Mgr. Eva Gottvaldová: Úroveň hygieny i životního prostředí tvoří lidé

19 / 10 / 2016

Hygiena je ve smyslu státní, resp. krajské instituce pojem mnohem širší a obsažnější, než bychom si mysleli. Kromě případů přímého ohrožení většího množství obyvatel akutní infekcí sleduje i prblémy dlouhodobé, hluk, kvalitu vody, i nová, zatím nenápadná nebezpečí, které vývoj civilizace, zejména života ve městech a migrace obyvatel, přináší.

 

V rámci celorepublikové působnosti plní tuto roli Hlavní hygienik ČR, jehož úřad spadá pod Ministerstvo zdravotnictví ĆR. Nedávno nastoupila do této funkce Mgr. Eva Gottvaldová.

 

 Eva Gottvaldová

 

Po několika týdnech ve vrcholné pozici můžete snad hodnotit, zda se Vaše představy shodují se skutečností. Nakolik tomu tedy tak je?

Vzhledem k tomu, že jsem na ministerstvu, na hygieně, před tím již pracovala, tak určitý reálný základ mé představy měly – o rozsahu práce apod. Jak již to však bývá, některé z osobních představ se nenaplnily a jiné naopak předčily očekávání, ale to pokládám za v životě zcela běžnou věc, se kterou je třeba se vyrovnat.

 

Co bylo největším hygienickým problémem léta?

Pominu-li téma žloutenky typu A v Brně a odpovím-li v lehčím letním duchu. Samotné léto. Letos charakterizované poměrně teplým a zároveň vlhkým počasím, ve kterém se daří jednak klíšťatům, ale hojně i různým alimentárním nákazám – salmonely a podobně. V kombinaci s tím, že obzvláště v létě rádi zapomínáme na dodržování základních hygienických návyků a pravidel bezpečného zacházení s potravinami. Výsledek se pak sám nabízí.

 

Myslíte si, že systém a struktura hygienických stanic zajišťuje dnes odpovídající službu, ochranu a stabilitu podmínek vymezených lokalit, na úrovni potřeb a podmínek 21. století? Co byste navrhla jako potřebné, naléhavé vylepšení?

Systém a struktura krajských hygienických stanic respektující krajské uspořádání podle mého vyhovující je. Co se však jeví, že by mohlo být problematické, je občasná nejednotnost postupů a v rozhodování jednotlivými stanicemi. Subjekty s celonárodní působností občas poukazují na rozdílnost v rozhodování v záležitostech téměř totožného věcného charakteru. Tato skutečnost určitě bude vyžadovat pozornost a péči.

 

Propracováváte koncepci intenzívnějších kroků proti šíření viru HIV? Zdá se podle posledních mediálních komentářů, že prevence má poměrně malý efekt a lidé jsou k nebezpečí nebezpečně lhostejní.

Česká republika patřila a dosud patří k zemím s velmi nízkým výskytem HIV/AIDS. Právě proto je vnímán nárůst v těchto číslech se značným znepokojením. Mezi nejrizikovější skupiny patří promiskuitní lidé, zejména v homosexuální komunitě. Navíc je nárůst HIV spojen i s nárůstem dalších sexuálně přenosných onemocnění, jakými jsou žloutenka typu B či syfilis. Za příčiny nárůstu počtu případů HIV pozitivních považuji to, že se lidé této nemoci přestali bát. Celosvětově se hovoří o fenoménu vyvanutí pocitu nebezpečí. Efekt intenzivních kampaní  z 90. let už jednoduše vyvanul a přišla nová generace, která už nebyla s následky tak tvrdě konfrontována. Je nutné o problematice intenzivně mluvit a vyvracet mýty. Řada mladých lidí se například domnívá, že je před nákazou HIV ochrání hormonální antikoncepce, nebo žije v přesvědčení, že na AIDS existují účinné léky a je tedy vyléčitelné.

 

Výraznější je i ohrožení klíšťaty, a to i ve městech, kde jsme se cítili bezpečněji, než ve volné přírodě. Jak je možné právě v zastavěných městských aglomeracích klíšťové infekce eliminovat?

V první řadě pamatováním na to, že nejen ve volné přírodě se vyskytují klíšťata. Při pobytech a pohybu v parcích pamatovat i na toto nebezpečí a přijmout náležitá preventivní opatření – to je obléci si vhodné oblečení, použít repelent a po návratu domů se zkontrolovat. Současné středoevropské klima je pro klíšťata velmi příznivé a jejich aktivita je nejvyšší v teplých vlhkých dnech. Dobré je také sledovat předpověď aktivity klíšťat, které připravuje Český hydrometeorologický ústav a na jejichž prezentaci se podílíme. Na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu je pak možno nalézt řadu dalších užitečných informací k prevenci a výskytu klíšťat.

 

Jak mohou přispět k optimalizaci hygienických podmínek přispět sami obyvatelé měst?

Velmi jednoduše: být slušným k sobě i svému okolí, ohleduplným chováním respektujícím své okolí – to je jak lidi, tak i životní prostředí kolem sebe.

 

Vedení obcí a měst se začíná více starat o vodní zdroje, jejich návrat do veřejné správy. Může hygienik ovlivnit nebo podpořit větší kontrolu vodních zdrojů, zabezpečení pitné vody i tam, kde jsou rozvody v soukromém vlastnictví? 

Hygienická služba primárně kontroluje kvalitu vody. Tu samozřejmě může ovlivnit technický stav vodovodů, avšak kontrola technického stavu vodovodů je úkolem provozovatele vodovodní sítě. Koncem loňského roku byla po dohodě členských států s Evropským parlamentem novelizována směrnice EU o pitné vodě, kterou musíme do konce příštího roku převést do našeho právního řádu. To bude znamenat i určité zpřísnění požadavků na provozovatele vodovodu.

 

Jsou hygienické stanice připraveny na krizové situace, jako třeba nekontrolovaný příliv migrantů, epidemické ohrožení neznámými nebo méně obvyklými původci, poskytování péče a informací třeba cizincům?

Česká republika se zavázala implementovat Mezinárodní zdravotnické předpisy (IHR), to je de facto, jeden ze dvou právně závazných dokumentů Světové zdravotnické organizace. Na jejich implementaci se podílí jednak na úrovni EU, ale i na úrovni národní - i na stránkách ministerstva lze dohledat příslušné dokumenty a směrnice, včetně algoritmů, jak postupovat při zavlečení vysoce nakažlivé nákazy. Jinak samozřejmě spolupracujeme s ostatními orgány státní správy a dalšími subjekty, a to jak na centrální, tak i na krajské úrovni. Je však třeba poznamenat, že implementace samotných IHR a komplexní připravenost přesahuje kompetence nejen hygienické služby, ale i resortu zdravotnictví jako takového.

 

Letos se poměrně často objevily problémy na dětských táborech se zabezpečím hygieny. Nejde jen o příliš zpohodlnělé účastníky, zvyklé na laboratorní” a komfortní prostředí, které nezvládají v přirozených podmínkách? Neměly by děti posilovat imunitu přirozeným kontaktem se zdroji?

Jak jsem již uvedla, letošní léto bylo poměrně teplé a zároveň vlhké. Můžeme sice uvažovat i o vámi zmíněných aspektech, že jsme obecně poněkud zpohodlnění. Zde bych však spíše tyto problémy opravdu připsala zejména nedodržování zásad bezpečného zacházení s potravinami.

 

Na jak dlouho odhadujete své působení? Váš předchůdce po třech letech odešel zhruba po třech letech.

Netroufám si v této chvíli předpovídat.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace