Pražané i ostatní návštěvníci Prahy zasloužili. O to více jsem rád, jakou podporu od mého domovského hnutí STAN (Starostové a nezávislí) a celé pražské koalice má náš programový závazek, že Praha bude mít mnohem větší odvahu vykonávat v oblasti zdravotní péče politiku kraje. A myslím, že se tak skutečně děje. Metropolitní Nemocnice Na Františku (MNNF) již byla založena, má silnou vizi a na místo dřívějšího útlumu činností úzce lokálního zařízení směřuje k rozšiřování a zkvalitňování spektra služeb pro celou Prahu. A to jak sama, tak např. prostřednictvím Pražské záchranné služby, se kterou připravujeme vybudování výjezdového střediska přímo v areálu nemocnice, v samém centru města, v turisticky nejvíce exponované části památkové zóny UNESCO.

Populace stárne, nicméně lidé se dožívají vyššího věku. Senioři jsou aktivní. Má MHMP přehled o prevenci, zdravotní a následné péči o seniory?

Praha přehled samozřejmě má. Má svou síť zdravotních i navazujících sociálních a zdravotně – sociálních služeb (tvořenou zejména registrovanými neziskovými organizacemi), do kterých vynakládá ročně nesrovnatelně více prostředků, než ostatní města.

Přehledu a znalostního potenciálu využíváme také k postupné modernizaci a restrukturalizaci služeb tak, jak to vyžaduje aktuální vývoj potřeb v této oblasti. Rozhodně je před námi ještě mnoho práce a ani peníze, ani pracovní nasazení všech zdravotních i sociálních pracovníků nejsou a nemohou být jediným řešením celého mixu civilizačních problémů a problémů spojených se stárnutím a „uměním stárnout“. Proto jsem rád, že se ptáte a vypichuji význam prevence, osobní odpovědnosti každého z nás, role rodiny, místních komunit a odvahy vidět i pojmenovávat příčiny zdravotních problémů, kterým čelíme stále častěji a které se začínají projevovat ve stále nižším a nižším věku.

Stárne i obec lékařů. Podporuje MHMP lékaře-seniory? Může jejich znalostí využít?

Výborná otázka a hlavně výzva. Myslím ale, že hlavní roli by v této věci měla sehrát sama odborná komunita lékařů, terapeutů, zdravotně sociálních pracovníků, vědců a pedagogů. A my, pokud to bude dávat smysl, rádi pomůžeme. Vzpomněl jsem si na kamaráda, malého sedláka. Když se ho ministr při návštěvě venkova zeptal, jak mu může pomoci, tak odpověděl: „Nejvíce pomůžete, když mne necháte na pokoji, dělat moji práci na poli, v lese a u zvířat a nebudete nás zemědělce zdržovat hromadami papírů a kontrol“. Stalo se to již poměrně dávno, ale stále se snažím si tato slova připomínat i v mé práci.

HMP zřizuje jen 4 zdravotnická zařízení. Jsou určena primárně pro rezidenty, nebo je mohou využít i turisté a mimopražští občané?

Jsem přesvědčený, že všechna zdravotnická zařízení jsou otevřena všem a v průměru poskytují služby minimálně srovnatelné s jinými evropskými metropolemi. Samozřejmě vidíme i cesty k dalšímu zlepšování a to i v oblasti, jakou jsou (díky síle pražské ekonomiky, včetně cestovního ruchu) služby pro cizince a krátkodobé návštěvníky Prahy. Přeji Praze, aby se na poskytovaných zdravotních a navazujících službách vždy vyváženě podílel svou aktivitou stát, privátní sektor a město.

Nemocnice Na Františku je oříškem už několik desítek let. Jak vidíte ideální budoucnost tohoto zařízení?

Oříškem není nemocnice a věřím, že i dřívější míjení se zájmů původního zřizovatele a potřeb klientů nemocnice a jejího personálu je již minulostí a nevrátí se. Na tomto místě se dařilo nezištně pomáhat a léčit nepřetržitě od dob Karla IV. až po současnost. Snad to nepokazíme ani my.

Odpovídá potřebám Pražanů například Nemocnice Na Bulovce?

Chtělo se mi jen stroze odpovědět: NE. Už jsem toho ale zažil příliš na to, abych si dovolil tak zjednodušeně odpovědět. Takže odpovím s mnohem větší a zaslouženou úctou k mnoha lidem v této nemocnici: přirozená spádovost NNB (významná část Prahy a zejména Středočeského kraje) v kombinaci s aktuální kondicí a perspektivou některých středočeských nemocnic, pavilonový charakter prostorového zázemí a jeho rozložení v členitém areálu nemocnice, stav technologické vybavenosti a infrastruktury atd. znamenají, že nemocnice je na hraně svých možností. A jak naznačuji, zdaleka nejde jen o uspokojování potřeb a oprávněných očekávání občanů Prahy, ale i Středočechů a dalších. Praha může hodně pomoci, problém ale musí řešit ministerstvo jako zřizovatel.

Bude mít pražská záchranka (ZZS HMP) vlastní základnu a třeba i nemocnici nebo zařízení akutní péče?

ZZS má mimořádnou síť výjezdových základen. Ta se na základě schválené nové koncepce rozvoje neustále rozšiřuje – záchranka je také např. přímo na letišti. Má i centrálu s řídícím dispečinkem. Je největší záchrankou v zemi a svými parametry se řadí ke světové špičce. A právě proto si zaslouží i novou moderní budovu centrály resp. sídla se školícím, servisním a dalším zázemím – to máte asi na mysli, když se ptáte na „vlastní základnu“. Ano, v minulosti pokusy takovou budovu postavit zatím vždy selhaly. Na aktualizaci projektu a správné volbě pozemku pracujeme nově i my.

A vlastní nemocnice? To ne. Záchranka je ale velmi kompetentní partner ke spolupráci a počítáme s ní pro budování již zmíněné právě se tvořící metropolitní sítě zdravotnických zařízení a služeb, kde právě ZZS a MNNF jsou klíčovými organizacemi a ve které se počítá např. také s lůžky akutní péče.

Jak slouží pražské zdravotnictví v létě desítkám miliónů turistů?

Částečně jsem již odpověděl v předchozích otázkách. Základem pomoci turistům (někdy svým chováním velmi nezodpovědným vůči svému zdraví) je péče urgentní medicíny. Ta je, myslím, poskytována na velmi kvalitní úrovni a rozhodně to tvrdím o ZZS HMP, kterou Praha zřizuje.

Dále vím o „turistice“ např. za pražskými zubními lékaři, nebo fyzioterapeuty, kteří mají ve světě mimořádně vysoký kredit. Za pražskou medicínou se tedy i přijíždí. V této souvislosti si přeji i opak – příchod ověřených metod komplementární medicíny - CAM (viz např. doporučení a dokumenty WHO a Rady Evropy) z Evropy do Prahy. Je na čase, aby se tato část evropské i světové medicíny stala platnou součástí pražských zdravotních služeb tak, jak je tomu ve velké části „západní“ medicíny a většině evropských metropolí. Je to příležitost a velký prostor pro rozvoj a ekonomicky zvládnutelné zlepšování služeb. Je to také jedna z cest, jak více naplňovat poptávku velkého procenta zahraničních návštěvníků Prahy. Tím ale otevírám velké samostatné diskusní téma …

 

Text: Jan Hovorka

Foto: Archiv M.R.

 

Kdo je Ing. Miloš Řůžička?

  • Český politik a podnikatel
  • Vystudoval gymnázium, poté se dál vzdělával na ČVUT, odkud přešel na Českou zemědělskou univerzitu.
  • Mimo jiné pracoval jako technický náměstek Botanické zahrady hl. m. Prahy, či jako projektový manažer v oblasti multimédií, ekologického zemědělství, i zdravotnictví.
  • V současné době je starostou MČ Praha – Ďáblice, zároveň zastává funkci předsedy Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP a místopředsedy STAN Praha.
  • Mezi jeho hlavní priority patří veřejné zdraví - prevence a ochrana proti civilizačním chorobám, úcta k matkám a ochrana přirozeného porodu, v neposlední řadě pak právo na kvalitní životní prostředí všem.